Kreator korespondencji seryjnej - Utwórz zwrot grzecznościowy

Określ właściwości zwrotów grzecznościowych. Jeśli baza danych korespondencji seryjnej zawiera informacje o płci, możesz określić różne zwroty grzecznościowe w zależności od płci odbiorcy.

Ten dokument powinien zawierać zwrot grzecznościowy

Dodaje zwrot grzecznościowy.

Wstaw indywidualny zwrot grzecznościowy

Dodaje indywidualny zwrot grzecznościowy do dokumentu korespondencji seryjnej. Aby użyć domyślnego zwrotu grzecznościowego, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

Kobieta

Określa indywidualne pozdrowienie dla odbiorcy żeńskiego.

Nowy

Otwiera okno dialogowe Niestandardowy zwrot grzecznościowy (odbiorcą jest kobieta).

Mężczyzna

Określa indywidualne pozdrowienie dla odbiorcy męskiego.

Nowy

Otwiera okno dialogowe Niestandardowy zwrot grzecznościowy (odbiorcą jest mężczyzna).

Nazwa pola

Określa nazwę pola bazy danych adresów zawierającego informacje o płci.

Wartość pola

Określ wartość pola wskazującą na płeć odbiorcy.

Ogólny zwrot grzecznościowy

Określa domyślny zwrot grzecznościowy używany, jeśli nie określono indywidualnego zwrotu grzecznościowego.

Podgląd

Wyświetla podgląd zwrotu grzecznościowego.

Dopasuj pola

Otwiera okno dialogowe Dopasuj pola.

(Przyciski przeglądania)

Przyciski przeglądania umożliwiają przejrzenie informacji z poprzedniego i następnego rekordów danych.

Następny krok: Kreator korespondencji seryjnej - Dostosuj układ

Ewentualnie możesz nacisnąć przycisk Zakończ i użyć paska narzędzi Korespondencja seryjna, aby zakończyć proces korespondencji seryjnej.

Prosimy o wsparcie!