Dzielenie wyrazów

Wstawia łączniki w słowach, które są zbyt długie, aby zmieściły się na końcu wiersza.

LibreOffice przeszukuje dokument i sugeruje dzielenie wyrazów, które można zaakceptować lub odrzucić. Jeśli zaznaczony jest tekst, okno dialogowe Dzielenie wyrazów działa tylko na zaznaczonym tekście. Jeśli nie zaznaczono żadnego tekstu, okno dialogowe Dzielenie wyrazów działa w całym dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Język - Dzielenie wyrazów

Na pasku Narzędzia kliknij

Ikona dzielenia wyrazów

Dzielenie wyrazów


Dzielenie wyrazów

Aby automatycznie dzielić wyrazy w wybranych akapitach, w oknie Format – Akapit kliknij kartę Przepływ tekstu. Można również dodać automatyczne dzielenie wyrazów do stylu akapitu. W tekście, dla którego wybrano automatyczne dzielenie wyrazów, w oknie dialogowym Dzielenie wyrazów nie zostaną wyświetlone żadne wyrazy do podziału.

Jeśli program LibreOffice odnajdzie słowo wymagające podzielenia, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

tip

Aby wykluczyć akapity z automatycznego dzielenia wyrazów, zaznacz akapity, wybierz opcję Format – Akapit, kliknij kartę Przepływ tekstu, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie w sekcji Dzielenie wyrazów.


note

Aby wyłączyć wyświetlanie okna dialogowego Dzielenie wyrazów i wybrać automatyczne dzielenie wyrazów, w oknie - Języki i ustawienia regionalne - Pisownia zaznacz pole wyboru Dzielenie wyrazów bez potwierdzenia.


Aby ręcznie wstawić znak łącznika bezpośrednio do dokumentu, kliknij wyraz, który chcesz podzielić, i naciśnij klawisze +znak minus (-).

Aby wstawić znak łącznika nierozdzielającego (chronionego) bezpośrednio do dokumentu, kliknij wyraz, który chcesz podzielić, i naciśnij klawisze Shift++znak minus (-).

Aby ukryć łączniki miękkie, w oknie - LibreOffice Writer - Pomoc w formatowaniu usuń zaznaczenie pola wyboru Łączniki niestandardowe.

Wyraz

Wyraz

Wyświetla sugestie dotyczące dzielenia wybranego wyrazu.

Strzałka w lewo/w prawo

Ustaw pozycję znaku podziału wyrazu. Ta opcja jest dostępna, gdy wyświetlono kilka sugestii podziału.

Następny

Ignoruje sugestię podziału i szuka kolejnego wyrazu do podzielenia.

Podziel wyrazy

Wstawia znak podziału we wskazanej pozycji.

Usuń

Usuwa bieżący punkt podziału wyświetlanego wyrazu.

Prosimy o wsparcie!