Numeracja wierszy

Dodaje lub usuwa oraz formatuje numerację wierszy w bieżącym dokumencie. Aby wyłączyć akapit z numeracji wierszy, należy kliknąć ten akapit, wybrać Format - Akapit, kliknąć zakładkę Numeracja, a następnie usunąć zaznaczenie pola wyboru Numeruj wiersze tego akapitu. Można także wykluczyć styl akapitu z numeracji.

Ikona notatki

Numerowanie wierszy nie jest dostępne w formacie HTML.


Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)


Pokaż numerację

Dodaje numery wierszy do bieżącego dokumentu.

Widok

Ustaw właściwości numeracji wierszy.

Styl znaku

Wybierz styl formatowania numerów wierszy.

Format

Wybierz styl numeracji, którego chcesz użyć.

Pozycja

Wskaż miejsce wyświetlania numerów wierszy.

Odstęp

Wprowadź odstęp między numerami wierszy a tekstem.

Przedział

Wprowadź skok w numeracji wierszy.

Separator

Jeśli skok w numeracji wierszy wynosi więcej niż jeden, można wprowadzić znak separatora, który będzie wyświetlany między numerami wierszy.

Tekst

Wpisz tekst, którego chcesz użyć jako separatora.

Co

Wprowadź liczbę wierszy odstępu pomiędzy separatorami.

Ikona notatki

Separatory są wyświetlane tylko w nienumerowanych wierszach.


Policz

Specify whether to include empty paragraphs or lines in frames in the line count.

Puste wiersze

Uwzględnia puste akapity w numeracji wierszy.

Lines in frames

Adds line numbers to text in frames. The numbering restarts in each frame, and is excluded from the line count in the main text area of the document. In linked frames, the numbering is not restarted.

Rozpocznij od nowa na każdej stronie

Rozpoczyna numerowanie wierszy od nowa dla każdej strony dokumentu.

Dodawanie numeracji wierszy

Please support us!