Formuła

Otwiera podmenu, z którego można wstawić formułę do komórki tabeli. Umieść kursor w komórce tabeli lub w miejscu dokumentu, w którym ma być wyświetlony wynik. Kliknij ikonę Formuła i wybierz żądaną formułę z menu.

Formuła pojawi się w wierszu wprowadzania. Aby określić zakres komórek w tabeli, należy zaznaczyć odpowiednie komórki za pomocą myszy. W wierszu wprowadzania zostaną także wyświetlone odwołania komórek. W razie potrzeby należy wprowadzić dodatkowe parametry i kliknąć Zastosuj, aby potwierdzić wprowadzone dane. Znajomość właściwej składni umożliwia także bezpośrednie wprowadzenie formuły. Bezpośrednie wprowadzanie jest niezbędne na przykład w oknach dialogowych Pola i Edycja pól.

Aby wykonać tę operację...

Przejdź do Tabela - Edytuj formułę.

Na pasku narzędzi Tabela naciśnij ikonę Wstaw lub edytuj formułę.

W dokumencie tekstowym naciśnij F2.

Ikona formuły na pasku narzędzi Tabela

Formuła


Podsumowanie opcji formuł

Podstawowe funkcje obliczeniowe

Operacja

Nazwa

Przykład

Dodawanie

+

Oblicza sumę.

Przykład: <A1> + 8

Odejmowanie

-

Oblicza różnicę.

Przykład: 10 - <B5>

Mnożenie

MUL lub *

Oblicza iloczyn.

Przykład: 7 MUL 9 wyświetla 63

Dzielenie

DIV lub /

Oblicza iloraz.

Przykład: 100 DIV 15 wyświetla 6,67


Podstawowe funkcje w podmenu

Funkcja

Nazwa

Przykład

Suma

SUM

Oblicza sumę wybranych komórek.

Przykład: SUMA <A2:C2> wyświetla sumę wartości w komórkach od A2 do C2

Zaokrąglanie

ROUND

Zaokrągla liczbę do określonych miejsc po przecinku.

Przykład: 15,678 ZAOKR 2 wyświetla wynik 15,68

Procent

PHD

Oblicza procent.

Przykład: 10 + 15 PHD wyświetla wynik 10,15

Pierwiastek kwadratowy

SQRT

Oblicza pierwiastek kwadratowy.

Przykład: SQRT 25 wyświetla 5

Potęga

POW

Oblicza potęgę liczby.

Przykład: 2 POW 8 wyświetla 256


Operatory

W formule możesz wstawiać różne operatory. Wybierz jedną z następujących funkcji:

Operator

Nazwa

Przykład

Separator listy

|

Oddziela elementy na liście.

Przykład użycia listy:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Równy

EQ lub ==

Sprawdza, czy wybrane wartości są równe. Jeśli są nierówne, wynikiem jest zero, w przeciwnym razie pojawia się 1 (prawda).

Przykład: <A1> EQ 2 wyświetla 1, jeśli zawartość A1 jest równa 2

różny od

NEQ lub !=

Testy nierówności między wybranymi wartościami.

Przykład: <A1> NEQ 2 wyświetla 0 (błędnie), jeśli zawartość A1 jest równa 2

Mniejszy lub równy

LEQ

Testy dla wartości mniejszych lub równych określonej wartości.

Przykład: <A1> LEQ 2 wyświetla 1 (prawda), jeśli zawartość A1 jest mniejsza lub równa 2

Większy lub równy

GEQ

Testy dla wartości większych lub równych określonej wartości.

Przykład: <A1> GEQ 2 wyświetla 1 (prawda), jeśli zawartość A1 jest większa lub równa 2

Mniejszy

L

Testy dla wartości mniejszych niż określona wartość.

Przykład: <A1> L 2 wyświetla 1 (prawda), jeśli zawartość A1 jest mniejsza niż 2

Większy

G

Testuje wartości większe niż określona wartość.

Przykład: <A1> G 2 wyświetla 1 (prawda), jeśli zawartość A1 jest większa niż 2

Operator logiczny OR (LUB)

OR

Testuje wartości pasujące do operatora logicznego OR (LUB).

Przykład: 0 OR 0 wyświetla wynik 0 (fałsz), w przeciwnym wypadku wyświetla wynik 1 (prawda)

Operator logiczny XOR (ALBO)

XOR

Testuje wartości pasujące do operatora logicznego ekskluzji OR (LUB).

Przykład: 1 XOR 0 wyświetla wynik 1 (prawda)

Operator logiczny AND (I)

AND

Testuje wartości pasujące do operatora logicznego AND (I).

Przykład: 1 AND 2 wyświetla wynik 1 (prawda)

Operator logiczny NOT (NIE)

NOT

Testuje wartości pasujące do operatora logicznego NOT (NIE).

Przykład: NOT 1 (prawda) wyświetla wynik 0 (fałsz)


Funkcje statystyczne

Do wyboru są następujące funkcje statystyczne:

Funkcja

Nazwa

Przykład

Średnia

MEAN

Oblicza średnią arytmetyczną wartości w obszarze lub na liście.

Przykład: MEAN 10|30|20 wyświetla wynik 20

Wartość minimalna

MIN

Oblicza minimalną wartość w obszarze lub na liście.

Przykład: MIN 10|30|20 wyświetla wynik 10

Wartość maksymalna

MAX

Oblicza maksymalną wartość w obszarze lub na liście.

Przykład: MAX 10|30|20 wyświetla 30

Iloczyn

PRODUCT

Oblicza iloczyn wybranych komórek.

Przykład: PRODUCT <A2:C2> wyświetla iloczyn wartości w komórkach od A2 do C2

Liczba

COUNT

Zlicza liczbę niepustych komórek.

Przykład: COUNT <A2:C2> wyświetla liczbę niepustych komórek w komórkach od A2 do C2


Funkcje

Możesz wybrać jedną z następujących funkcji:

Funkcja

Nazwa

Przykład

Sinus

SIN

Oblicza sinus w radianach.

Przykład: SIN (PI/2) wyświetla 1

Cosinus

COS

Oblicza cosinus w radianach.

Przykład: COS 1 wyświetla 0,54

Tangens

TAN

Oblicza tangens w radianach.

Przykład: TAN <A1>

Arcus sinus

ASIN

Oblicza arcus sinus w radianach.

Przykład: ASIN 1

Arcus cosinus

ACOS

Oblicza arcus cosinus w radianach.

Przykład: ACOS 1

Arcus tangens

ATAN

Oblicza arcus tangens w radianach.

Przykład: ATAN 1

Wartość bezwzględna

ABS

Zwraca wartość bezwzględną liczby.

Przykład: ABS -34 zwraca 34

Znak

SIGN

Zwraca znak algebraiczny liczby.

Przykład: SIGN -23 zwraca -1


Zmienne właściwości dokumentu

Poniższe właściwości dokumentu są dostępne, wybierając Plik - Właściwości - Statystyka.

Nazwa

Opis

CHAR

Liczba znaków w dokumencie

WORD

Liczba słów w dokumencie

PARA

Liczba akapitów w dokumencie

GRAPH

Liczba grafik w dokumencie

TABLES

Liczba tabel w dokumencie

OLE

Liczba obiektów OLE w dokumencie

PAGE

Całkowita liczba stron w dokumencie


Więcej zdefiniowanych wartości

Opis

Nazwa

Wartość

PI

PI

3.1415...

Stała Eulera

E

2.71828...

Prawda

TRUE

różna od 0

Fałsz

FALSE

0


Prosimy o wsparcie!