Ustawienia przypisów dolnych

Określa formatowanie przypisów dolnych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia - Przypisy dolne/końcowe - Przypisy dolne


note

Aby ustawić dodatkową opcję dla przypisów dolnych, wybierz Format - Styl strony, a następnie kliknij kartę Przypis dolny.


Autonumeracja

Numeracja

Wybierz schemat numeracji, który chcesz użyć.

Zaznaczenie

Opis

1, 2, 3

Cyfry arabskie

A, B, C

Numerowanie alfabetyczne wielkimi literami A–Z
Po pozycji 26 numeracja kontynuuje AA, AB, AC, ...

a, b, c

Numerowanie alfabetyczne małymi literami a–z
Po pozycji 26 numeracja kontynuuje aa, ab, ac, ...

I, II, III

Cyfry rzymskie (wielkie litery)

i, ii, iii

Cyfry rzymskie (małe litery)

A,... AA,... AAA,...

Numerowanie alfabetyczne wielkimi literami A–Z
Po pozycji 26 numeracja kontynuuje AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Numerowanie alfabetyczne małymi literami a–z
Po pozycji 26 numeracja kontynuujes aa, bb, cc, ...


Zakres

Wybierz opcję numeracji dla przypisów dolnych.

Opcja

Znaczenie

Na stronę

Restartuje numerację przypisów dolnych na górze każdej strony. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Koniec strony w obszarze Pozycja.

Na rozdział

Restartuje numerację przypisów dolnych na początku każdego rozdziału.

Na dokument

Numeruje przypisy dolne w dokumencie sekwencyjnie.


Przed

Wpisz tekst, który ma być wyświetlany przed każdym numerem przypisu dolnego w tekście przypisu. Na przykład, wpisz "ad. " żeby wyświetlić "ad. 1".

Po

Wpisz tekst, który ma być wyświetlany po numerze przypisu dolnego w tekście przypisu. Na przykład, wpisz ")" żeby wyświetlić "1)".

tip

Numery przypisów dolnych są domyślnie wyrównane do lewej w obszarze przypisów dolnych. W przypadku numerów przypisów dolnych wyrównanych do prawej najpierw edytuj styl akapitu Przypis. Naciśnij , aby otworzyć okno dialogowe Style i wybrać Przypis z listy stylów akapitu. Otwórz menu lokalne prawym przyciskiem myszy i wybierz Modyfikuj. Przejdź na kartę Wcięcia i odstępy i ustaw wcięcie na 0 przed i po akapicie, łącznie z pierwszym wierszem. Na stronie karty Tabulatory utwórz tabulator prawego typu na 12 pkt i tabulator lewego typu na 14 pkt. Następnie w oknie dialogowym Ustawienia przypisów dolnych/przypisów końcowych wprowadź \t w polach edycji Przed i Po.


Rozpoczęcie

Podaj numer pierwszego przypisu dolnego w dokumencie. Ta opcja jest dostępna jeśli zaznaczono "Na dokument" w sekcji Liczenie .

Pozycja

Koniec strony

Wyświetla przypisy dolne na dole strony.

Koniec dokumentu

Wyświetla przypisy dolne na końcu dokumentu jako przypisy końcowe.

Style

Aby zapewnić jednolity wygląd przypisów dolnych w dokumencie, przypisz styl akapitu do tekstu przypisu dolnego, a style znaku do numeru zakotwiczenia przypisu i numeru w obszarze przypisów.

Akapit

Wybierz styl akapitu tekstu przypisu dolnego. Można wybrać tylko style specjalne.

Strona

Wybierz styl strony dla przypisów dolnych.

Ikona notatki

Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli zaznaczone jest pole wyboru Koniec strony w obszarze Pozycja.


Obszar tekstu

Wybierz styl znaku, którego chcesz użyć dla zakotwiczeń przypisów dolnych w tekście.

Obszar przypisów dolnych

Wybierz styl znaku, którego chcesz użyć dla numeracji przypisów dolnych w obszarze przypisów dolnych.

Tekst informujący o kontynuacji

Koniec przypisu dolnego

Wpisz tekst, który będzie wyświetlany gdy przypisy kończą się na następnej stronie, na przykład, "Kontynuacja na stronie ". LibreOffice Writer automatycznie wstawi numer następnej strony.

Początek następnej strony

Wpisz tekst, który będzie wyświetlany na stronie, na której znajduje się dalsza część przypisów dolnych, na przykład "Kontynuacja ze strony ". LibreOffice Writer automatycznie wstawi numer poprzedniej strony.

Prosimy o wsparcie!