Edycja

To menu zawiera polecenia pomocne przy edycji zawartości dokumentu.

Cofnij

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Ponów

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Powtórz

Powtarza ostatnie polecenie.

Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Zaznacz wszystko

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Tryb wyboru

Wybierz tryb wyboru z podmenu: normalny tryb zaznaczania lub tryb zaznaczania bloku.

Zaznacz tekst

You can enable a selection cursor in a read-only text document or in the Help. Choose Edit - Select Text or open the context menu of a read-only document and choose Select Text. The selection cursor does not blink.

Tryb kursora bezpośredniego

Pozwala użytkownikowi kliknąć na początku, środku lub na końcu dowolnej możliwej linii tekstu na stronie i zacząć pisać.

Znajdź

Przełącz widoczność paska wyszukiwania tekstu lub nawiguj po elemencie.

Znajdź i zamień

Znajduje lub zamienia tekst lub formatowanie w bieżącym dokumencie.

Idź do strony

Otwiera okno Nawigatora na przycisku pokrętła Numer strony, umożliwiając wpisanie numeru strony.

Śledź zmiany

Wyświetla polecenia umożliwiające śledzenie zmian w pliku.

Hiperłącze

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Przypis dolny lub końcowy

Edycja zaznaczonego zakotwiczenia przypisu dolnego lub końcowego. Kliknij przed przypisem dolnym lub przypisem końcowym, a następnie wybierz to polecenie.

Wpis indeksu

Edycja wskazanego wpisu indeksu. Należy kliknąć przed wpisem indeksu, a następnie użyć tego polecenia.

Pozycja bibliograficzna

Edytuje wybraną pozycję bibliograficzną.

Pola

Otwiera pole dialogowe umożliwiające edycję właściwości pola. Kliknij przed polem, a następnie wybierz to polecenie. W oknie dialogowym można użyć klawiszy strzałek, aby przejść do poprzedniego lub następnego pola.

Łącza

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

Mapa obrazkowa

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Obiekt

Pozwala edytować wybrany obiekt w pliku, wstawiony poprzez polecenie Wstaw - Obiekt.

Wymień bazę danych

Zmień źródła danych dla bieżącego dokumentu. Nazwy pól w zastępczej bazie danych muszą być takie same, aby zawartość wstawionych pól mogła być wyświetlana poprawnie.

Edycja pliku

Ikona Edycja pliku włącza lub wyłącza tryb edycji.

Please support us!