Inserting, Editing, and Linking Frames

A frame is a container for text and graphics that you can place anywhere on a page. You can also use a frame to apply a column layout to text.

To Insert a Frame

  1. Zaznacz tekst, który ma być umieszczony w ramce.

  2. Wybierz pozycję Wstaw - Ramka, a następnie kliknij przycisk OK.

To Edit a Frame

Ukrywanie tekstu przed drukowaniem

Any Writer frame can be set to a mode which allows viewing the text on screen, but hides the text from printing.

  1. Select the frame (you see the eight handles).

  2. Wybierz polecenie Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Opcje

  3. W obszarze Właściwości usuń zaznaczenie pola wyboru Drukuj, a następnie kliknij przycisk OK.

To Link Frames

You can link Writer frames so that their contents automatically flow from one frame to another.

  1. Kliknij krawędź ramki, która ma zostać połączona. Na krawędzi ramki pojawią się uchwyty.

  2. On the Frame Bar, click the Link Frames iconIcon.

  3. Kliknij docelową ramkę połączenia.

Ramki można łączyć pod następującymi warunkami:

Zaznaczenie połączonej ramki powoduje wyświetlenie linii łączącej ramki.

Ikona notatki

Funkcja Automatyczne dopasowanie rozmiaru jest dostępna wyłącznie dla ostatniej ramki w łańcuchu połączonych ramek.


Please support us!