Tabela

Pokazuje wszystkie polecenia służące do wstawiania, edycji, usuwania tabel i jej elementów w dokumentach tekstowych.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Tabela.


Wstaw tabelę

Wstawia nową tabelę.

Wstaw

Otwiera podmenu umożliwiające wstawianie wierszy i kolumn.

Usuń

Otwiera podmenu umożliwiające usunięcie kolumn, wierszy i całej tabeli.

Wybierz

Otwiera podmenu umożliwiające wybranie komórek, kolumn, wierszy i całej tabeli.

Rozmiar

Otwiera podmenu umożliwiające zmianę rozmiaru kolumn i wierszy.

Scal komórki

Łączy zawartość zaznaczonych komórek w jedną komórkę, zachowując formatowanie pierwszej zaznaczonej komórki.

Podziel komórki

Wyświetla okno dialogowe Podziel komórki, w którym można zdefiniować podział w poziomie lub w pionie oraz liczbę, na jaką zostanie podzielona każda komórka.

Scal tabelę

Łączy dwie następujące po sobie tabele w jedną. Łączone tabele muszą ze sobą bezpośrednio sąsiadować i nie mogą być rozdzielone pustym akapitem.

Podziel tabelę

Dzieli bieżącą tabelę na dwie oddzielne tabele w punkcie umieszczenia kursora. Dostęp do tego polecenia można uzyskać również przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy wewnątrz komórki tabeli.

Chroń komórki

Zapobiega modyfikowaniu zawartości wybranych komórek.

Usuń ochronę

Usuwa ochronę komórek dla wszystkich wybranych komórek w bieżącej tabeli.

Style autoformatowania

Użyj tego polecenia, aby zastosować autoformatowanie do wybranego lub zdefiniować własne autoformatowania.

Rozpoznawanie liczb

Przełącza ustawienie automatycznego rozpoznawania liczb lub dat wprowadzanych do komórki tabeli i konwertowania ich z tekstu na odpowiedni format liczb.

Powtarzanie pierwszych wierszy na kolejnych stronach

Powtórz główkę tabeli na każdej nowej stronie, na której znajduje się tabela.

Dzielenie wierszy pomiędzy stronami

Umożliwia podział strony lub kolumny w wierszu tabeli. Ta opcja nie jest stosowana do pierwszego wiersza tabeli, jeśli wybrano opcję Powtórz nagłówek.

Konwertuj

Otwiera podmenu umożliwiające konwersję tekstu na tabelę lub tabeli na tekst.

Edytuj formułę

Otwiera pasek Formuła umożliwiający tworzenie obliczeń i wstawianie ich do dokumentu tekstowego.

Sortowanie

Sortuje zaznaczone akapity lub wiersze tabeli w alfabetycznie lub liczbowo. Możnesz zdefiniować do trzech kluczy sortowania, oraz połączyć klucze alfanumeryczne i liczbowe.

Właściwości

Określa właściwości wybranej tabeli, na przykład nazwę, wyrównanie, odstępy, szerokość kolumn, obramowanie i tło.

Prosimy o wsparcie!