Style numeracji i akapitu

Numerowanie akapitów można zastosować ręcznie lub za pomocą stylu akapitu.

note

Jeśli chcesz numerować nagłówki, użyj Narzędzia - Numeracja rozdziałów, zamiast numerować ręcznie.


Stosowanie ręcznej numeracji

Aby ręcznie zastosować numerację, kliknij w akapicie, a następnie kliknij ikonę Przełącz listę uporządkowaną na pasku Formatowanie lub użyj pola rozwijanego na ikonie, aby wybrać format numeracji.

note

Ręcznej numeracji nie można zastosować do akapitów wymienionych w sekcji „Style specjalne” w oknie Style.


tip

Aby dodać zaznaczone akapity do istniejącej listy, użyj Format - Listy - Dodaj do listy.


Stosowanie numeracji z wykorzystaniem stylu akapitu

Style akapitu zapewniają większą kontrolę nad numeracją w dokumencie. Jeśli zmienisz styl listy przypisany do stylu akapitu, format numeracji wszystkich akapitów korzystających z tego stylu akapitu zostanie automatycznie zmieniony, aby pasował do tego stylu listy.

  1. Wybierz Widok - Style, a następnie kliknij ikonę Style akapitu.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl akapitu, do którego należy zastosować numerowanie, a następnie wybierz opcję Modyfikuj.

  3. Kliknij kartę Konspekt i lista.

  4. W polu Styl listy wybierz styl listy, który chcesz zastosować.

  5. Kliknij OK.

  6. Zastosuj styl akapitu do akapitów, do których chcesz dodać numerację.

Zmiana poziomu listy akapitu listy

Prosimy o wsparcie!