Skróty klawiaturowe w LibreOffice Writer

Aby szybko wykonywać często używane operacje w LibreOffice możesz używać skrótów klawiaturowych. Ta sekcja opisuje skróty używane w LibreOffice Writer.

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menu Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Możesz używać także ogólnych skrótów klawiaturowych LibreOffice.

Klawisze funkcyjne w LibreOffice Writer

Skróty klawiaturowe

Efekt

F2

Pasek formuły

+F2

Wstaw pola

F3

Uzupełnij Autotekst

+F3

Edycja Autotekstu

Shift+F4

Zaznacz następną ramkę

Ctrl+Shift+F4

Otwórz widok źródła danych

F5

Włącz/wyłącz Nawigator

Shift+F5

Przesuwa kursor do pozycji, w której znajdował się w momencie ostatniego zapisania dokumentu przed jego ostatnim zamknięciem.

+Shift+F5

Nawigator włączony, przejdź do numeru strony

F7

Pisownia

+F7

Wyrazy bliskoznaczne

F8

Tryb rozszerzania

+F8

Włącz/wyłącz cieniowanie pól

Shift+F8

Wybór dodatkowy

Ctrl+Shift+F8

Tryb zaznaczania bloku

F9

Aktualizuj pola

+F9

Pokaż pola

Shift+F9

Przelicz tabelę

+Shift+F9

Aktualizuj pola i listy wprowadzania

+F10

Włącz/wyłącz znaki niedrukowalne

Włącz/wyłącz okno Style

Shift+F11

Utwórz styl

+F11

Ustawia fokus w polu Zastosuj styl

+Shift+F11

Aktualizuj styl

F12

Przełącz listę uporządkowaną

+F12

Wstaw lub edytuj tabelę

Shift+F12

Przełącz listę nieuporządkowaną

+Shift+F12

Lista uporządkowana / nieuporządkowana wyłączona


Skróty klawiaturowe w LibreOffice Writer

Skróty klawiaturowe

Efekt

+A

Zaznacz wszystko

+J

Wyrównaj od lewej do prawej

+D

Podwójne podkreślenie

+E

Wyrównaj do środka

+H

Znajdź i zamień

+Shift+P

Indeks górny

+L

Wyrównaj do lewej

+R

Wyrównaj do prawej

+Shift+B

Indeks dolny

Ponów ostatnie polecenie

+0 (zero)

Zastosuj styl akapitu Treść tekstu

+1

Zastosuj styl akapitu Nagłówek 1

+2

Zastosuj styl akapitu Nagłówek 2

+3

Zastosuj styl akapitu Nagłówek 3

+4

Zastosuj styl akapitu Nagłówek 4

+5

Zastosuj styl akapitu Nagłówek 5

+ przycisk plus(+)

Oblicza zaznaczony tekst i kopiuje wynik do Schowka.

+myślnik/minus(-)

Łączniki miękkie; dzielenie wyrazów zdefiniowane przez użytkownika.

+Shift+minus (-)

Łącznik nierozdzielający (nie używany do dzielenia wyrazów)

+znak mnożenia/gwiazdka * (na klawiaturze numerycznej)

Uruchom pole makro

+Shift+spacja

Spacje nierozdzielające. Spacje nierozdzielające nie są używane przy przenoszeniu wyrazów i nie są rozszerzane przy wyrównaniu do lewej i prawej.

Shift+Enter

Nowa linia w bieżącym akapicie

+Enter

Ręczny podział strony

+Shift+Enter

Koniec kolumny w tekście wielokolumnowym

+Enter

Wprowadzenie nowego paragrafu/ustępu bez numeracji wewnątrz listy. Nie działa,gdy kursor jest na końcu listy.

+Enter

Wstaw nowy akapit bezpośrednio przed lub po sekcji lub tabeli.

W przypadku sekcji kursor musi znajdować się na pierwszym lub ostatnim znaku. W przypadku tabel kursor musi znajdować się na pierwszym znaku pierwszej komórki lub na ostatnim znaku ostatniej komórki.

Strzałka w lewo

Przesuń kursor w lewo

Shift+Strzałka w lewo

Przesuń kursor w lewo i zaznacz

+Strzałak w Lewo

Przejdź na początek wyrazu

+Shift+Strzałka w Lewo

Zaznaczanie całych wyrazów w lewo

Strzałka w prawo

Przesuń kursor w prawo

Shift+Strzałka w prawo

Przesuń kursor w prawo i zaznacz

+strzałka w Prawo

Przejdź na początek kolejnego wyrazu

+Shift+Strzałka w Prawo

Zaznaczanie całych wyrazów w prawo

Strzałka w górę

Przesuń kursor jeden wiersz w górę

Shift+Strzałka w górę

Zaznaczanie wierszy w górę

Ctrl+Strzałka w górę

Przenieś kursor na początek akapitu. Następne naciśnięcie klawisza przenosi kursor na początek poprzedniego akapitu

+Shift+Strzałka w górę

Zaznacz do początku akapitu. Następne naciśnięcie klawiszy rozszerza zaznaczenie do początku poprzedniego akapitu

Strzałka w dół

Przesuń kursor jeden wiersz w dół

Shift+Strzałka w dół

Zaznaczanie wierszy w dół

+Strzałka w dół

Przenieś kursor na początek następnego akapitu.

+Shift+Strzałka w dół

Zaznacz do końca akapitu. Następne naciśnięcie klawiszy rozszerza zaznaczenie do końca następnego akapitu

Przejdź na początek wiersza

+Shift

Idź na początek wiersza i zaznacz

Przejdź na koniec wiersza

+Shift

Idź na koniec wiersza i zaznacz

Przejdź na początek dokumentu

+Shift

Idź i zaznacz tekst do początku dokumentu

Przejdź na koniec dokumentu

+Shift

Idź i zaznacz tekst do końca dokumentu

+PageUp

Przełącza kursor pomiędzy tekstem a główką

+PageDown

Przełącza kursor pomiędzy tekstem a stopką

Insert

Włącz/wyłącz tryb wstawiania

PageUp

Przejście o jeden ekran w górę

Shift+PageUp

Przejście o ekran w górę z zaznaczeniem

PageDown

Przejście o ekran w dół

Shift+PageDown

Przejście o ekran w dół z zaznaczeniem

Usuń tekst do końca wyrazu

+Backspace

Usuń tekst do początku słowa

Na liście: usuń pusty akapit przed bieżącym akapitem

+Shift

Usuń tekst do końca zdania

+Shift+Backspace

Usuń tekst do początku zdania

+Tab

Następna podpowiedź w funkcji automatycznego uzupełniania słów

+Shift+Tab

Użyj poprzedniej podpowiedzi w funkcji automatycznego uzupełniania słów

+Shift+V

Wkleja zawartość schowka jako niesformatowany tekst.

+ podwójne kliknięcie lub + Shift + F10

Użyj tej kombinacji, aby szybko zadokować lub oddokować Nawigator, okno stylów lub inne okna


Skróty klawiaturowe do akapitów, akapitów listy, poziomów konspektu i poziomów listy

Skróty klawiaturowe

Efekt

+strzałka w górę

Przesuń aktywny akapit lub zaznaczone akapity o jeden akapit w górę.

+strzałka w dół

Przesuń aktywny akapit lub zaznaczone akapity o jeden akapit w dół.

Tab

Gdy kursor znajduje się przed akapitem ze stylem akapitu "Heading X" (X = 1–9), poziom konspektu jest przesuwany w dół o jeden poziom. W przypadku akapitów listy poziom listy jest przesuwany w dół o jeden poziom.

Shift + Tab

Gdy kursor znajduje się przed akapitem ze stylem akapitu "Nagłówek X" (X = 2–10), poziom konspektu jest przesuwany o jeden poziom w górę. W przypadku akapitów listy poziom listy jest przesuwany o jeden poziom wyżej.

+Tab

Gdy kursor znajduje się w dowolnym miejscu nagłówka lub akapitu listy: zwiększa wyrównanie wszystkich nagłówków. W przypadku akapitów listy zwiększa wyrównanie wszystkich akapitów na tej samej liście.

+Shift+Tab

Gdy kursor znajduje się w dowolnym miejscu w nagłówku lub akapicie listy: zmniejsza wyrównanie dla wszystkich nagłówków. W przypadku akapitów listy zmniejsza wyrównanie wszystkich akapitów na tej samej liście.


note

Aby wstawić tabulator na początku akapitu nagłówka lub listy, użyj opcji Po numeracji na karcie Pozycja okna dialogowego Numeracja nagłówków lub Wypunktowanie i numeracje. Alternatywnie tabulator można skopiować, a następnie wkleić na początku.


Skróty klawiaturowe używane przy pracy z tabelami w LibreOffice Writer

Skróty klawiaturowe

Efekt

+A

Jeśli aktywna komórka jest pusta: zaznacza całą tabelę. W przeciwnym wypadku: zaznacza zawartość aktywnej komórki. Ponowne naciśnięcie zaznacza całą tabelę.

+Home

Jeśli aktywna komórka jest pusta: powoduje przejście do początku tabeli. W przeciwnym wypadku: pierwsze naciśnięcie powoduje przejście na początek aktywnej komórki, drugie - na początek bieżącej tabeli, trzecie - na początek dokumentu.

+End

Jeśli aktywna komórka jest pusta: powoduje przejście na koniec tabeli. W przeciwnym wypadku: pierwsze naciśnięcie powoduje przejście na koniec aktywnej komórki, drugie - na koniec bieżącej tabeli, trzecie - na koniec dokumentu.

+Tab

Wstawia znak tabulatora (tylko w tabelach). W zależności od menedżera okien użyj, +Tabulator może być stosowany zamiast.

+Strzałki

Zwiększa lub zmniejsza wielkość kolumny lub wiersza w prawej lub dolnej krawędzi komórki

+Shift+klawisze strzałek

Zwiększa lub zmniejsza wielkość kolumny lub wiersza w lewej lub górnej krawędzi komórki

+Strzałki

Podobnie jak, ale tylko aktywna komórka jest modyfikowana

+Shift+klawisze strzałek

Podobnie jak, ale tylko aktywna komórka jest modyfikowana

+Shift+T

Usuwa ochronę komórek we wszystkich zaznaczonych tabelach. Jeśli nie jest zaznaczona żadna tabela usuwa ochronę komórek we wszystkich tabelach w dokumencie.

Shift++Del

Jeśli żadna komórka nie została zaznaczona, zostanie usunięta zawartość następnej komórki. Jeśli komórki zostały zaznaczone, zostanie usunięty cały wiersz zaznaczenia. Jeśli wszystkie wiersze zostały zaznaczone całkowicie lub częściowo, zostanie usunięta cała tabela.

Jeśli żadna komórka nie została zaznaczona i kursor jest na końcu tabeli, akapit tabeli zostanie usunięty, o ile nie jest to ostatni akapit w dokumencie.

Jeśli została zaznaczona jedna lub więcej komórek, zostanie usunięty cały wiersz zawierający zaznaczenie. Jeśli wszystkie wiersze zostały zaznaczone całkowicie lub częściowo, zostanie usunięta cała tabela.


Skróty klawiaturowe pomocne przy zmianie położenia i rozmiarów ramek, grafik i obiektów

Skróty klawiaturowe

Efekt

Esc

Kursor znajduje się w ramce i nie jest zaznaczony żaden tekst: Escape zaznacza ramkę.

Wybrano ramkę: Escape usuwa kursor z ramki.

F2 lub Enter lub dowolny klawisz którego użycie powoduje wyświetlenie znaku na ekranie

Jeśli wybrano ramkę: umieszcza kursor na końcu tekstu w ramce. Jeśli naciśniesz dowolny klawisz, który powoduje wyświetlenie znaku na ekranie, a dokument jest w trybie edycji, znak zostanie dołączony do tekstu.

+Strzałki

Przesuń obiekt.

+Strzałki

Zmienia rozmiar przez przesunięcie prawego dolnego rogu.

+Shift+klawisze strzałek

Zmienia rozmiar przez przesunięcie lewego górnego rogu.

+Tab

Wybiera zakotwiczenie obiektu (w trybie edycji punktów).


Prosimy o wsparcie!