Pasek tabeli

Pasek tabeli zawiera funkcje potrzebne przy pracy z tabelami. Pojawia się jeżeli kursor zostanie ustawiony w obszarze tabeli.

Wstaw wiersze

Wstawia wiersz do tabeli poniżej pozycji kursora. Można wstawić więcej niż jeden wiersz, otwierając odpowiednie okno dialogowe (wybierz Tabela - Wstaw - Wiersze) lub przed kliknięciem tej ikony zaznaczając więcej niż jeden wiersz. Drugi sposób powoduje wstawienie wierszy o tej samej wysokości, co pierwotnie zaznaczone wiersze.

Ikona

Wstaw wiersz

Wstaw kolumnę

Wstawia jedną kolumnę do tabeli za pozycją kursora. Można wstawić kilka kolumn jednocześnie, otwierając okno dialogowe (Tabela - Wstaw - Kolumny) lub zaznaczając kilka kolumn przed kliknięciem ikony. Użycie drugiej z wymienionych metod spowoduje, że wstawione kolumny będą mieć taką samą szerokość względną, co kolumny, które zostały zaznaczone.

Ikona

Wstaw kolumnę

Usuń wiersz

Usuwa z tabeli zaznaczone wiersze.

Ikona usuwania wiersze

Usuń wiersze

Usuń kolumnę

Usuwa zaznaczone kolumny z tabeli.

Ikona usuwania kolumny

Usuń kolumnę

Scal komórki

Łączy zawartość zaznaczonych komórek w jedną komórkę, zachowując formatowanie pierwszej zaznaczonej komórki.

Ikona scalania komórek

Scal komórki

Ikona rozdzielania komórek

Optymalizuj rozmiar

Otwiera pasek narzędzi, który zawiera funkcje optymalizacji wierszy i kolumn w tabeli.

Ikona optymalizowania rozmiaru

Optymalizuj rozmiar

Do góry

Wyrównuje zawartość komórki do jej górnej krawędzi.

Do środka (w pionie)

Do środka od górnej i dolnej komórki.

Do dołu

Wyrównuje zawartość komórki do jej dolnej krawędzi.

Kolor tła

Kliknij, aby otworzyć pasek narzędzi, gdzie można kliknąć kolor tła akapitu. Kolor stosowany jest do tła bieżącego akapitu lub wybranych akapitów.

Ikona koloru tła

Kolor tła

Autoformatowanie

D'oh! You found a bug (text/shared/01/AutoFormat.xhp#autoformattabelle not found).

Krawędzie

Kliknięcie ikony Krawędzie powoduje otwarcie paska narzędzi Krawędzie, gdzie można zmodyfikować krawędzie obszaru arkusza lub obiektu.

Ikona krawędzi

Krawędzie

Styl linii

Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie paska Styl linii, za pomocą którego można zmienić styl linii krawędzi.

Ikona stylu linii

Styl linii

Kolor krawędzi

Kliknij ikonę Kolor linii obramowania. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Kolor krawędzi, za pomocą którego można zmienić kolor krawędzi obiektu.

Ikona

Kolor linii obramowania

Sortuj

Sortuje zaznaczone akapity lub wiersze tabeli w alfabetycznie lub liczbowo. Możnesz zdefiniować do trzech kluczy sortowania, oraz połączyć klucze alfanumeryczne i liczbowe.

Suma

Aktywuje funkcję sumy. Należy zwrócić uwagę, że suma zostanie wyświetlona w komórce, w której znajduje się kursor.

Ikona

Suma

Właściwości tabeli

Określa właściwości wybranej tabeli, na przykład nazwę, wyrównanie, odstępy, szerokość kolumn, obramowanie i tło.

Prosimy o wsparcie!