Odstępy pomiędzy przypisami dolnymi

Aby zwiększyć odstępy pomiędzy pozycjami przypisów dolnych lub końcowych, do odpowiadających im stylów akapitu można dodać górne i dolne krawędzie.

  1. Kliknij przypis dolny lub końcowy.

  2. Wybierz Widok - Style.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl akapitu, który ma zostać zmodyfikowany, na przykład "Przypis dolny", a następnie wybierz opcję Modyfikuj.

  4. Kliknij zakładkę Krawędzie.

  5. W obszarze Domyślnie kliknij ikonę Tylko górna i dolna krawędź.

  6. W obszarze Linia kliknij linię na liście Styl.

  7. W polu Kolor wybierz opcję "Biały". Jeśli tło strony nie jest białe, wybierz kolor najbardziej zbliżony do koloru tła.

  8. W obszarze Dopełnienie usuń zaznaczenie pola wyboru Synchronizuj.

  9. W polach Od góry i Od dołu wprowadź odpowiednią wartość.

  10. Kliknij OK.

Prosimy o wsparcie!