Pozycja (style list - starsze)

Ustaw opcje wcięć, odstępów i wyrównania symboli numeracji, takich jak liczby lub punktory, na listach uporządkowanych i nieuporządkowanych.

Aby wykonać tę operację...


Poziom

Wybierz poziomy, które chcesz zmodyfikować. Aby zastosować opcje do wszystkich poziomów, wybierz „1-10”.

note

Program LibreOffice Writer używa pokazanych tutaj elementów sterujących położeniem podczas otwierania dokumentów, w których zastosowano inną metodę pozycjonowania i odstępów. Aby zapoznać się z domyślnymi formantami, zobacz Pozycja (style list).


Pozycja i odstępy

Wcięcie

Wprowadź ilość miejsca do pozostawienia między lewym marginesem strony (lub lewą krawędzią obiektu tekstowego) a lewą krawędzią obszaru numeracji. Jeśli bieżący styl akapitu używa wcięcia, wprowadzona tutaj wielkość zostanie dodana do wcięcia.

Względne

Wcięcie bieżącego poziomu w stosunku do poprzedniego poziomu w hierarchii listy.

Szerokość numeracji

Wprowadź szerokość obszaru numeracji. Symbol numeracji może być lewy, środkowy lub prawy w tym obszarze.

Wyrównanie

Wyrównuje symbol numeracji do lewej, do środka lub do prawej w obszarze numeracji. Pozycję można dostosować, aby zachować minimalną przestrzeń.

note

Opcja Wyrównanie numeracji nie wpływa na wyrównanie akapitu.


Domyślnie

Przywraca domyślne wartości wcięć i odstępów.

Podgląd

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Ładuj lub zapisz

Zapisuje lub ładuje format numeracji dla nagłówków. Zapisane formaty numeracji są dostępne do załadowania do innych dokumentów tekstowych.

note

Przycisk Ładuj lub zapisz jest dostępny tylko dla numeracji nagłówków. Użyj stylów listy, aby zapisać formatowanie uporządkowanych lub nieuporządkowanych list.


Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Zastosuj

Stosuje modyfikacje na wszystkich kartach bez zamykania okna dialogowego. Nie można cofnąć za pomocą Resetuj.

Ten formant pojawia się tylko podczas modyfikowania stylu listy.

Prosimy o wsparcie!