Składanie konspektu

Ukryj i pokaż całą zawartość pod nagłówkami, w tym tekst, obrazy, tabele, ramki, kształty i pola tekstowe.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice Writer/Web - Widok i zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski składania konspektu.

Otwórz Nawigator (F5) i wyświetl wpis Nagłówki. Najedź myszką na nagłówek i otwórz menu kontekstowe. Wybierz podmenu Składanie konspektu.


Użyj tej funkcji, aby selektywnie ukryć i pokazać zawartość pod wszystkimi akapitami z niezerowym poziomem konspektu, zwykle nagłówkami. W dużych dokumentach pozwala szybko przewinąć do właściwej pozycji do edycji i czytania.

Korzystanie ze składania konspektu za pomocą Nawigatora

Wszystkie polecenia składania konspektu w Nawigatorze są wyświetlane w menu kontekstowym wpisów z kategorii Nagłówki. Otwórz menu kontekstowe nagłówka i wybierz Składanie konspektu.

Ikona nagłówków

Ikona nagłówków

Złóż wszystko

Ukrywa całą zawartość wybranego nagłówka i jego podtytułów. Inne nagłówki z tym samym poziomem konspektu nie zostaną ukryte. Jeśli użyjesz tego polecenia w głównym wpisie Nagłówki, zostaną wyświetlone tylko nagłówki dokumentu.

Rozłóż wszystko

Nagłówki i ich zawartość podtytułów są wyświetlane w obszarze dokumentu. W przypadku zastosowania w głównym wpisie Nagłówki w nawigatorze dokument jest wyświetlany w całości.

Przełącz

Przełącza składanie konspektu wybranego elementu.

Korzystanie ze składania konspektu za pomocą myszy

Nad nagłówkiem

Naciśnij klawisz i umieść kursor myszy nad nagłówkiem. Strzałka na lewym marginesie daje wizualną wskazówkę.

Gdy obraz wskaźnika myszy zmieni się na wskaźnik dłoni, możliwe są następujące polecenia:

Strzałki na lewym marginesie

Umieść mysz na lewym marginesie obok nagłówka. Jeśli wyświetlana jest zawartość, pojawia się strzałka.

Zapisywanie stanu złożenia konspektu dokumentu

Dokumenty zapisane w formacie Open Document (.odt) zachowają bieżące ustawienia ukrytej i pokazanej zawartości w momencie wydania polecenia zapisu.

note

Ustawienia składania nie mają wpływu na zawartość dokumentu.


Drukowanie i eksportowanie do formatu PDF za pomocą funkcji składania zawartości konspektu

Aby wydrukować lub wyeksportować cały dokument, ustaw wcześniej składanie konspektu na Rozłóż wszystko.

warning

Złożona zawartość konspektu nie zostanie wydrukowana ani wyeksportowana do formatu PDF.


Prosimy o wsparcie!