Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Design Mode

Enable or disable form design mode.

Control Wizards

Enable or disable control wizards.

Pole etykiety

Ikona

Dodaje pole wyświetlające etykiety tekstowe. Etykiety służą do wyświetlania wcześniej zdefiniowanego tekstu, nie można do nich wprowadzać danych.

Pole tekstowe

Ikona

Dodaje pole wprowadzania pozwalające na wprowadzanie i edycję tekstu.

Pole wyboru

Ikona

Dodaje formant, który można wykorzystać do włączenia lub wyłączenia funkcji.

Przycisk opcji

Ikona

Dodaje przycisk pozwalający użytkownikowi wybrać jedną z opcji. Pogrupowane przyciski opcji muszą posiadać kolejne indeksy. Zwykle są one otoczone polem grupy. W przypadku dwóch grup przycisków opcji pomiędzy indeksy dwóch grup umieszczonych w jednej ramce należy wstawić indeks kolejności dostępu.

Pole kombi

Ikona

Dodaje pole kombi. Pole kombi stanowi jednoliniowe pole listy, które można kliknąć, a następnie wybrać wpis z listy. Istnieje możliwość wprowadzania do pola kombi wpisów "tylko do odczytu".

Przycisk

Ikona

Dodaje przycisk polecenia. Przycisk polecenia można użyć do uruchomienia polecenia dla zdefiniowanego zdarzenia, takiego jak kliknięcie myszą.

W razie potrzeby na przycisku można umieścić tekst lub grafikę.

Przycisk obrazkowy

Icon image button

Tworzy przycisk wyświetlany w postaci elementu graficznego. Poza reprezentacją graficzną przycisk obrazkowy ma takie same właściwości, jak "zwykły" przycisk.

Pole sformatowane

Ikona

Dodaje pole tekstowe, w którym można określić formatowanie wprowadzanego i wyświetlanego tekstu, a także dowolne wartości ograniczające.

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

Pole grupy

Ikona

Dodaje ramkę służącą do wizualnego grupowania podobnych formantów, takich jak przyciski opcji.

Formant obrazkowy

Ikona

Tworzy formant obrazkowy. Formant ten służy tylko do dodawania obrazów z bazy danych. W dokumencie formularza należy kliknąć dwukrotnie jeden z tych formantów, aby otworzyć okno dialogowe Wstaw grafikę, za pomocą którego można wstawić element graficzny. Dostępne jest także (nie w trybie projektowania) menu kontekstowe z poleceniami wstawiania i usuwania obrazu.

W formularzu mogą być wyświetlane obrazy z bazy danych; jeśli formant obrazkowy nie jest zabezpieczony przed zapisem, można także wstawiać nowe obrazy do bazy. Formant musi odwoływać się do pola bazy danych zawierającego typ "obraz". Dlatego na zakładce Dane w oknie właściwości należy wprowadzić pole danych.

Wybór pliku

Ikona

Dodaje przycisk umożliwiający wybór pliku.

Formant tabeli

Ikona

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Informacje dotyczące formantów tabeli.

Pasek nawigacji

Ikona

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Właściwości formantu

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Właściwości formularza

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Nawigator formularza

Otwiera pasek narzędzi Nawigator formularza. Nawigator formularza wyświetla wszystkie formularze i podformularze bieżącego dokumentu wraz z ich formantami.

Kolejność aktywacji

Kiedy formularz jest wybrany, otwiera okno dialogowe Kolejność aktywacji, gdzie są zdefiniowane indeksy wpływające na kolejność przechodzenia fokusu w wyniku naciskania klawisza Tab.

Otwórz w trybie projektu

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Enable or disable Automatic Control Focus

Please support us!