Formularz

Zawiera polecenia do aktywacji trybu projektowania formularzy, włączania/wyłączania kreatorów kontroli i wstawiania kontrolek formularzy do dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Formularz.


Tryb projektu

Włącza lub wyłącza tryb projektu. Ta funkcja służy do szybkiego przełączania między trybem projektu a trybem użytkownika. Aktywuj, aby edytować formanty formularza, dezaktywuj, aby używać formantów formularza.

Kreator formantu

Określa, czy w chwili wstawienia nowego formantu ma zostać automatycznie uruchomiony kreator. To jest ustawienie globalne dotyczące wszystkich dokumentów.

Pole etykiety

Ikona pola etykiety

Tworzy pole wyświetlające tekst. Etykiety mogą wyłącznie wyświetlać predefiniowany tekst, do pól tego typu nie można wprowadzać danych.

Pole tekstowe

Ikona pola tekstowego

Tworzy pole tekstowe. Do pól tekstowych użytkownik może wprowadzać tekst. W formularzu pola tekstowe wyświetlają dane lub pozwalają na wprowadzanie nowych danych.

Pole wyboru

Ikona pola wyboru

Tworzy pole wyboru. Pole wyboru pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję formularza.

Przycisk opcji

Ikona przycisku opcji

Tworzy przycisk opcji. Przyciski opcji umożliwiają wybranie jednej z kilku opcji. Przyciski opcji o takich samych funkcjach noszą taką samą nazwę (właściwość Nazwa). Zazwyczaj jest im przypisane pole grup.

Pole listy

Ikona pola listy

Tworzy pole listy. Pole listy umożliwia wybranie pozycji z listy. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, a połączenie z bazą jest aktywne, po wstawieniu pola listy do dokumentu następuje automatyczne uruchomienie Kreatora pola listy. Kreator ten pomaga utworzyć pole listy.

Pole kombi

Ikona pola kombi

Tworzy pole kombi. Pole kombi jest polem listy z jedną pozycją oraz listą rozwijaną, z której można wybrać opcję. Polu kombi można nadać właściwość "tylko do odczytu". W takim przypadku użytkownik nie może wprowadzać innych wartości niż te umieszczone na liście. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, a połączenie z bazą jest aktywne, po wstawieniu pola kombi do dokumentu następuje uruchomienie Kreatora pola kombi.

Przycisk

Ikona przycisku

Tworzy przycisk. Za pomocą tej funkcji można określić polecenie, jakie ma zostać wykonane dla zdefiniowanego zdarzenia, np. kliknięcia myszą.

Przycisk może zawierać tekst lub grafikę.

Przycisk obrazkowy

Ikona obrazu przycisku

Tworzy przycisk wyświetlany w postaci elementu graficznego. Poza reprezentacją graficzną przycisk obrazkowy ma takie same właściwości, jak "zwykły" przycisk.

Pole sformatowane

Ikona pola sformatowanego

Tworzy pole sformatowane. Pole sformatowane jest polem tekstowym, w którym można zdefiniować sposób formatowania danych wejściowych i wyjściowych oraz wartości granicznych.

Z polem sformatowanym wiążą się specjalne właściwości formantu (wybierz Format - Formant).

Więcej pól

Pola formularza daty, czasu, liczb, walut i wzorców.

Pole grupy

Ikona pola grupy

Tworzy ramkę wizualnie grupującą różne formanty. Do grupowania przycisków opcji w ramce służą Pola grup.

Wstawienie ramki grupy do dokumentu powoduje uruchomienie Kreatora elementu grupy, za pomocą którego można łatwo utworzyć grupę opcji.

Uwaga: Po przeciągnięciu pola grupy nad istniejącymi formantami, gdy chcesz zaznaczyć ten formant, musisz najpierw otworzyć menu kontekstowe pola grupy i wybrać polecenie Rozmieść - Przesuń na spód. Następnie, naciskając klawisz , zaznacz formant.

note

Pola grup służą wyłącznie do osiągania efektu wizualnego. Aby funkcjonalnie pogrupować pola opcji, należy użyć definicji nazwy: we właściwości Nazwa wszystkich pól opcji należy wprowadzić tę samą nazwę.


Formant obrazkowy

Ikona formantu obrazkowego

Tworzy formant obrazkowy. Formant ten służy tylko do dodawania obrazów z bazy danych. W dokumencie formularza należy kliknąć dwukrotnie jeden z tych formantów, aby otworzyć okno dialogowe Wstaw grafikę, za pomocą którego można wstawić element graficzny. Dostępne jest także (nie w trybie projektowania) menu kontekstowe z poleceniami wstawiania i usuwania obrazu.

W formularzu mogą być wyświetlane obrazy z bazy danych; jeśli formant obrazkowy nie jest zabezpieczony przed zapisem, można także wstawiać nowe obrazy do bazy. Formant musi odwoływać się do pola bazy danych zawierającego typ "obraz". Dlatego na zakładce Dane w oknie właściwości należy wprowadzić pole danych.

Wybór pliku

Ikona wyboru pliku

Tworzy przycisk umożliwiający wybór pliku.

Formant tabeli

Ikona formantu tabeli

Tworzy formant tabeli, aby wyświetlić tabelę bazy danych. Jeśli utworzysz nowy formant tabeli, pojawi się Kreator elementu tabeli.

Informacje dotyczące formantów tabeli.

Pasek nawigacji

Ikona paska Nawigacja

Tworzy pasek Nawigacja.

Pasek Nawigacja umożliwia poruszanie się po rekordach bazy danych lub formularzu bazy danych. Elementy sterujące na tym pasku Nawigacja działają w taki sam sposób, jak elementy sterujące na domyślnym pasku Nawigacja w LibreOffice.

Właściwości formantu

Otwiera okno dialogowe do edycji właściwości wybranego formantu.

Właściwości formularza

W tym oknie dialogowym możesz określić między innymi źródło danych i zdarzenia dla całego formularza.

Nawigator formularza

Otwiera pasek narzędzi Nawigator formularza. Nawigator formularza wyświetla wszystkie formularze i podformularze bieżącego dokumentu wraz z ich formantami.

Kolejność aktywacji

Otwiera okno dialogowe Kolejność aktywacji, dzięki czemu możesz zmienić kolejność, w jakiej pola formantu uzyskują fokus, gdy użytkownik naciska klawisz Tab.

Otwórz w trybie projektu

Otwiera formularze w Trybie projektu, aby można było edytować formularz.

Automatyczny fokus formantu

Formanty zawartości

Formant zawartości to tekst zastępczy, w którym bieżąca zawartość zostanie zastąpiona po kliknięciu formantu. Formanty zawartości to indywidualne formanty, które można dodawać i dostosowywać do użytku w szablonach, formularzach i dokumentach. Formanty zawartości mogą udostępniać tekst instruktażowy i ustawiać formanty tak, aby znikały, gdy użytkownicy wpisują własny tekst.

Prosimy o wsparcie!