Tworzenie indeksu alfabetycznego

  1. Kliknij dokument w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony indeks.

  2. Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia.

  3. Na karcie Typ z listy Typ wybierz pozycję "Indeks alfabetyczny".

  4. Aby użyć pliku konkordancji, zaznacz pole wyboru Plik konkordancji w obszarze Opcje, kliknij przycisk Plik, a następnie zlokalizuj istniejący plik konkordancji lub utwórz nowy plik.

  5. Ustaw opcje formatowania indeksu w bieżącej zakładce i w pozostałych zakładkach okna dialogowego. Aby na przykład w indeksie użyć jednoliterowych nagłówków, kliknij zakładkę Wpisy, a następnie zaznacz pole wyboru Separator alfabetyczny. Aby zmienić formatowanie poziomów indeksu, kliknij zakładkę Style.

  6. Kliknij OK.

  7. Aby zaktualizować indeks, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Aktualizuj indeks lub spis treści.

Prosimy o wsparcie!