Korzystanie z ramek do wyrównania tekstu do środka strony

  1. Zaznacz tekst, który ma zostać wyrównany do środka strony.

  2. Wybierz pozycję Wstaw - Ramka.

  3. W obszarze Zakotwiczenie zaznacz pole wyboru Do strony.

  4. W obszarze Rozmiar ustaw rozmiar ramki.

  5. W polu Poziomo zaznacz opcję "Środek" w polach Poziomo i Pionowo.

  6. Kliknij OK.

Ikona notatki

Aby ukryć krawędzie ramki, zaznacz ją, a następnie wybierz polecenie Format - Ramka i obiekt - Właściwości. Kliknij kartę Krawędzie, a następnie kliknij ikonę Bez krawędzi znajdującą się w obszarze Rozmieszczenie linii.


Aby zmienić rozmiar ramki, przeciągnij jej krawędzie.

Prosimy o wsparcie!