Edycja

To menu zawiera polecenia edycji zawartości aktualnie otwartego dokumentu.

Cofnij

Odwraca ostatnie polecenie lub ostatnio wpisany wpis. Aby wybrać polecenie, które chcesz cofnąć, kliknij strzałkę obok ikony Cofnij na pasku Standardowy.

Ponów

Odwraca działanie ostatniego polecenia Cofnij. Aby wybrać krok Cofnij, który chcesz cofnąć, kliknij strzałkę obok ikony Ponów na pasku Standardowy.

Powtórz

Powtarza ostatnie polecenie.

Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Menu Wklej specjalnie

Wstawia zawartość schowka do bieżącego pliku w formacie, który możesz określić.

Zaznacz wszystko

Zaznacza całą zawartość bieżącego pliku, ramki lub obiektu tekstowego.

Tryb wyboru

Wybierz tryb zaznaczania z podmenu: standardowy tryb zaznaczania lub tryb zaznaczania blokami.

Zaznacz tekst

Możesz włączyć kursor wyboru w dokumencie tekstowym tylko do odczytu.

Znajdź

Przełącz widoczność paska wyszukiwania tekstu lub nawiguj po elemencie.

Znajdź i zamień

Znajduje lub zastępuje tekst lub formaty w bieżącym dokumencie.

Przejdź do strony

Otwiera okno dialogowe, w którym należy wprowadzić numer strony, który ma być pokazany.

Śledź zmiany

Wyświetla polecenia umożliwiające śledzenie zmian w pliku.

Menu Komentarze

Wyświetla podmenu, które daje opcje odpowiadania na komentarze innych użytkowników, rozwiązywania i usuwania komentarzy.

Hiperłącze

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję hiperłączy.

Odwołanie

Podmenu oferujące możliwość edycji przypisów dolnych, przypisów końcowych, wpisów indeksu oraz wpisów bibliografii.

Pola

Otwiera pole dialogowe umożliwiające edycję właściwości pola. Kliknij przed polem, a następnie wybierz to polecenie. W oknie dialogowym można użyć klawiszy strzałek, aby przejść do poprzedniego lub następnego pola.

Możesz zmienić lub przerwać każde łącze do plików zewnętrznych w bieżącym dokumencie. Możesz także zaktualizować zawartość bieżącego pliku do ostatnio zapisanej wersji połączonego pliku zewnętrznego. To polecenie nie dotyczy hiperłączy i nie jest dostępne, jeśli bieżący dokument nie zawiera łączy do innych plików.

Obiekt OLE

Pozwala edytować wybrany obiekt OLE wstawiony z podmenu Wstaw - Obiekt OLE.

Wymień bazę danych

Zmień źródła danych dla bieżącego dokumentu. Nazwy pól w zastępczej bazie danych muszą być takie same, aby zawartość wstawionych pól mogła być wyświetlana poprawnie.

Tryb kursora bezpośredniego

Aktywuje lub dezaktywuje kursor bezpośredni. Możesz kliknąć na początku, na środku lub na końcu dowolnego możliwego wiersza tekstu na stronie, a następnie rozpocząć pisanie.

Tryb edycji

Umożliwia edycję dokumentu tylko do odczytu lub tabeli bazy danych. Użyj opcji Tryb edycji, aby aktywować tryb edycji.

Prosimy o wsparcie!