Zmiana orientacji strony

Wszystkie właściwości strony dokumentów tekstowych programu Writer, na przykład orientacja strony, są definiowane przez style strony. Dla wszystkich stron nowego dokumentu tekstowego domyślnie jest używany styl “Domyślny“. Jeśli otworzysz istniejący dokument tekstowy, do różnych stron mogą zostać zastosowane różne style strony.

Należy wiedzieć, że zmiany zastosowane do właściwości strony wpływają tylko na strony używające bieżącego stylu strony. Bieżący styl strony jest podany na pasku stanu na dolnej krawędzi okna.

Zmiana orientacji wszystkich stron korzystających z bieżącego stylu strony

Jeśli masz dokument tekstowy składający się ze stron w tym samym stylu strony, możesz bezpośrednio zmienić właściwości strony:

 1. Wybierz Format - Styl strony.

 2. Kliknij zakładkę Strona.

 3. W części Format papieru wybierz opcję “Pionowo” lub “Poziomo”.

 4. Kliknij przycisk OK.

Zmiana orientacji strony tylko niektórych stron

Program LibreOffice korzysta ze stylów do określenia orientacji stron dokumentu. Style strony definiują szereg właściwości strony, takich jak główką i stopka lub marginesy. Dla bieżącego dokumentu można użyć “domyślnego” stylu strony lub zdefiniować własne style i zastosować je do dowolnych części tekstu.

Na zakończenie tej strony pomocy omówimy szczegółowo zakres stylów strony. Jeśli nie rozumiesz dokładnie pojęcia stylu strony, przeczytaj sekcję na końcu tej strony.

note

W odróżnieniu od stylów znaku lub akapitu style strony nie są oparte na hierarchii. Nowy styl strony można utworzyć na podstawie właściwości istniejącego stylu strony, ale jeśli styl źródłowy zostanie później zmieniony, nowy styl strony nie odziedziczy tych zmian automatycznie.


Aby zmienić orientację tylko bieżącej strony, w pierwszej kolejności należy utworzyć styl strony, a następnie go zastosować:

 1. Wybierz Widok - Style.

 2. Kliknij ikonę Style strony.

 3. Kliknij prawym klawiszem myszki i wybierz Nowy.

 4. Na karcie Organizator wprowadź nazwę stylu strony w polu Nazwa, na przykład „Mój szablon poziomy”.

 5. W polu Następny styl wybierz styl, który ma zostać zastosowany do następnej strony.

 6. Kliknij zakładkę Strona.

 7. W części Format papieru wybierz opcję “Pionowo” lub “Poziomo”.

 8. Kliknij przycisk OK.

Teraz zdefiniowano właściwy styl strony o nazwie „Mój szablon poziomy”. Aby zastosować nowy styl, kliknij dwukrotnie styl strony „Mój szablon poziomy” w oknie Style. Wszystkie strony w bieżącym zakresie stylów strony zostaną zmienione. Jeśli zdefiniowano „następny styl” jako inny styl, zmieniona zostanie tylko pierwsza strona bieżącego zakresu stylów strony.

Aby szybko przełączać się między układem strony w orientacji pionowej i poziomej

Domyślny szablon dostarczany przez program LibreOffice Writer oferuje kilka stylów układu strony, wśród których Domyślny styl strony ma orientację pionową, a styl poziomy ma orientację poziomą.

Tych stylów można używać do szybkiego przełączania między orientacją pionową a poziomą przez wstawianie ręcznych podziałów i wybieranie odpowiednich stylów strony zgodnie z poniższym opisem:

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma zostać wstawiony podział strony.

 2. Przejdź do Wstaw - Więcej podziałów - Ręczny podział. Otworzy się okno dialogowe Wstaw podział.

 3. Wybierz opcję Podział strony iz listy rozwijanej Styl strony wybierz styl strony, który ma zostać zastosowany do strony po podziale (Domyślny styl strony, Poziomo itp.).

 4. Jeśli w pewnym miejscu dokumentu trzeba ponownie zmienić zastosowane ustawienie (na przykład, aby przełączyć z orientacji poziomej na pionową), umieść kursor w tym miejscu i powtórz czynności opisane wcześniej.

Zakres stylów strony

Należy znać zakres stylów strony w programie LibreOffice. Na które strony dokumentu tekstowego wpływa edytowanie stylu strony?

Styl o długości jednej strony

Styl strony można zdefiniować tak, aby obejmował tylko jedną stronę. Przykładem jest styl „Pierwsza strona”. Ustawiasz tę właściwość, definiując inny styl strony jako „następny styl” na karcie Format - Styl strony - Organizator.

Styl o długości jednej strony rozpoczyna się od dolnej granicy bieżącego zakresu stylu strony i kończy na następnym podziale strony. Następny podział strony wypada automatycznie tam, gdzie tekst przepływa na następną stronę, co jest czasami nazywane "miękkim podziałem strony". Można też wstawić ręczny podział strony.

Aby wstawić ręczny podział strony w miejscu kursora, naciśnij +Enter lub wybierz Wstaw - Ręczny podział i po prostu kliknij OK.

Ręcznie zdefiniowany zakres stylu strony

Styl strony „Domyślny” nie ustawia innego „następnego stylu” na karcie Format - Styl strony - Organizator. Zamiast tego „następny styl” jest również ustawiony na „Domyślny”. Wszystkie style strony, po których następuje ten sam styl strony, mogą obejmować wiele stron. Dolne i górne granice zakresu stylu strony są definiowane przez „podziały strony ze stylem”. Wszystkie strony między dowolnymi dwoma „podziałami strony ze stylem” używają tego samego stylu strony.

Możesz wstawić "podział strony ze stylem" bezpośrednio w pozycji kursora. Możesz też zastosować właściwość "podział strony ze stylem" do akapitu lub stylu akapitu.

Wykonaj dowolne z następujących poleceń:

Prosimy o wsparcie!