Precyzyjne konfigurowanie funkcji uzupełniania wyrazów w dokumentach tekstowych

Jeśli funkcja automatycznego uzupełniania często używanych słów przez pakiet LibreOffice jest przydatna, można zoptymalizować jej działanie. W razie potrzeby można także zapisać bieżącą listę słów na wypadek konieczności jej późniejszego użycia.

Aby precyzyjnie skonfigurować funkcję uzupełniania wyrazów, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje autokorekty – Uzupełnianie wyrazów i zaznacz odpowiednie z poniższych opcji:

Wstawianie dodatkowej spacji

Wybierz polecenie Dołącz spację.

Ikona notatki

Znak spacji zostanie dołączony po wpisaniu pierwszego znaku wyrazu następującego po automatycznie uzupełnionym wyrazie. Znak spacji nie jest dodawany, jeśli następny znak to separator, jak np. kropka lub znak nowego wiersza.


Definiowanie klawisza zatwierdzającego

Wybierz klawisz zatwierdzający sugerowany wyraz z listy Zatwierdzaj klawiszem.

Ustawianie minimalnej liczby znaków

W polu Minimalna długość wyrazu określ minimalną liczbę znaków, które powinien zawierać wyraz, aby został dołączony do listy.

Ustawianie zakresu zbieranych wyrazów

Wyłącz opcję Podczas zamykania dokumentu usuń z listy zebrane z niego wyrazy.

W ten sposób lista będzie także dostępna w innych otwieranych dokumentach. Podczas zamykania ostatniego dokumentu programu LibreOffice lista wyrazów zostanie usunięta.

Jeśli pole wyboru zostanie zaznaczone, lista obowiązuje tylko w odniesieniu do obecnie otwartego dokumentu.

Jeśli chcesz korzystać z tej listy także po zakończeniu aktualnej sesji programu LibreOffice, zapisz ją jako dokument, jak opisano w następnej sekcji.

Używanie listy słów w przyszłych sesjach

Ikona notatki

Jeśli włączona jest opcja automatycznego sprawdzania pisowni, zbierane są wyłącznie wyrazy rozpoznane podczas sprawdzania pisowni.


Użyj listy wyrazów, aby zawsze rozpoczynać pracę z określonym zbiorem terminów technicznych dla funkcji uzupełniania wyrazów.

  1. Otwórz dokument tekstowy zawierający terminy, które mają być dodane do listy uzupełniania wyrazów.

    Wyrazy są zbierane za pomocą funkcji uzupełniania wyrazów.

  2. Zaznacz wszystkie lub niektóre wyrazy na liście.

  3. Za pomocą kombinacji klawiszy +C skopiuj wszystkie zaznaczone wyrazy do schowka. Wklej zawartość schowka do nowego dokumentu i zapisz go, aby otrzymać listę zawierającą zebrane wyrazy.

    Następnie otwórz listę, a wyrazy zostaną automatycznie zebrane. W ten sposób można rozpocząć używanie funkcji uzupełniania wyrazów z określonym zbiorem wyrazów.

Prosimy o wsparcie!