Narzędzia

Zawiera narzędzia językowe, galerię obiektów multimedialnych, które możesz dodawać do dokumentów oraz narzędzia konfiguracyjne.

Spelling

Rozpoczyna ręczne sprawdzanie pisowni.

Automatic Spell Checking

Sprawdzanie pisowni podczas pisania, wszystkie błędy są na bieżąco podkreślane.

Wyrazy bliskoznaczne

Otwiera okno dialogowe, w którym bieżący wyraz jest zastępowany synonimem lub określeniem pokrewnym.

Język

Otwiera podmenu umożliwiające wybranie poleceń odnoszących się do określonego języka.

Licznik słów

Liczy słowa i znaki, z lub bez spacji, w bieżącym zaznaczeniu i w całym dokumencie. Licznik jest prowadzony na bieżąco podczas pisania lub zmianie zaznaczenia.

Accessibility Check

Przejrzyj typowe problemy z dostępnością w dokumencie oraz obsługę specyfikacji PDF/UA w oknie dialogowym eksportu PDF.

Autokorekta

Automatycznie formatuje plik zgodnie z ustawieniami opcji dostępnych po wybraniu polecenia Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty.

Autotekst

Tworzy, edytuje lub wstawia autotekst. Jako autotekst można zapisywać tekst sformatowany, tekst z grafiką, tabele i pola. Aby szybko wstawić autotekst, wpisz skrót autotekstu w dokumencie, a następnie naciśnij klawisz F3.

Mapa obrazkowa

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Redaguj

Redacting documents blocks out words or portions of a document for authorized use or viewing.

Redaguj automatycznie

Use automatic redaction to define words and patterns that are automatically marked for redaction.

Numeracja rozdziałów

Specifies the numbering scheme and outline format for chapter numbering in the current document.

Numeracja wierszy

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

Footnotes and Endnotes

Określa ustawienia wyświetlania przypisów dolnych i końcowych.

Kreator korespondencji seryjnej

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Bibliograficzna baza danych

Wstawia, usuwa, edytuje i zarządza rekordami z bibliograficznej bazy danych.

Address Book Source

Edycja przypisania pól i źródła danych książki adresowej.

Aktualizuj

Aktualizuje elementy bieżącego dokumentu o dynamicznej zawartości, na przykład pola lub indeksy.

Protect Document

Toggles write protection for fields and bookmarks in the document.

Oblicz

Oblicza zaznaczoną formułę i kopiuje wynik do schowka.

Sortuj

Sortuje zaznaczone akapity lub wiersze tabeli w alfabetycznie lub liczbowo. Możnesz zdefiniować do trzech kluczy sortowania, oraz połączyć klucze alfanumeryczne i liczbowe.

Makra

Umożliwia rejestrację, zarządzanie i edycję makr.

Menedżer rozszerzeń

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Dostosuj

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Opcje

To polecenie otwiera okno zaawansowanej konfiguracji programu.

Prosimy o wsparcie!