Paski narzędzi

W tej sekcji omówiono paski narzędzi dostępne w programie LibreOffice Writer. To podsumowanie zawiera opis domyślnej konfiguracji pasków narzędzi w LibreOffice.

Pasek wypunktowania i numeracji

Pasek Wypunktowanie i numeracja zawiera funkcje umożliwiające modyfikację struktury akapitów listy, w tym zmianę ich kolejności i poziomu listy.

Pasek rysunku

Pasek Rysunek zawiera często używane narzędzia do edytowania. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi, który zawiera dodatkowe polecenia.

Pasek właściwości obiektów rysunkowych

Pasek Właściwości obiektu rysunkowego jest widoczny w programach Writer i Calc. Wybierz menu Widok – Paski narzędzi – Właściwości obiektu rysunkowego. Formanty są aktywowane po wybraniu obiektu rysunkowego. Niektóre domyślne ikony mogą się różnić w zależności od tego, czy bieżący dokument to dokument tekstowy czy arkusz kalkulacyjny.

Pasek wyszukiwania

Pasek narzędzi Znajdź może być użyty do szybkiego przeszukiwania zawartości dokumentów LibreOffice.

Fontwork

Pasek Fontwork pojawia się po wybraniu obiektu fontwork.

Pasek formatowania

Pasek formatowania zawiera kilka funkcji formatowania tekstu.

Formanty formularza

Pasek narzędzi lub podmenu Formanty formularza zawiera narzędzia potrzebne do utworzenia interaktywnego formularza. Możesz użyć paska narzędzi lub podmenu, aby dodać formanty do formularza w tekście, rysunku, arkuszu kalkulacyjnym, prezentacji lub dokumencie HTML, na przykład przycisk uruchamiający makro.

Pasek nawigacji formularza

Na pasku Nawigacja formularza znajdują się ikony, które umożliwiają edycję tabel bazy danych i sterowanie widokiem danych. Pasek jest wyświetlany w dolnej części dokumentu zawierającego pola połączone z bazą danych.

Pasek ramki

Jeśli zostanie wybrana ramka, na pasku Ramka są dostępne najważniejsze funkcje formatowania i rozmieszczania ramki.

Pasek obrazu

Na pasku Obraz są dostępne funkcje formatowania i rozmieszczania wybranej grafiki w formacie mapy bitowej.

Wstaw

Pasek narzędzi zawiera funkcje pozwalające na wstawianie ramek, grafik, tabel i innych obiektów.

LibreLogo

LibreLogo to zlokalizowane i nieskomplikowane środowisko programistyczne podobne do Logo, z żółwią grafiką wektorową do nauki informatyki (programowania i obróbki tekstu), DTP i projektowania graficznego. http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Pasek korespondencji seryjnej

Pasek narzędzi korespondencji seryjnej zawiera polecenia dla końcowych etapów procesu korespondencji seryjnej

Pasek narzędzi odtwarzania multimediów

Otwórz pasek narzędzi odtwarzania multimediów

Pasek Narzędzia

Pokazuje lub ukrywa pasek Narzędzia.

Pasek narzędzi nawigacji

Otwórz pasek narzędzi Nawigacja.

Pasek obiektu OLE

Pasek Obiekt OLE pojawia się po wybraniu obiektów i zawiera najważniejsze funkcje formatowania i pozycjonowania obiektów.

Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.

Pasek tabeli

Pasek tabeli zawiera funkcje potrzebne przy pracy z tabelami. Pojawia się jeżeli kursor zostanie ustawiony w obszarze tabeli.

Pasek obiektów tekstowych

Zawiera polecenia formatowania tekstu w obiekcie rysunkowym. Pasek Obiekt tekstowy jest wyświetlany po dwukrotnym kliknięciu wewnątrz obiektu rysunkowego.

Pasek Narzędzia

Pokazuje lub ukrywa pasek Narzędzia.

Pasek narzędzi śledzenia zmian

Zawiera polecenia, które są dostępne do śledzenia zmian w pliku.

Pasek narzędzi klasyfikacji

Pasek Klasyfikacja zawiera narzędzia pomagające zabezpieczyć obsługę dokumentów.

Pasek narzędzi Klasyfikacja zawiera listy, które pomagają w wyborze zabezpieczenia dokumentu, zgodnie z polityką kategorii BAF i poziomami BAILS . Program LibreOffice doda niestandardowe pola we właściwościach dokumentu (Plik - Właściwości, karta Właściwości niestandardowe), aby przechowywać zasady klasyfikacji jako metadane dokumentu.

Prosimy o wsparcie!