Skróty klawiaturowe w LibreOffice Writer

Aby szybko wykonywać często używane operacje w LibreOffice możesz używać skrótów klawiaturowych. Ta sekcja opisuje skróty używane w LibreOffice Writer.

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Możesz używać także ogólnych skrótów klawiaturowych LibreOffice.

Klawisze funkcyjne w LibreOffice Writer

Skróty klawiaturowe

Efekt

F2

Pasek formuły

+F2

Wstaw pola

F3

Uzupełnij Autotekst

+F3

Edycja Autotekstu

Shift+F4

Zaznacz następną ramkę

Ctrl+Shift+F4

Otwórz widok źródła danych

F5

Włącz/wyłącz nawigatora

Shift+F5

Moves the cursor to the position that it had when the document was last saved before it was last closed.

+Shift+F5

Nawigator włączony, przejdź do numeru strony

F7

Spelling

+F7

Wyrazy bliskoznaczne

F8

Tryb rozszerzania

+F8

Włącz/wyłącz cieniowanie pól

Shift+F8

Wybór dodatkowy

Ctrl+Shift+F8

Tryb zaznaczania bloku

F9

Aktualizuj pola

+F9

Pokaż pola

Shift+F9

Przelicz tabelę

+Shift+F9

Aktualizuj pola i listy wprowadzania

+F10

Włącz/wyłącz znaki niedrukowalne

Styles window on/off

Shift+F11

Utwórz styl

+F11

Ustawia fokus w polu Zastosuj styl

+Shift+F11

Aktualizuj styl

F12

Toggle Ordered List

+F12

Wstaw lub edytuj tabelę

Shift+F12

Toggle Unordered List

+Shift+F12

Ordered / Unordered List off


Skróty klawiaturowe w LibreOffice Writer

Skróty klawiaturowe

Efekt

+A

Zaznacz wszystko

+J

Wyrównaj od lewej do prawej

+D

Podwójne podkreślenie

+E

Wyrównaj do środka

+H

Znajdź i zamień

+Shift+P

Indeks górny

+L

Wyrównaj do lewej

+R

Wyrównaj do prawej

+Shift+B

Indeks dolny

Ponów ostatnie polecenie

+0 (zero)

Zastosuj styl akapitu Treść tekstu

+1

Zastosuj styl akapitu Nagłówek 1

+2

Zastosuj styl akapitu Nagłówek 2

+3

Zastosuj styl akapitu Nagłówek 3

+4

Zastosuj styl akapitu Nagłówek 4

+5

Zastosuj styl akapitu Nagłówek 5

+ przycisk plus(+)

Oblicza zaznaczony tekst i kopiuje wynik do Schowka.

+myślnik/minus(-)

Łączniki miękkie; dzielenie wyrazów zdefiniowane przez użytkownika.

+Shift+minus(-)

Łącznik nierozdzielający (nie używany do dzielenia wyrazów)

+znak mnożenia/gwiazdka * (na klawiaturze numerycznej)

Uruchom pole makro

+Shift+spacja

Spacje nierozdzielające. Spacje nierozdzielające nie są używane przy przenoszeniu wyrazów i nie są rozszerzane przy wyrównaniu do lewej i prawej.

Shift+Enter

Nowa linia w bieżącym akapicie

+Enter

Ręczny podział strony

+Shift+Enter

Koniec kolumny w tekście wielokolumnowym

+Enter

Wprowadzenie nowego paragrafu/ustępu bez numeracji wewnątrz listy. Nie działa,gdy kursor jest na końcu listy.

+Enter

Wstawienie nowego akapitu bezpośrednio prze lub po rozdziale, albo przed tabelą.

Strzałka w lewo

Przesuń kursor w lewo

Shift+Strzałka w lewo

Przesuń kursor w lewo i zaznacz

+Strzałak w Lewo

Idź na początek wyrazu

+Shift+Strzałka w Lewo

Zaznaczanie całych wyrazów w lewo

Strzałka w prawo

Przesuń kursor w prawo

Shift+Strzałka w prawo

Przesuń kursor w prawo i zaznacz

+strzałka w Prawo

Przejdź na początek kolejnego wyrazu

+Shift+Strzałka w Prawo

Zaznaczanie całych wyrazów w prawo

Strzałka w górę

Przesuń kursor jeden wiersz w górę

Shift+Strzałka w górę

Zaznaczanie wierszy w górę

Ctrl+Strzałka w górę

Move cursor to beginning of paragraph. Next keystroke moves cursor to beginning of previous paragraph

+Shift+Strzałka w górę

Zaznacz do początku akapitu. Następne naciśnięcie klawiszy rozszerza zaznaczenie do początku poprzedniego akapitu

Strzałka w dół

Przesuń kursor jeden wiersz w dół

Shift+Strzałka w dół

Zaznaczanie wierszy w dół

+Strzałka w dół

Przenieś kursor na początek następnego akapitu.

+Shift+Strzałka w dół

Zaznacz do końca akapitu. Następne naciśnięcie klawiszy rozszerza zaznaczenie do końca następnego akapitu

Idź na początek wiersza

+Shift

Idź na początek wiersza i zaznacz

Idź na koniec wiersza

+Shift

Idź na koniec wiersza i zaznacz

Idź na początek dokumentu

+Shift

Idź i zaznacz tekst do początku dokumentu

Idź na koniec dokumentu

+Shift

Idź i zaznacz tekst do końca dokumentu

+PageUp

Przełącza kursor pomiędzy tekstem a główką

+PageDown

Przełącza kursor pomiędzy tekstem a stopką

Insert

Przełącz pomiędzy trybem wstawianie i nadpisywania

PageUp

Przejście o jeden ekran w górę

Shift+PageUp

Przejście o ekran w górę z zaznaczeniem

PageDown

Przejście o ekran w dół

Shift+PageDown

Przejście o ekran w dół z zaznaczeniem

Usuń tekst do końca wyrazu

+Backspace

Usuń tekst do początku słowa

Na liście: usuń pusty akapit przed bieżącym akapitem

+Shift

Usuń tekst do końca zdania

+Shift+Backspace

Usuń tekst do początku zdania

+Tab

Następna podpowiedź w funkcji automatycznego uzupełniania słów

+Shift+Tab

Użyj poprzedniej podpowiedzi w funkcji automatycznego uzupełniania słów

+Shift+V

Wkleja zawartość schowka jako niesformatowany tekst.

+ podwójne kliknięcie lub + Shift + F10

Use this combination to quickly dock or undock the Navigator, Styles window, or other windows


Skróty używane przy pracy z akapitami i konspektami

Skróty klawiaturowe

Efekt

+strzałka w górę

Przesuń aktywny akapit lub zaznaczone akapity o jeden akapit w górę.

+strzałka w dół

Przesuń aktywny akapit lub zaznaczone akapity o jeden akapit w dół.

Tab

Nagłówek w formacie "Nagłówek X" (X = 1-9) jest przesuwany w konspekcie o jeden poziom niżej.

Shift + Tab

Nagłówek w formacie "Nagłówek X" (X = 2-10) jest przesuwany w konspekcie o jeden poziom wyżej.

+Tab

Na początku nagłówka: Wstawia znak tabulatora. W zależności od menedżera okien w użyciu,+Tabulator może być stosowany zamiast.

Aby zmienić poziom nagłówków za pomocą klawiatury, w pierwszej kolejności należy umieścić kursor przed nagłówkiem.


Skróty klawiaturowe używane przy pracy z tabelami w LibreOffice Writer

Skróty klawiaturowe

Efekt

+A

Jeśli aktywna komórka jest pusta: zaznacza całą tabelę. W przeciwnym wypadku: zaznacza zawartość aktywnej komórki. Ponowne naciśnięcie zaznacza całą tabelę.

+Home

Jeśli aktywna komórka jest pusta: powoduje przejście do początku tabeli. W przeciwnym wypadku: pierwsze naciśnięcie powoduje przejście na początek aktywnej komórki, drugie - na początek bieżącej tabeli, trzecie - na początek dokumentu.

+End

Jeśli aktywna komórka jest pusta: powoduje przejście na koniec tabeli. W przeciwnym wypadku: pierwsze naciśnięcie powoduje przejście na koniec aktywnej komórki, drugie - na koniec bieżącej tabeli, trzecie - na koniec dokumentu.

+Tab

Wstawia znak tabulatora (tylko w tabelach). W zależności od menedżera okien użyj, +Tabulator może być stosowany zamiast.

+Strzałki

Zwiększa lub zmniejsza wielkość kolumny lub wiersza w prawej lub dolnej krawędzi komórki

+Shift+klawisze strzałek

Zwiększa lub zmniejsza wielkość kolumny lub wiersza w lewej lub górnej krawędzi komórki

+Strzałki

Podobnie jak, ale tylko aktywna komórka jest modyfikowana

+Shift+klawisze strzałek

Podobnie jak, ale tylko aktywna komórka jest modyfikowana

+Shift+T

Usuwa ochronę komórek we wszystkich zaznaczonych tabelach. Jeśli nie jest zaznaczona żadna tabela usuwa ochronę komórek we wszystkich tabelach w dokumencie.

Shift++Del

Jeśli żadna komórka nie została zaznaczona, zostanie usunięta zawartość następnej komórki. Jeśli komórki zostały zaznaczone, zostanie usunięty cały wiersz zaznaczenia. Jeśli wszystkie wiersze zostały zaznaczone całkowicie lub częściowo, zostanie usunięta cała tabela.

Jeśli żadna komórka nie została zaznaczona i kursor jest na końcu tabeli, akapit tabeli zostanie usunięty, o ile nie jest to ostatni akapit w dokumencie.

Jeśli została zaznaczona jedna lub więcej komórek, zostanie usunięty cały wiersz zawierający zaznaczenie. Jeśli wszystkie wiersze zostały zaznaczone całkowicie lub częściowo, zostanie usunięta cała tabela.


Skróty klawiaturowe pomocne przy zmianie położenia i rozmiarów ramek, grafik i obiektów

Skróty klawiaturowe

Efekt

Esc

Cursor is inside a frame and no text is selected: Escape selects the frame.

Frame is selected: Escape clears the cursor from the frame.

F2 lub Enter lub dowolny klawisz którego użycie powoduje wyświetlenie znaku na ekranie

If a frame is selected: positions the cursor to the end of the text in the frame. If you press any key that produces a character on screen, and the document is in edit mode, the character is appended to the text.

+Strzałki

Przesuń obiekt.

+Strzałki

Zmienia rozmiar przez przesunięcie prawego dolnego rogu.

+Shift+klawisze strzałek

Zmienia rozmiar przez przesunięcie lewego górnego rogu.

+Tab

Wybiera zakotwiczenie obiektu (w trybie edycji punktów).


Please support us!