Formularz

Zawiera polecenia do aktywacji trybu projektowania formularzy, włączania/wyłączania kreatorów kontroli i wstawiania kontrolek formularzy do dokumentu.

Tryb projektu

Włącz lub wyłącz tryb projektowania formularzy.

Kreatory formantu

Włącz lub wyłącz kreatory formantu.

Pole etykiety

Icon Label Field

Tworzy pole wyświetlające tekst. Etykiety mogą wyłącznie wyświetlać predefiniowany tekst, do pól tego typu nie można wprowadzać danych.

Pole tekstowe

Icon Text Box

Tworzy pole tekstowe. Do pól tekstowych użytkownik może wprowadzać tekst. W formularzu pola tekstowe wyświetlają dane lub pozwalają na wprowadzanie nowych danych.

Pole wyboru

Icon Check Box

Tworzy pole wyboru. Pole wyboru pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję formularza.

Przycisk opcji

Icon Option Button

Tworzy przycisk opcji. Przyciski opcji umożliwiają wybranie jednej z kilku opcji. Przyciski opcji o takich samych funkcjach noszą taką samą nazwę (właściwość Nazwa). Zazwyczaj jest im przypisane pole grup.

Pole listy

Icon List Box

Tworzy pole listy. Pole listy umożliwia wybranie pozycji z listy. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, a połączenie z bazą jest aktywne, po wstawieniu pola listy do dokumentu następuje automatyczne uruchomienie Kreatora pola listy. Kreator ten pomaga utworzyć pole listy.

Pole kombi

Icon Combo Box

Tworzy pole kombi. Pole kombi jest polem listy z jedną pozycją oraz listą rozwijaną, z której można wybrać opcję. Polu kombi można nadać właściwość "tylko do odczytu". W takim przypadku użytkownik nie może wprowadzać innych wartości niż te umieszczone na liście. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, a połączenie z bazą jest aktywne, po wstawieniu pola kombi do dokumentu następuje uruchomienie Kreatora pola kombi.

Przycisk

Icon Push Button

Tworzy przycisk. Za pomocą tej funkcji można określić polecenie, jakie ma zostać wykonane dla zdefiniowanego zdarzenia, np. kliknięcia myszą.

Przycisk może zawierać tekst lub grafikę.

Przycisk obrazkowy

Icon image button

Tworzy przycisk wyświetlany w postaci elementu graficznego. Poza reprezentacją graficzną przycisk obrazkowy ma takie same właściwości, jak "zwykły" przycisk.

Pole sformatowane

Icon Formatted Field

Tworzy pole sformatowane. Pole sformatowane jest polem tekstowym, w którym można zdefiniować sposób formatowania danych wejściowych i wyjściowych oraz wartości granicznych.

Z polem sformatowanym wiążą się specjalne właściwości formantu (wybierz Format - Formant).

Więcej pól

Pola formularza daty, czasu, liczb, walut i wzorców.

Pole grupy

Icon Group Box

Tworzy ramkę wizualnie grupującą różne formanty. Do grupowania przycisków opcji w ramce służą Pola grup.

Wstawienie ramki grupy do dokumentu powoduje uruchomienie Kreatora elementu grupy, za pomocą którego można łatwo utworzyć grupę opcji.

Uwaga: Po przeciągnięciu pola grupy nad istniejącymi formantami, gdy chcesz zaznaczyć ten formant, musisz najpierw otworzyć menu kontekstowe pola grupy i wybrać polecenie Rozmieść - Przesuń na spód. Następnie, naciskając klawisz , zaznacz formant.

note

Pola grup służą wyłącznie do osiągania efektu wizualnego. Aby funkcjonalnie pogrupować pola opcji, należy użyć definicji nazwy: we właściwości Nazwa wszystkich pól opcji należy wprowadzić tę samą nazwę.


Formant obrazkowy

Icon Image Control

Tworzy formant obrazkowy. Formant ten służy tylko do dodawania obrazów z bazy danych. W dokumencie formularza należy kliknąć dwukrotnie jeden z tych formantów, aby otworzyć okno dialogowe Wstaw grafikę, za pomocą którego można wstawić element graficzny. Dostępne jest także (nie w trybie projektowania) menu kontekstowe z poleceniami wstawiania i usuwania obrazu.

W formularzu mogą być wyświetlane obrazy z bazy danych; jeśli formant obrazkowy nie jest zabezpieczony przed zapisem, można także wstawiać nowe obrazy do bazy. Formant musi odwoływać się do pola bazy danych zawierającego typ "obraz". Dlatego na zakładce Dane w oknie właściwości należy wprowadzić pole danych.

Wybór pliku

Icon File Selection

Tworzy przycisk umożliwiający wybór pliku.

Formant tabeli

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Informacje dotyczące formantów tabeli.

Pasek nawigacji

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Właściwości formantu

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Właściwości formularza

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Nawigator formularza

Otwiera pasek narzędzi Nawigator formularza. Nawigator formularza wyświetla wszystkie formularze i podformularze bieżącego dokumentu wraz z ich formantami.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Otwórz w trybie projektu

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatyczny fokus formantu

Włącz lub wyłącz automatyczny fokus formantu

Prosimy o wsparcie!