Zarządzaj stylami

Obszar Style w panelu bocznym umożliwia stosowanie, tworzenie, edycję, dodawanie i usuwanie stylów formatowania. Aby zaaplikować styl kliknij dwukrotnie.

Aby wykonać tę operację...


Aby zadokować okno Style, przeciągnij jego pasek tytułu w lewo lub w prawo od obszaru roboczego. Aby oddokować okno, kliknij dwukrotnie wolne miejsce na jego pasku narzędzi.

Domyślnie obszar Style wyświetla podgląd dostępnych stylów. Podglądy można wyłączyć, odznaczając pole Pokaż podglądy pod listą stylów.

Kategoria stylu

Ikona stylów akapitu

Style akapitu

Wyświetla style formatowania akapitów. Użyj stylów akapitu, aby zastosować to samo formatowanie, np. czcionki, numeracji i układu akapitów w dokumencie.

Ikona stylów znaku

Style znaku

Wyświetla style formatowania znaków. Style znaku umożliwiają zastosowanie stylów czcionki do zaznaczonego tekstu w akapicie.

Ikona stylów ramki

Style ramki

Wyświetla style formatowania ramek. Style ramki umożliwiają formatowanie układu i pozycji ramki.

Ikona stylów strony

Style strony

Wyświetla style formatowania stron. Style strony umożliwiają ustalenie układu strony, w tym umieszczenie główek i stopek.

Ikona stylów listy

Style listy

Wyświetla style formatowania list numerowanych i wypunktowanych. Style listy umożliwiają formatowanie znaków wypunktowania i numeracji oraz określenie wcięć.

Ikona stylów tabeli

Style tabeli

Wyświetla style formatowania tabel. Użyj stylów tabeli, aby zastosować krawędzie, tła, czcionki, wyrównanie i formaty liczb w tabelach.

Ikona trybu wypełnienia  formatem

Tryb wypełnienia formatem

Stosuje wybrany styl do zaznaczonego w dokumencie obiektu lub tekstu. Należy kliknąć tę ikonę, a następnie przeciągnąć, tworząc zaznaczenie w dokumencie, aby zastosować styl. Ponowne kliknięcie tej ikony lub naciśnięcie klawisza Esc powoduje opuszczenie tego trybu.

Ikona nowego stylu z zaznaczenia

Menu akcji stylów

Otwiera podmenu zawierające dodatkowe polecenia.

Nowy styl z zaznaczenia

Tworzy styl na podstawie formatowania bieżącego akapitu, strony lub zaznaczenia.

Zaktualizuj wybrany styl

Znajdujące się w miejscu kursora ręcznie sformatowane atrybuty tekstu zostaną dodane do stylu wybranego w oknie Style

Załaduj style z szablonu

Otwiera okno dialogowe Załaduj style z szablonu, aby zaimportować style z innego dokumentu.

Jak zastosować styl znaku do zaznaczonego tekstu

  1. Zaznacz tekst.

  2. Kliknij dwukrotnie żądany styl znaku w oknie Style.

Jak zastosować styl akapitu

  1. Umieść kursor w akapicie lub zaznacz wiele akapitów.

  2. Kliknij dwukrotnie żądany styl akapitu w oknie Style.

tip

Możesz przypisać klawisze skrótów do stylów na karcie Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura. Niektóre skróty są wstępnie zdefiniowane. (zero) stosuje styl akapitu Treść tekstu. Style akapitu od Nagłówek 1 do Nagłówek 5 można zastosować za pomocą i numeru nagłówka. Na przykład stosuje styl akapitu Nagłówek 2.


tip

Pasek narzędzi Formatowanie (style) zawiera ikony służące do stosowania i modyfikowania stylów.


Prosimy o wsparcie!