Edycja

To menu zawiera polecenia edycji zawartości aktualnie otwartego dokumentu.

Cofnij

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Ponów

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Powtórz

Powtarza ostatnie polecenie.

Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Zaznacz wszystko

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Tryb wyboru

Wybierz tryb wyboru z podmenu: normalny tryb zaznaczania lub tryb zaznaczania bloku.

Zaznacz tekst

You can enable a selection cursor in a read-only text document or in the Help. Choose Edit - Select Text or open the context menu of a read-only document and choose Select Text. The selection cursor does not blink.

Znajdź

Przełącz widoczność paska wyszukiwania tekstu lub nawiguj po elemencie.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Idź do strony

Otwiera okno dialogowe, w którym można podać numer strony, który ma być wyświetlany. (+G)

Śledź zmiany

Wyświetla polecenia umożliwiające śledzenie zmian w pliku.

Komentarz

Wyświetla podmenu z opcjami odpowiadania, rozwiązywania i usuwania komentarzy.

Reference

A submenu that offers possibilities to edit footnotes, endnotes, index entries, and bibliography entries.

Hiperłącze

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Pola

Otwiera pole dialogowe umożliwiające edycję właściwości pola. Kliknij przed polem, a następnie wybierz to polecenie. W oknie dialogowym można użyć klawiszy strzałek, aby przejść do poprzedniego lub następnego pola.

Links to External Files

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Obiekt

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Wymień bazę danych

Zmień źródła danych dla bieżącego dokumentu. Nazwy pól w zastępczej bazie danych muszą być takie same, aby zawartość wstawionych pól mogła być wyświetlana poprawnie.

Tryb kursora bezpośredniego

Pozwala użytkownikowi kliknąć na początku, środku lub na końcu dowolnej możliwej linii tekstu na stronie i zacząć pisać.

Edit Mode

Use the Edit Mode icon to activate or deactivate the edit mode.

Prosimy o wsparcie!