Tabela

Pokazuje wszystkie polecenia służące do wstawiania, edycji, usuwania tabel i jej elementów w dokumentach tekstowych.

Wstaw tabelę

Wstawia nową tabelę.

Wstaw

Otwiera podmenu z następującymi opcjami poleceń:

Wiersze powyżej

Wstaw wiersz powyżej wiersza, w którym aktualnie znajduje się kursor.

Wiersze poniżej

Wstaw wiersz poniżej wiersza, w którym aktualnie znajduje się kursor.

Rows

Otwiera okno dialogowe do wstawiania wierszy.

Kolumny przed

Wstawia kolumnę przed kolumną, w której aktualnie znajduje się kursor.

Kolumny po

Wstawia kolumnę po kolumnie, w której aktualnie znajduje się kursor.

Columns

Otwiera okno dialogowe do wstawiania kolumn.

Usuń

Otwiera podmenu z następującymi opcjami poleceń:

Wiersze

Usuwa zaznaczone wiersze.

Kolumny

Usuwa zaznaczone kolumny.

Tabela

Usuwa bieżącą tabelę.

Zaznacz

Otwiera podmenu z następującymi opcjami poleceń:

Komórka

Zaznacza bieżącą komórkę.

Wiersz

Zaznacza bieżący wiersz.

Kolumna

Zaznacza bieżącą kolumnę.

Tabela

Zaznacza bieżącą tabelę.

Rozmiar

Otwiera podmenu z następującymi opcjami poleceń:

Wysokość wiersza

Otwiera okno dialogowe w którym można zmienić wysokość wiersza.

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

Optymalna wysokość wiersza

Automatycznie dostosowuje wysokość wierszy do zawartości komórek. To ustawienie jest domyślne dla nowych tabel.

Rozmieść wiersze równomiernie

Wyrównuje wysokość zaznaczonych wierszy tak, aby pasowała do najwyższego wiersza w zaznaczeniu.

Szerokość kolumny

Otwiera okno dialogowe w którym można zmienić szerkość kolumny.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

Optymalna szerokość kolumny

Automatycznie dostosowuje szerokość kolumny do zawartości komórek. Zmiana szerokości kolumny nie ma wpływu na szerokość pozostałych kolumn w tabeli. Szerokość tabeli nie może być większa niż szerokość strony.

Rozmieść kolumny równomiernie

Wyrównuje szerokość zaznaczonych kolumn tak, aby pasowała do najszerszej kolumny w zaznaczeniu. Całkowita szerokość tabeli nie może przekroczyć szerokości strony.

Scal komórki

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Podziel komórki

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

Scal tabelę

Łączy dwie następujące po sobie tabele w jedną. Łączone tabele muszą ze sobą bezpośrednio sąsiadować i nie mogą być rozdzielone pustym akapitem.

Podziel tabelę

Dzieli bieżącą tabelę na dwie oddzielne tabele w punkcie umieszczenia kursora. Dostęp do tego polecenia można uzyskać również przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy wewnątrz komórki tabeli.

Chroń komórki

Zapobiega modyfikacji zawartości zaznaczonych komórek.

Usuń ochronę komórek

Usuwa ochronę komórek dla wszystkich wybranych komórek w bieżącej tabeli.

Style autoformatowania

Automatycznie stosuje formaty w bieżącej tabeli, w tym czcionki, cieniowanie i krawędzie.

Format liczb

Otwiera okno dialogowe, w którym możesz określić format liczb w tabeli.

Number Recognition

Przełącza ustawienie automatycznego rozpoznawania liczb lub dat wprowadzanych do komórki tabeli, konwertując je z tekstu na odpowiedni format liczb.

Powtarzanie wierszy nagłówka na kolejnych stronach

Powtórz nagłówek tabeli na każdej nowej stronie, którą obejmuje tabela.

Dzielenie wierszy pomiędzy stronami

Umożliwia podział strony lub podział kolumny wewnątrz wiersza tabeli. Ta opcja nie jest stosowana do pierwszego wiersza w tabeli, jeśli wybrana jest opcja Powtórz nagłówek.

Konwertuj

Otwiera podmenu z następującymi opcjami poleceń:

Tekst na tabelę

Otwiera okno dialogowe , w którym można konwertować zaznaczony tekst na tabelę.

Tabela na tekst

Otwiera okno dialogowe , w którym można konwertować bieżącą tabelę na tekst.

Formuła

Otwiera pasek formuły, za pomocą którego można wprowadzać lub edytować formułę.

Sortuj

Sortuje zaznaczone akapity lub wiersze tabeli w alfabetycznie lub liczbowo. Możnesz zdefiniować do trzech kluczy sortowania, oraz połączyć klucze alfanumeryczne i liczbowe.

Właściwości

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Prosimy o wsparcie!