Dodaj do listy

Dołącz wybrane akapity, niezależnie od tego, czy są elementem listy, czy nie, jako część listy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Listy - Dodaj do listy.

Kliknij akapit prawym przyciskiem myszy i wybierz Lista - Dodaj do listy.

Na pasku Wypunktowanie i numeracja kliknij ikonę Dodaj do listy.

Ikona dodawania do listy

Dodaj do listy


Etykietowanie listy i formatowanie wcięć są stosowane do zaznaczonych akapitów. Pozycja akapitów w dokumencie nie ulega zmianie.

Dodaj kolejne elementy do bezpośrednio poprzedzającej listy

  1. Zaznacz jedną lub więcej kolejnych pozycji listy, zaczynając od pierwszej pozycji, którą chcesz dodać do listy bezpośrednio poprzedzającej.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu podświetlonego zaznaczenia, wybierz Lista - Dodaj do listy.

tip

Użyj tej procedury, aby połączyć dwie listy.


Dodaj wybrane akapity do listy

  1. Zaznacz akapity, niezależnie od tego, czy znajdują się na liście, czy nie, aby dodać je do listy.

    W przypadku wyboru wielokrotnego naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl po dokonaniu pierwszego wyboru. W każdym akapicie należy wybrać tylko jeden znak, aby został dodany. Klawisz Ctrl można zwolnić bez utraty wyboru, ale należy go nacisnąć za każdym razem, gdy kliknie się dokument, aby zachować wybór.

  2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, zaznacz co najmniej jeden znak z listy, a następnie zwolnij klawisz Ctrl.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

note

Ta procedura działa w przypadku list uporządkowanych i nieuporządkowanych.


Prosimy o wsparcie!