Definiowanie kolorów lub grafiki tła

W programie LibreOffice Writer można zdefiniować kolor lub grafikę tła dla różnych obiektów.

Określanie tła znaków tekstu

  1. Wybierz znaki.

  2. Choose Format - Character.

  3. Click the Highlighting tab, select the background color.

Stosowanie tła akapitu

  1. Umieść kursor w obszarze akapitu lub zaznacz więcej akapitów.

  2. Wybierz Format - Akapit.

  3. On the Area tab page, select the background color or a background graphic.

tip

Aby zaznaczyć obiekt w tle, przytrzymaj naciśnięty klawisz i kliknij obiekt. Do zaznaczenia obiektu można również użyć Nawigatora.


Określanie tła całej tabeli lub jej części

  1. Umieść kursor w tabeli znajdującej się w dokumencie tekstowym.

  2. Choose Table - Properties.

  3. Na zakładce Tło wybierz kolor lub grafikę tła.

  4. W polu Dla określ, czy kolory lub grafika mają zostać zastosowane dla bieżącej komórki, bieżącego wiersza, czy całej tabeli. Jeśli przed otwarciem tego okna dialogowego zaznaczono wiele komórek lub wierszy, zmiana dotyczy zaznaczonego obszaru.

tip

W celu zastosowania tła do części tabeli można także kliknąć odpowiednią ikonę.


tip

To apply a background color to cells, select the cells and use the Table Cell Background Color button dropdown on the Table toolbar.


tip

To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the Background Color dropdown button on the Formatting toolbar.


Please support us!