Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Możesz także ręcznie sprawdzić pisownię zaznaczonego tekstu lub całego dokumentu.

Ikona notatki

To check the spelling and the grammar of a text, the appropriate dictionaries must be installed. For many languages three different dictionaries exist: a spellchecker, a hyphenation dictionary, and a thesaurus. Each dictionary covers one language only. Grammar checkers can be downloaded and installed as extensions. See the extensions web page.


Sprawdzanie pisowni rozpoczyna się od miejsca, w którym jest kursor lub od początku zaznaczenia.

  1. Kliknij gdzieś w dokumencie lub zaznacz tekst, który chcesz sprawdzić.

  2. Choose Tools - Spelling.

  3. When a possible spelling error is encountered, the Spelling dialog opens and LibreOffice offers some suggested corrections.

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    Aby zaakceptować poprawkę, kliknij sugestię, a następnie kliknij Popraw.

    Edytuj zdanie w górnym polu, a następnie kliknij Popraw.

    Dodaj wyraz do słownika użytkownika za pomocą przycisku Dodaj do słownika.

Prosimy o wsparcie!