Wcięcia akapitów

Można zmienić wcięcie bieżącego akapitu, wszystkich wybranych akapitów lub wszystkich akapitów o określonym stylu akapitu.

tip

Wcięcia można także ustawić za pomocą linijki. Aby wyświetlić linijkę, wybierz Widok – Linijka.


Positioning indents

Wcięcia są obliczane w stosunku do lewego i prawego marginesu strony. Aby rozszerzyć akapit na margines strony, wprowadź liczbę ujemną.

note

Aby zmienić jednostki miary, w oknie – LibreOffice Writer – Ogólne wybierz nową jednostkę miary w sekcji Ustawienia.


Wcięcia różnią się w zależności od kierunku pisma. Weźmy na przykład wartość wcięcia Przed tekstem w przypadku języków o kierunku pisma od lewej do prawej. Wcięcie lewej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do lewego marginesu strony. W przypadku języków o kierunku pisma od prawej do lewej wcięcie prawej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do prawego marginesu strony.

Hanging indents

Aby utworzyć wcięcie pierwszego wiersza akapitu, wprowadź wartość dodatnią dla opcji Przed tekstem i wartość ujemną dla opcji Pierwszy wiersz.

The Hanging Indent icon is found in the Paragraph section of the Properties sidebar. Click on this icon to switch the values of Before text and First line. This enables you to toggle a paragraph between an indented first line and a hanging indent.

To create a hanging indent: Enter a first line indent where you want the indent to start, then click the Hanging Indent icon to create the hanging indent.

Hanging Indent Icon

Hanging Indent Icon

The Hanging Indent command can be added as a button to a toolbar, an item in a menu or context menu, or a shortcut key.

Please support us!