Paski narzędzi

W tej sekcji omówiono paski narzędzi dostępne w programie LibreOffice Writer. To podsumowanie zawiera opis domyślnej konfiguracji pasków narzędzi w LibreOffice.

Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.

Pasek formatowania

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Pasek rysunku

Pasek Rysunek zawiera często używane narzędzia do edytowania. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi, który zawiera dodatkowe polecenia.

Pasek obrazu

Na pasku Obraz są dostępne funkcje formatowania i rozmieszczania wybranej grafiki w formacie mapy bitowej.

Pasek ramki

Jeśli zostanie wybrana ramka, na pasku Ramkasą dostępne najważniejsze funkcje formatowania i rozmieszczania ramki.

Pasek Obiekt OLE

Pasek Obiekt OLE jest wyświetlany po wybraniu obiektów i zawiera najważniejsze funkcje formatowania i rozmieszczania obiektów.

Pasek tabeli

Pasek tabeli zawiera funkcje potrzebne przy pracy z tabelami. Pojawia się jeżeli kursor zostanie ustawiony w obszarze tabeli.

Pasek właściwości obiektów rysunkowych

Pasek Właściwości obiektu rysunkowego jest widoczny w programach Writer i Calc. Wybierz menu Widok – Paski narzędzi – Właściwości obiektu rysunkowego. Formanty są aktywowane po wybraniu obiektu rysunkowego. Niektóre domyślne ikony mogą się różnić w zależności od tego, czy bieżący dokument to dokument tekstowy czy arkusz kalkulacyjny.

Pasek wypunktowania i numeracji

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Pasek obiektów tekstowych

Zawiera polecenia formatowania tekstu w obiekcie rysunkowym. Pasek Obiekt tekstowy jest wyświetlany po dwukrotnym kliknięciu wewnątrz obiektu rysunkowego.

Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje dotyczące bieżącego dokumentu oraz przyciski mające funkcje specjalne.

Podgląd wydruku

Pasek podglądu wydruku pojawia się jeżeli oglądasz bieżący dokument w trybie podglądu wydruku.

Pasek Dane tabeli

Pasek danych tabeli umożliwia sterowanie widokiem danych.

Linijki

Linijki wyświetlają wymiary strony, pozycje tabulatorów, wcięć, krawędzi oraz kolumn. Możesz je modyfikować na linijce przy pomocy myszy.

Pasek formuły

Za pomocą paska Formuła można tworzyć i wstawiać obliczenia w dokumencie tekstowym. Aby włączyć pasek Formuła, należy nacisnąć klawisz F2.

Wstaw

Pasek narzędzi zawiera funkcje pozwalające na wstawianie ramek, grafik, tabel i innych obiektów.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Pasek korespondencji seryjnej

Pasek narzędzi korespondencji seryjnej zawiera polecenia dla końcowych etapów procesu korespondencji seryjnej

Please support us!