Numeracja

Określa format numeracji oraz hierarchię numeracji rozdziałów w bieżącym dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia - Numeracja rozdziałów - Numeracja


Poziom

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

Numeracja

Specify the formatting for the selected outline level.

Styl akapitu

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Numer

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Zaznaczenie

Opis

1, 2, 3, ...

Cyfry arabskie

A, B, C, ...

Wersaliki

a, b, c, ...

Małe litery

I, II, III, ...

Cyfry rzymskie (wielkie litery)

i, ii, iii, ...

Cyfry rzymskie (małe litery)

A,... AA,... AAA,...

Numeracja alfabetyczna za pomocą identycznych wersalików, gdzie liczba liter wskazuje poziom rozdziału. Na przykład numer drugi na poziomie trzecim to "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Numeracja alfabetyczna za pomocą identycznych małych liter, gdzie liczba liter wskazuje poziom rozdziału. Na przykład numer trzeci na poziomie drugim to "cc".

Brak

Brak symbolu numeracji. Na początku wiersza numerowanego zostaje wyświetlony wyłącznie znak zdefiniowany w polu Separator.


Styl znaku

Select the character style of the numbering character.

Pokaż podpoziomy

Określa liczbę poziomów konspektu do uwzględnienia w numeracji rozdziałów. Na przykład aby wyświetlić trzy poziomy numeracji rozdziałów, należy wybrać "3" . 1.1.1

Separator przed

Określa tekst wyświetlany przed numerem rozdziału. Na przykład wpisanie "Rozdział" powoduje wyświetlenie "Rozdział 1".

Separator po

Określa tekst wyświetlany po numerze rozdziału. Na przykład wprowadzenie kropki "(.)" powoduje wyświetlenie "1."

Zacznij od

Określa liczbę definiującą początek numeracji rozdziałów.

Prosimy o wsparcie!