Formuła

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

Formuła pojawi się w wierszu wprowadzania. Aby określić zakres komórek w tabeli, należy zaznaczyć odpowiednie komórki za pomocą myszy. W wierszu wprowadzania zostaną także wyświetlone odwołania komórek. W razie potrzeby należy wprowadzić dodatkowe parametry i kliknąć Zastosuj, aby potwierdzić wprowadzone dane. Znajomość właściwej składni umożliwia także bezpośrednie wprowadzenie formuły. Bezpośrednie wprowadzanie jest niezbędne na przykład w oknach dialogowych Pola i Edycja pól.

Aby wykonać tę operację...

With the cursor in a table, press F2

In the Table toolbar, press the Formula icon.

Formula icon in Table toolbar

Formuła


Podsumowanie opcji formuł

Podstawowe funkcje obliczeniowe

Operation

Name

Example

Dodawanie

+

Oblicza sumę.

Przykład: <A1> + 8

Odejmowanie

-

Oblicza różnicę

Przykład: 10 - <B5>

Mnożenie

MUL lub *

Oblicza iloczyn.

Przykład: 7 MUL 9

Dzielenie

DIV lub /

Oblicza iloraz

Przykład: 100 DIV 15


Podstawowe funkcje w podmenu

Function

Name

Example

Suma

SUM

Calculates the sum of the selected cells.

Przykład: SUMA <A2:C2> wyświetla sumę wartości w komórkach od A2 do C2

Zaokrąglanie

ROUND

Rounds a number to the specified decimal places.

Przykład: 15,678 ZAOKR 2 wyświetla wynik 15,68

Procent

PHD

Calculates a percentage

Przykład: 10 + 15 PHD wyświetla wynik 10,15

Pierwiastek kwadratowy

SQRT

Calculates the square root.

Przykład: PIERWIASTEK 25 wyświetla wynik 5,00

Potęga

POW

Calculates the power of a number.

Przykład: 2 POW 8 wyświetla wynik 256,00


Operatory

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Example

Separator listy

|

Separates the elements in a list.

Przykład użycia listy:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Równy

EQ lub ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

Przykład: <A1> EQ 2 wyświetla wynik 1, jeśli zawartość komórki A1 równa się 2.

Nie równy

NEQ lub !=

Tests for inequality between selected values.

Przykład: <A1> NEQ 2 wyświetla wynik 0 (fałsz), jeśli zawartość komórki A1 równa się 2.

Mniejszy lub równy

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

Przykład: <A1> LEQ 2 wyświetla wynik 1 (prawda), jeśli zawartość komórki A1 jest mniejsza lub równa 2.

Większy lub równy

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value

Przykład: <A1> GEQ 2 wyświetla wynik 1 (prawda), jeśli zawartość komórki A1 jest większa lub równa 2.

Mniejszy

L

Tests for values less than a specified value

Przykład: <A1> L 2 wyświetla wynik 1 (prawda), jeśli zawartość komórki A1 jest mniejsza od 2.

Większy

G

Tests for values greater than a specified value

Przykład: <A1> G 2 wyświetla wynik 1 (prawda), jeśli zawartość komórki A1 jest większa od 2.

Operator logiczny OR (LUB)

OR

Tests for values matching the Boolean OR

Przykład: 0 OR 0 wyświetla wynik 0 (fałsz), w przeciwnym wypadku wyświetla wynik 1 (prawda)

Operator logiczny XOR (ALBO)

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR

Przykład: 1 XOR 0 wyświetla wynik 1 (prawda)

Operator logiczny AND (I)

AND

Tests for values matching the Boolean AND

Przykład: 1 AND 2 wyświetla wynik 1 (prawda)

Operator logiczny NOT (NIE)

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT

Przykład: NOT 1 (prawda) wyświetla wynik 0 (fałsz)


Funkcje statystyczne

You can choose from the following statistical functions:

Function

Name

Example

Średnia

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

Przykład: MEAN 10|30|20 wyświetla wynik 20

Wartość minimalna

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

Przykład: MIN 10|30|20 wyświetla wynik 10

Wartość maksymalna

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

Przykład: MAX 10|30|20 wyświetla wynik 30,00

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT <A2:C2> displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2.


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

Sinus

SIN

Calculates the sine in radians

Przykład: SIN (PI/2)

Cosinus

COS

Calculates the cosine in radians.

Przykład: COS 1

Tangens

TAN

Calculates the tangent in radians.

Przykład: TAN <A1>

Arcus sinus

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

Przykład: ASIN 1

Arcus cosinus

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

Przykład: ACOS 1

Arcus tangens

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

Przykład: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


Zmienne właściwości dokumentu

Poniższe właściwości dokumentu są dostępne, wybierając Plik - Właściwości - Statystyka.

Name

Description

CHAR

Liczba znaków w dokumencie

WORD

Liczba słów w dokumencie

PARA

Liczba akapitów w dokumencie

GRAPH

Liczba grafik w dokumencie

TABLES

Liczba tabel w dokumencie

OLE

Liczba obiektów OLE w dokumencie

PAGE

Całkowita liczba stron w dokumencie


Więcej zdefiniowanych wartości

Description

Name

Value

PI

PI

3.1415...

Stała Eulera

E

2.71828...

Prawda

TRUE

nie równe 0

Fałsz

FALSE

0


Please support us!