මූලික සංවාදයක් සාදන්න

  1. මෙවලම් - මැක්‍රෝ - සංවාද සකස් කිරීම තෝරන්න , පසුව නව ක්ලික් කරන්න.

  2. Enter a name for the dialog and click OK. To rename the dialog later, right-click the name on the tab and choose Rename.

  3. සංස්කරණය ක්ලික් කරන්න. මූලික සංවාද සංස්කාරකය හිස් සංවාදයක් සහිතව විවෘත වනු ඇත.

  4. ඔබට මෙවලම් තීරුව දැකිය නොහැකි නම්, මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරීමට පාලක ඇතුල් කිරීමඅයිකනයට යාබදව ඇති ඊතලය ක්ලික් කරන්න

  5. මෙවලමක් ක්ලික් කර පාලකය තැනීමට සංවාදයෙන් ඇද දමන්න

Please support us!