Numeracja rozdziałów

Określa schemat numeracji i format konspektu dla numeracji rozdziałów w bieżącym dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Numeracja rozdziałów


Numerację rozdziałów uzyskuje się poprzez przypisanie stylów akapitu do poziomów konspektu oraz schematu numeracji dla każdego poziomu konspektu. Domyślnie style akapitu „Nagłówek” (1-10) są przypisane do odpowiednich poziomów konspektu (1-10). Możesz użyć tego okna dialogowego, aby przypisać inny styl akapitu do poziomu konspektu.

tip

Jeśli chcesz numerować nagłówki, wybierz Narzędzia - Numeracja rozdziałów. To polecenie otwiera okno dialogowe, w którym można przypisać schematy numeracji do stylów akapitu używanych w nagłówkach. Nie używaj ikony Przełącz listę uporządkowaną na pasku Formatowanie lub okna dialogowegoFormat - Wypunktowanie i numeracja.


Numeracja

Określa format numeracji oraz hierarchię numeracji rozdziałów w bieżącym dokumencie.

Pozycja

Ustaw opcje wcięć, odstępów i wyrównania symboli numeracji, takich jak liczby lub punktory, na listach uporządkowanych i nieuporządkowanych.

Ładuj/zapisz

Zapisuje lub ładuje format numeracji rozdziałów. Zapisany format numeracji rozdziałów jest dostępny do załadowania do innych dokumentów tekstowych.

note

Przycisk Ładuj/zapisz jest dostępny tylko dla numeracji rozdziałów. Użyj stylów list, aby zapisać formatowanie list uporządkowanych lub nieuporządkowanych.


Bez tytułu 1-9

Wybierz wstępnie zdefiniowany format numeracji. Zapisz swoje wstępnie zdefiniowane formaty numeracji za pomocą Zapisz jako.

Zapisz jako

Otwiera okno dialogowe, w którym można zapisać bieżące ustawienia numeracji i pozycji dla wszystkich poziomów. Zapisane ustawienia są dostępne do załadowania do innych dokumentów.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!