Reference

A submenu that offers possibilities to edit footnotes, endnotes, index entries, and bibliography entries.

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit - Reference.


Footnote or Endnote

Edycja zaznaczonego zakotwiczenia przypisu dolnego lub końcowego. Kliknij przed przypisem dolnym lub przypisem końcowym, a następnie wybierz to polecenie.

Index Entry

Edycja wskazanego wpisu indeksu. Należy kliknąć przed wpisem indeksu, a następnie użyć tego polecenia.

Bibliography Entry

Edytuje wybraną pozycję bibliograficzną.

Please support us!