Wstaw

Menu Wstaw zawiera polecenia służące wstawianiu nowych elementów w dokumencie takich jak obrazy, media, wykresy, obiekty z innych aplikacji, hiperłącze, komentarze, symbole, stopki i sekcje.

Podział strony

Wstawia ręczny podział strony w bieżącej pozycji kursora i umieszcza kursor na początku następnej strony.

Ręczny podział

Wstawia ręczny podział wiersza, kolumny lub strony w miejscu położenia kursora.

Obraz

Wstawia obraz w bieżący dokument .

Media

To podmenu prezentuje źródła, z których można wstawić obraz, plik audio lub wideo.

Wykres

Wstawia wykres bazujący na danych z komórki lub zakresu tabeli lub z domyślnymi danymi.

Obiekt

Wstawia osadzony obiekt w dokument, w tym formuły, modele 3D, wykresy i obiekty OLE.

Kształt

To podmenu zawiera kształty jak linia, koło, trójkąt i kwadrat lub kształt symbolu jak uśmiechnięta buzia, serce i kwiaty, które mogą być wstawione do dokumentu.

Fontwork

Otwiera okno dialogowe Fontwork, z którego można wstawić stylowy tekst, niemożliwy do wstawienia przez standardowe formatowanie tekstu w dokumencie.

Pole tekstowe

Rysuje poziome pole tekstowe w miejscu przeciągniętym myszą w bieżącym dokumencie. Przeciągnij pole tekstowe w dowolnym miejscu dokumentu tak, aby uzyskać żądaną wielkość. Następnie wpisz lub wklej tekst.

Comments

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Ramka

To podmenu zawiera zarówno interaktywne i nieinteraktywne sposoby wstawiania ramki.

Podpis

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

Hiperłącze

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Zakładka

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Odsyłacze

W tym miejscu wstawiane są odwołania lub pola odwołań do bieżącego dokumentu. Odwołania są polami, do których istnieją odwołania w tym samym dokumencie lub wewnątrz dokumentów podrzędnych dokumentu głównego.

Znak specjalny

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Znacznik formatowania

Otwiera podmenu służące do wstawiania specjalnych znaczników formatowania takich jak spacja nierozdzielająca, łącznik miękki i podział opcjonalny.

Pozioma linia

Wstawia poziomą linię na bieżącej pozycji kursora.

Przypis dolny i końcowy

Menu zawiera polecenia wstawiające przypis dolny i końcowy z lub bez dodatkowej interakcji użytkownika.

Spis treści i indeks

Otwiera menu umożliwiające wstawienie indeksu lub wpisu bibliograficznego, jak również spisu treści, indeksów i/lub bibliografii.

Numer strony

Wstawia bieżący numer strony jako pole na pozycji kursora. Domyślne ustawienia dla tej opcji używają stylu znaku Numer strony.

Insert Fields (submenu)

Podmenu wyświetla listę najpowszechniejszych typów pola, które można wstawić do dokumentu w bieżącej pozycji kursora. Aby wyświetlić wszystkie dostępne pola, wybierz Więcej pól.

Główka i stopka

To podmenu zawiera polecenia dodające oraz usuwające główki i stopki stron.

Sekcja

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Koperta

Tworzy kopertę. Na trzech zakładkach można określić adresata i nadawcę, pozycję i format obu adresów, rozmiar koperty i orientację koperty.

Text from File

Wstawia w bieżący dokument zawartość innego dokumentu w miejscu położenia kursora.

Skrypt

Wstawia skrypt w miejscu położenia kursora w dokumencie tekstowym lub HTML.

Formant formularza

To podmenu zawiera formanty takie jakie pole tekstowe, pole wyboru, przycisk opcji i pole listy, które mogą być wstawione do dokumentu.

Please support us!