Footnote Settings

Specifies the formatting for footnotes.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia - Przypisy dolne/końcowe - Przypisy dolne


Ikona notatki

To set additional option for footnotes, choose Format - Page Style, and then click the Footnote tab.


Autonumeracja

Numeracja

Select the numbering style that you want to use.

Zaznaczenie

Opis

A, B, C

Wielkie litery

a, b, c

Małe litery

I, II, III

Cyfry rzymskie (wielkie litery)

i, ii, iii

Cyfry rzymskie (małe litery)

1, 2, 3

Cyfry arabskie

A,... AA,... AAA,...

Numerowanie alfabetyczne z użyciem wielkich liter. Po 26 wpisach numerowanie jest rozpoczynane od początku od "AA".

a,... aa,... aaa,...

Numerowanie alfabetyczne z użyciem małych liter. Po 26 wpisach numerowanie jest rozpoczynane od początku od "aa".


Zakres

Wybierz opcję numeracji dla przypisów dolnych.

Opcja

Znaczenie

Na stronę

Restartuje numerację przypisów dolnych na górze każdej strony. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Koniec strony w obszarze Pozycja.

Na rozdział

Restartuje numerację przypisów dolnych na początku każdego rozdziału.

Na dokument

Numeruje przypisy dolne w dokumencie sekwencyjnie.


Zacznij od

Podaj numer pierwszego przypisu dolnego w dokumencie. Ta opcja jest dostępna jeśli zaznaczono "Na dokument" w sekcji Liczenie .

Przed

Wpisz tekst, który ma być wyświetlany przed każdym numerem przypisu dolnego w tekście przypisu. Na przykład, wpisz "ad. " żeby wyświetlić "ad. 1".

Po

Wpisz tekst, który ma być wyświetlany po numerze przypisu dolnego w tekście przypisu. Na przykład, wpisz ")" żeby wyświetlić "1)".

Ikona wskazówki

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press F11 to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Pozycja

Koniec strony

Wyświetla przypisy dolne na dole strony.

Koniec dokumentu

Wyświetla przypisy dolne na końcu dokumentu jako przypisy końcowe.

Style

Aby zapewnić jednakowe wyświetlanie przypisów dolnych w dokumencie, należy przypisać do nich styl akapitu.

Akapit

Select the paragraph style for the footnote text. Only special styles can be selected.

Strona

Wybierz styl strony dla przypisów dolnych.

Ikona notatki

Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli zaznaczone jest pole wyboru Koniec strony w obszarze Pozycja.


Style znaków

Możliwe jest przypisanie stylu do zakotwiczeń przypisów dolnych i tekstu. Możliwe jest wykorzystanie wstępnie zdefiniowanych stylów przypisów lub użycie innego stylu.

Obszar tekstu

Wybierz styl znaku, którego chcesz użyć dla zakotwiczeń przypisów dolnych w tekście.

Obszar przypisów dolnych

Wybierz styl znaku, którego chcesz użyć dla numeracji przypisów dolnych w obszarze przypisów dolnych.

Tekst informujący o kontynuacji

Koniec przypisu dolnego

Wpisz tekst, który będzie wyświetlany gdy przypisy kończą się na następnej stronie, na przykład, "Kontynuacja na stronie ". LibreOffice Writer automatycznie wstawi numer następnej strony.

Początek następnej strony

Wpisz tekst, który będzie wyświetlany na stronie, na której znajduje się dalsza część przypisów dolnych, na przykład "Kontynuacja ze strony ". LibreOffice Writer automatycznie wstawi numer poprzedniej strony.

Please support us!