Wstawianie odsyłaczy

Odsyłacze pozwalają na przejście do określonych tekstów i obiektów w pojedynczym dokumencie. Odsyłacz składa się z obiektu docelowego oraz odwołania wstawionych do dokumentu w postaci pól.

Obiektami docelowymi mogą być podpisy i zakładki.

Tekst odsyłacza

Przed utworzeniem odsyłacza należy określić obiekty docelowe w tekście.

Wstawianie obiektu docelowego

 1. Zaznacz tekst, który ma zostać użyty jako obiekt docelowy odsyłacza.

 2. Wybierz Wstaw - Odsyłacz.

 3. Na liście Typ wybierz opcję “Określ odwołanie”.

 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę obiektu docelowego. W polu Wartość zostanie wyświetlony zaznaczony tekst.

 5. Kliknij polecenie Wstaw. Nazwa obiektu docelowego zostanie dodana do listy Wybór.

Opuść okno dialogowe i przejdź do następnej sekcji.

Tworzenie odsyłacza do obiektu docelowego

 1. Ustaw kursor we fragmencie tekstu, w którym ma zostać wstawiony odsyłacz.

 2. Wybierz kolejno opcje Wstaw – Odsyłacz, aby otworzyć okno dialogowe (o ile nie zostało otwarte wcześniej).

 3. Z listy Typ wybierz pozycję "Wstaw odwołanie".

 4. Z listy Wybór wybierz obiekt docelowy, dla którego należy utworzyć odsyłacz.

 5. Z listy Odwołanie za pomocą wybierz format odsyłacza. Format określa typ informacji wyświetlanych jako odsyłacz. Na przykład „Odwołanie” wstawia tekst docelowy, a „Strona” wstawia numer strony, na której znajduje się cel. W przypadku przypisów wstawiany jest numer przypisu.

 6. Kliknij przycisk Wstaw.

 7. Na koniec kliknij przycisk Zamknij.

Odsyłacz do obiektu

Odsyłacze można tworzyć do większości obiektów dokumentu, takich jak grafiki, rysunki, obiekty OLE oraz tabele z podpisami. Aby dodać podpis do obiektu, zaznacz obiekt, a następnie wybierz Wstaw - Podpis.

 1. Kliknij miejsce w dokumencie, w którym należy wstawić odsyłacz.

 2. Wybierz Wstaw - Odsyłacz.

 3. Z listy Typ wybierz kategorię podpisu obiektu.

 4. Z listy Wybór wybierz numer podpisu obiektu, dla którego należy utworzyć odsyłacz.

 5. Z listy Odwołanie za pomocą wybierz format odsyłacza. Format określa typ informacji wyświetlanych jako odsyłacz. Na przykład „Odwołanie” wstawia kategorię podpisu i tekst podpisu obiektu.

 6. Kliknij przycisk Wstaw.

 7. Na koniec kliknij przycisk Zamknij.

Aktualizacja odsyłaczy

Aby ręcznie zaktualizować odsyłacze w dokumencie, wybierz z menu Narzędzia - Aktualizacja - Pola lub naciśnij klawisz F9

Ikona wskazówki

Wybierz kolejno opcje Widok – Nazwy pól, aby uaktywnić tryb wyświetlania nazw odwołań lub tryb wyświetlania zawartości odwołań.


Prosimy o wsparcie!