බේසික් IDE

The Basic Editor provides the standard editing functions you are familiar with when working in a text document. It supports the functions of the Edit menu (Cut, Delete, Paste), the ability to select text with the Shift key, as well as cursor positioning functions (for example, moving from word to word with and the arrow keys).

Long lines can be split into several parts by inserting a space and an underline character _ as the last two characters of a line. This connects the line with the following line to one logical line. (If "Option Compatible" is used in the same Basic module, the line continuation feature is also valid for comment lines.)

If you press the Run BASIC icon on the Macro bar, program execution starts at the first line of the Basic editor. The program executes the first Sub or Function and then program execution stops. The "Sub Main" does not take precedence on program execution.

Tip Icon

Insert your Basic code between the Sub Main and End Sub lines that you see when you first open the IDE. Alternatively, delete all lines and then enter your own Basic code.


Navigating in a Project

The Library List

Select a library from the Library list at the left of the toolbar to load the library in the editor. The first module of the selected library will be displayed.

Object නාමාවලිය

Click the Object Catalog icon Icon in the Macro toolbar to display the object catalog.

The dialog shows a list of all existing objects in a hierarchical representation. Double-clicking a list entry opens its subordinate objects.

To display a certain module in the Editor or to position the cursor in a selected SUB or FUNCTION, double click on the corresponding entry.

බේසික් මූල කේතය සුරැකීම සහ ප්‍රවේශනය කිරීම

ඔබට බේසික් කේතය අනෙක් ක්‍රමලේඛන පද්ධති වල සුරැකීමට හා ආයත කිරීමට හැකි ලෙස පෙළ ගොනුවකට සුරැකිය හැකිය.

Warning Icon

ඔබට බේසික් සංවාද පෙළ ගොනු වලට සුරැකීමට නොහැක


මූල කේතය පෙළ ගොනුවකට සුරකින්න

  1. ඔබට object නාමාවලියෙන් මූල කේතය ආයාත කිරීමට අවශ්‍ය මොඩියුලය තෝරන්න.

  2. Click the Save Source As icon in the Macro toolbar.

  3. ගොනුව සුරැකීමට ගොනු නාමයක් තෝරා හරි ක්ලික් කරන්න

පෙළ ගොනුවකින් කේතය පූරණය කරමින්

  1. ඔබට object නාමාවලියෙන් මූල කේතය ආයාත කිරීමට අවශ්‍ය මොඩියුලය තෝරන්න.

  2. ඔබට ක්‍රමලේඛන කේතය ඇතුල් කරීමට අවශ්‍ය ස්ථානයට කර්සරය ගෙන යන්න.

  3. Click the Insert Source Text icon in the Macro toolbar.

  4. මූල කේතය සහිත පෙළ ගොනුව තොරාගන OK ක්ලික් කරන්න.

බේසික් IDE

D'oh! You found a bug (text/sbasic/shared/01020200.xhp#01020200 not found).

Please support us!