Numeracja

Określa format numeracji oraz hierarchię numeracji rozdziałów w bieżącym dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


Poziom

Click the chapter and outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

Numeracja

Specify the formatting for the selected outline level.

Styl akapitu

Select the paragraph style that you want to assign to the selected chapter and outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Numer

Określa styl numeracji do zastosowania dla wybranego poziomu konspektu.

Zaznaczenie

Opis

A, B, C, ...

Wersaliki

a, b, c, ...

Małe litery

I, II, III, ...

Cyfry rzymskie (wielkie litery)

i, ii, iii, ...

Cyfry rzymskie (małe litery)

1, 2, 3, ...

Cyfry arabskie

A,... AA,... AAA,...

Numeracja alfabetyczna za pomocą identycznych wersalików, gdzie liczba liter wskazuje poziom rozdziału. Na przykład numer drugi na poziomie trzecim to "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Numeracja alfabetyczna za pomocą identycznych małych liter, gdzie liczba liter wskazuje poziom rozdziału. Na przykład numer trzeci na poziomie drugim to "cc".

Brak

Brak symbolu numeracji. Na początku wiersza numerowanego zostaje wyświetlony wyłącznie znak zdefiniowany w polu Separator.


Styl znaku

Określa format znaku numeracji.

Pokaż podpoziomy

Określa liczbę poziomów konspektu do uwzględnienia w numeracji rozdziałów. Na przykład aby wyświetlić trzy poziomy numeracji rozdziałów, należy wybrać "3" . 1.1.1

Separator przed

Określa tekst wyświetlany przed numerem rozdziału. Na przykład wpisanie "Rozdział" powoduje wyświetlenie "Rozdział 1".

Separator po

Określa tekst wyświetlany po numerze rozdziału. Na przykład wprowadzenie kropki "(.)" powoduje wyświetlenie "1."

Zacznij od

Określa liczbę definiującą początek numeracji rozdziałów.

Please support us!