Wcięcia akapitów

Można zmienić wcięcie bieżącego akapitu, wszystkich wybranych akapitów lub wszystkich akapitów o określonym stylu akapitu.

tip

Wcięcia można także ustawić za pomocą linijki. Aby wyświetlić linijkę, wybierz Widok – Linijka.


Wcięcia pozycjonujące

Wcięcia są obliczane w stosunku do lewego i prawego marginesu strony. Aby rozszerzyć akapit na margines strony, wprowadź liczbę ujemną.

note

Aby zmienić jednostki miary, w oknie – LibreOffice Writer – Ogólne wybierz nową jednostkę miary w sekcji Ustawienia.


Wcięcia różnią się w zależności od kierunku pisma. Weźmy na przykład wartość wcięcia Przed tekstem w przypadku języków o kierunku pisma od lewej do prawej. Wcięcie lewej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do lewego marginesu strony. W przypadku języków o kierunku pisma od prawej do lewej wcięcie prawej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do prawego marginesu strony.

Wcięcia wysunięte

Aby utworzyć wcięcie pierwszego wiersza akapitu, wprowadź wartość dodatnią dla opcji Przed tekstem i wartość ujemną dla opcji Pierwszy wiersz.

Ikona Wcięcie wysunięte znajduje się w sekcji Akapit na pasku bocznym Właściwości. Kliknij tę ikonę, aby zamienić wartości Przed tekstem i Pierwszego wiersza. Umożliwia to przełączanie akapitu między pierwszym wierszem z wcięciem a wcięciem wysuniętym.

Aby utworzyć wysunięcie: wprowadź wcięcie pierwszego wiersza w miejscu, w którym ma się zaczynać wcięcie, a następnie kliknij ikonę wysunięcia, aby jest utworzyć.

Ikona wysunięcia

Ikona wysunięcia

Polecenie Wysunięcie można dodać jako przycisk paska narzędzi, pozycję w menu lub menu kontekstowe, lub skrót klawiaturowy.

Prosimy o wsparcie!