Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje dotyczące bieżącego dokumentu oraz przyciski mające funkcje specjalne.

Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Bieżący styl strony

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Język

Wyświetla język wybranego tekstu.
Kliknij, aby otworzyć menu umożliwiające wybór innego języka dla wybranego tekstu lub bieżącego akapitu.
Wybierz Brak, aby wykluczyć tekst ze sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów.
Wybierz opcję Przywróć język domyślny, aby ponownie zastosować wybór języka domyślnego do zaznaczonego tekstu lub akapitu.
Wybierz Więcej, aby otworzyć okno dialogowe z większą liczbą opcji.

Tryb wstawiania

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Tryb wyboru

Here you can switch between different selection modes.

Modyfikacja dokumentu

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Podpis cyfrowy

Patrz także: Podpisy cyfrowe.

Widok łączony

Wyświetla bieżące informacje dotyczące aktywnego dokumentu.

Powiększenie i widok układu

Na pasku stanu programu Writer dostępne są trzy opcje/elementy umożliwiające zmianę skali powiększenia i układu stron dokumentu tekstowego.

Ikony układu widoku widoczne są od lewej do prawej: tryb pojedynczej kolumny. Tryb wyświetlania z sąsiadującymi stronami. Tryb książki, z dwiema stronami obok siebie.

Przeciągnij suwak Powiększenie w lewo, aby wyświetlić więcej stron, lub w prawo, aby powiększyć fragment strony.

Powiększenie

Określa współczynnik powiększenia bieżącej strony.

Please support us!