Dzielenie wyrazów

Wstawia znaki podziału w wyrazach niemieszczących się na końcu wiersza. W programie LibreOffice dokument jest przeszukiwany i sugerowany jest podział wyrazów, który można zaakceptować lub odrzucić. Jeśli zaznaczono fragment tekstu, podział wyrazów zostanie wykonany tylko w zaznaczonym tekście. Jeśli nie zaznaczono tekstu, podział wyrazów zostanie wykonany w całym dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Język - Dzielenie wyrazów


Dzielenie wyrazów

Aby automatycznie dzielić wyrazy w wybranych akapitach, w oknie Format – Akapit kliknij kartę Przepływ tekstu. Można również dodać automatyczne dzielenie wyrazów do stylu akapitu. W tekście, dla którego wybrano automatyczne dzielenie wyrazów, w oknie dialogowym Dzielenie wyrazów nie zostaną wyświetlone żadne wyrazy do podziału.

Jeśli program LibreOffice odnajdzie słowo wymagające podzielenia, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

Ikona wskazówki

Aby wykluczyć akapity z automatycznego dzielenia wyrazów, zaznacz akapity, wybierz opcję Format – Akapit, kliknij kartę Przepływ tekstu, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie w sekcji Dzielenie wyrazów.


Ikona notatki

Aby wyłączyć wyświetlanie okna dialogowego Dzielenie wyrazów i wybrać automatyczne dzielenie wyrazów, w oknie - Ustawienia językowe – Pisownia zaznacz pole wyboru Dzielenie wyrazów bez potwierdzenia.


Aby ręcznie wstawić znak łącznika bezpośrednio do dokumentu, kliknij wyraz, który chcesz podzielić, i naciśnij klawisze +znak minus (-).

Aby wstawić znak łącznika nierozdzielającego (chronionego) bezpośrednio do dokumentu, kliknij wyraz, który chcesz podzielić, i naciśnij klawisze Shift++znak minus (-).

Aby ukryć łączniki miękkie, w oknie - LibreOffice Writer - Pomoc w formatowaniu usuń zaznaczenie pola wyboru Łączniki niestandardowe.

Wyraz

Wyraz

Wyświetla sugestie dotyczące dzielenia wybranego wyrazu.

Strzałka w lewo/w prawo

Ustaw pozycję znaku podziału wyrazu. Ta opcja jest dostępna, gdy wyświetlono kilka sugestii podziału.

Następny

Ignoruje sugestię podziału i szuka kolejnego wyrazu do podzielenia.

Podziel wyrazy

Wstawia znak podziału we wskazanej pozycji.

Usuń

Usuwa bieżący punkt podziału wyświetlanego wyrazu.

Dzielenie wyrazów

Prosimy o wsparcie!