Styles (Sidebar)

Obszar Style w panelu bocznym umożliwia stosowanie, tworzenie, edycję, dodawanie i usuwanie stylów formatowania. Aby zaaplikować styl kliknij dwukrotnie.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Styles.


To dock the Styles window, drag its title bar to the left or to the right side of the workspace. To undock the window, double-click a free space on its toolbar.

By default, the Styles deck displays a preview of the available styles. The previews can be disabled by unchecking the Show Previews box below the list of styles.

Kategoria stylu

Icon Paragraph Styles

Style akapitu

Displays formatting styles for paragraphs. Use paragraph styles to apply the same formatting, such as font, numbering, and layout to the paragraphs in your document.

Icon Character Styles

Style znaków

Wyświetla style formatowania znaków. Style znaków umożliwiają zastosowanie stylów czcionki do zaznaczonego tekstu w akapicie.

Icon Frame Styles

Style ramek

Wyświetla style formatowania ramek. Style ramek umożliwiają formatowanie układu i pozycji ramki.

Icon Page Styles

Style strony

Wyświetla style formatowania stron. Style stron umożliwiają ustalenie układu strony, w tym umieszczenie główek i stopek.

Icon List Styles

Style listy

Wyświetla style formatowania list numerowanych i wypunktowanych. Style listy umożliwiają formatowanie znaków wypunktowania i numeracji oraz określenie wcięć.

Icon Table Styles

Table Styles

Displays formatting styles for tables. Use table styles to apply borders, backgrounds, fonts, alignment, and number formats to tables.

Icon Fill Format Mode

Fill Format Mode

Stosuje wybrany styl do zaznaczonego w dokumencie obiektu lub tekstu. Należy kliknąć tę ikonę, a następnie przeciągnąć, tworząc zaznaczenie w dokumencie, aby zastosować styl. Ponowne kliknięcie tej ikony lub naciśnięcie klawisza Esc powoduje opuszczenie tego trybu.

Icon New Style from Selection

Style actions menu

Otwiera podmenu zawierające dodatkowe polecenia.

New Style from Selection

Tworzy styl na podstawie formatowania bieżącego akapitu, strony lub zaznaczenia.

Update Selected Style

Znajdujące się w miejscu kursora ręcznie sformatowane atrybuty tekstu zostaną dodane do stylu wybranego w oknie Style

Load Styles from Template

Opens the Load Styles from Template dialog to import styles from another document.

How to apply a Character style to a selected text

  1. Select the text.

  2. Double-click the desired character style in the Styles window.

How to apply a Paragraph style

  1. Place the cursor in the paragraph, or select multiple paragraphs.

  2. Double-click the desired paragraph style in the Styles window.

tip

You can assign shortcut keys to Styles from the Tools - Customize - Keyboard tab. Some shortcuts are predefined. (zero) applies the Text Body paragraph style. Heading 1 through Heading 5 paragraph styles can be applied by using the key and the heading number. For example applies the Heading 2 paragraph style.


tip

The Formatting (Styles) toolbar contains icons for applying and modifying styles.


Prosimy o wsparcie!