Sortowanie

Sortuje zaznaczone akapity lub wiersze tabeli w alfabetycznie lub liczbowo. Możnesz zdefiniować do trzech kluczy sortowania, oraz połączyć klucze alfanumeryczne i liczbowe.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Tabela - Sortuj.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Tabela - Sortuj.

W menu Tabela karty Tabela wybierz Sortuj.

Z pasków narzędzi:

Ikona sortowania

Sortowanie


Kryteria sortowania

Klucze 1 do 3

Określa dodatkowe kryteria sortowania. Umożliwia także łączenie kluczy sortowania.

Kolumna 1 do 3

Wprowadź numer kolumny, której chcesz użyć jako podstawy sortowania.

Typ klucza od 1 do 3

Wybierz opcje sortowania, które chcesz wykorzystać.

Kolejność

Rosnąco

Sortuje rosnąco (na przykład 1, 2, 3 lub a, b, c).

Malejąco

Sortuje malejąco (na przykład 9, 8, 7 lub z, y, x).

Kierunek

Kolumny

Sortuje kolumny tabeli zgodnie z bieżącymi opcjami sortowania.

Wiersze

Sortuje wiersze tabeli lub zaznaczone akapity zgodnie z bieżącymi opcjami sortowania.

Separator

Akapity są rozdzielane niedrukowalnymi znacznikami akapitów. Można także zdecydować, że podczas sortowania akapitów rolę separatorów będą pełnić tabulatory lub wybrany znak.

Tabulatory

Wybierz tę opcję, jeśli zaznaczone akapity stanowią listę rozdzielaną tabulatorami.

Znak

Wprowadź znak, którego chcesz użyć jako separatora w zaznaczonym obszarze. Poprzez użycie separatora, LibreOffice może ustalić pozycję klucza sortującego w zaznaczonym akapicie.

Wybierz

Otwiera okno dialogowe Znaki specjalne gdzie możesz wybrać znak, którego chcesz użyć jako separatora.

Język

Wybierz język, który określi reguły sortowania. Niektóre języki sortują znaki specjalne w różny sposób.

Uwzględniaj wielkość liter

Rozróżnia wielkie i małe litery w czasie sortowania tabeli. Języki azjatyckie wymagają specjalnej obsługi.

note

Aby zastosować sortowanie wielopoziomowe dla języków azjatyckich, należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględniaj wielkość liter. W sortowaniu wielopoziomowym porównanie obejmuje początkowo tylko podstawowe formy wpisów, podczas gdy wielkość znaków i znaki diakrytyczne są pomijane. Porównanie znaków diakrytycznych następuje, jeśli formy podstawowe są identyczne. W przypadku dalszego braku różnic między formami porównywana jest wielkość i szerokość znaków, a także różnice w japońskim systemie pisma kana.


Prosimy o wsparcie!