Pola

Pola używane są dla danych, które się zmieniają, takich jak bieżąca data lub sumaryczna ilość stron dokumentu.

Podgląd pól

Pola składają się z nazwy pola i zawartości pola. Aby przełączyć widok pomiędzy wyświetlaniem nazwy pola i jego zawartości wybierz Widok - Nazwy pól.

Aby wyświetlić lub ukryć podświetlanie, wybierz polecenie Widok – Cieniowanie pól. Aby na stałe wyłączyć tę funkcję, w oknie – LibreOffice – Wygląd usuń zaznaczenie pola wyboru Cieniowanie pól.

Aby zmienić kolor cieniowania pól, wybierz polecenie LibreOffice – Kolor aplikacji, znajdź opcję Cieniowanie pól i wybierz inny kolor w polu Ustawienie koloru.

Właściwości pól

Większość pól w dokumencie - włączając w to pola baz danych - przechowują i wyświetlają wartości zmiennych.

Kliknięcie następujących typów pól wywołuje akcję:

Typ pola

Właściwość

Symbol zastępczy

Otwiera okno dialogowe umożliwiające wstawienie obiektu odpowiadającego symbolowi zastępczemu, z wyjątkiem symboli zastępczych tekstu. W przypadku symboli zastępczych tekstu kliknij symbol zastępczy i pisz nad nim.

Wstaw odwołanie

Przenosi kursor myszki do odwołania.

Uruchom makro

Wykonuje makro.

Pole wprowadzania

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję zawartości pola.


Aktualizacja pól

Aby zaktualizować wszystkie pola w dokumencie naciśnij klawisz F9 lub wybierz Edycja -Zaznacz wszystko a nastepnie naciśnij F9.

Aby zaktualizować pole wstawione z bazy danych, zaznacz je, a następnie naciśnij klawisz F9.

Ikona notatki

Symbole zastępcze nie są aktualizowane.


Pobieranie danych użytkownika w polach lub warunkach

Dodawanie pól wprowadzania

Wstawianie pola daty stałej lub zmiennej

Tekst warunkowy

Tekst warunkowy przy numeracji stron

Numer strony

Prosimy o wsparcie!