Numeracja wierszy

Dodaje, usuwa lub zmienia format numeru wiersza w bieżącym dokumencie. Jeśli chcesz wykluczyć akapit z numeracji, wybierz Format - Akapit, kliknij kartę Konspekt i lista, a następnie odznacz pole wyboru Numeruj wiersze tego akapitu. Możesz także usunąć styl akapitu.

note

Numerowanie wierszy nie jest dostępne w formacie HTML.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Numeracja wierszy (nie dotyczy formatu HTML)


Pokaż numerację

Dodaje numery wierszy do bieżącego dokumentu.

Widok

Ustaw właściwości numeracji wierszy.

Styl znaku

Wybierz styl formatowania numerów wierszy.

Format

Wybierz schemat numeracji, który chcesz użyć.

Pozycja

Wskaż miejsce wyświetlania numerów wierszy.

Odstępy

Wprowadź odstęp między numerami wierszy a tekstem.

Przedział

Wprowadź skok w numeracji wierszy.

Separator

Jeśli skok w numeracji wierszy wynosi więcej niż jeden, można wprowadzić znak separatora, który będzie wyświetlany między numerami wierszy.

Tekst

Wpisz tekst, którego chcesz użyć jako separatora.

Co

Wprowadź liczbę wierszy odstępu pomiędzy separatorami.

note

Separatory są wyświetlane tylko w nienumerowanych wierszach.


Policz

Określ, czy do liczby wierszy mają być uwzględniane puste akapity lub wiersze w ramkach.

Puste wiersze

Uwzględnia puste akapity w numeracji wierszy.

Wiersze w ramkach

Dodaje numery wierszy do tekstu w ramkach. Numeracja zaczyna się od nowa w każdej ramce i jest wykluczona z licznika wierszy w głównym obszarze tekstu dokumentu. W dołączonych ramkach numeracja nie jest ponownie uruchamiana.

Rozpocznij od nowa na każdej stronie

Rozpoczyna numerowanie wierszy od nowa dla każdej strony dokumentu.

Prosimy o wsparcie!