Warunek

W tym miejscu można zdefiniować styl warunkowy.

Aby wykonać tę operację...

Right-click a paragraph with style Text body. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.


Style warunkowa są stylami akapitów, których właściwości zależą od kontekstu. Po zdefiniowaniu nie można zmienić warunkowych właściwości takiego stylu.

LibreOffice w następujący sposób stosuje właściwości akapitów stylów warunkowych (frazy wyświetlone pogrubioną czcionką odpowiadają nazwom pól okna dialogowego): Jeśli w akapicie sformatowany stylem warunkowym występuje Kontekst, z którym jest powiązany Zastosowany styl, zostanie użyty Styl akapitu z tego warunku. Jeśli z Kontekstem nie jest powiązany żaden styl, stosowane są atrybuty określone w stylu warunkowym. Poniższy przykład ilustruje te zależności:

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page - Header).

  2. Zdefiniuj nowy styl akapitu, wybierając Nowy w oknie Style i zaznaczając w oknie dialogowym Styl akapitu wszystkie właściwości akapitu, które chcesz zastosować w liście służbowym. Nadaj utworzonemu stylowi nazwę "List służbowy".

  3. Kliknij zakładkę Warunek i zaznacz pole wyboru Styl warunkowy, aby określić nowy styl akapitu jako styl warunkowy.

  4. Zaznacz wpis główki w sekcji Kontekst, a w polu Style akapitu wybierz styl dla główki listu służbowego - na przykład standardowy styl akapitu "Główka". Można także wybrać własny styl.

  5. Aby powiązać styl akapitu z kontekstem, kliknij dwukrotnie wpis zaznaczony w polu listy Style akapitu lub przycisk Zastosuj.

  6. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Styl akapitu, a następnie sformatuj wszystkie akapity listu łącznie z główką, nowym warunkowym stylem akapitu o nazwie "List służbowy". (Po kliknięciu główki zastosowanie nowego stylu może wymagać wyświetlenia Wszystkich stylów lub Stylów niestandardowych na liście stylów.)

Tekst w główce będzie mieć teraz atrybuty określone w stylu główki akapitu, a reszta dokumentu zostanie sformatowana zgodnie z atrybutami określonymi w stylu warunkowym "List służbowy".

Ikona wskazówki

The "Text Body" Style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


Styl akapitu, który zastosowano do kontekstu, jest używany podczas eksportu do innych formatów (RTF, HTML i inne).

Styl warunkowy

Zaznacz to pole, aby określić nowy styl jako styl warunkowy.

Kontekst

Here you can see the LibreOffice predefined contexts, including outline levels 1 to 10, list levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer.

Applied Styles

W tym miejscu znajduje się lista stylów akapitu zastosowanych do kontekstu.

Paragraph Styles

To pole zawiera listę wszystkich stylów akapitu, które można przypisać do kontekstu.

Grupy stylów

These are the style groups that you can display in the Styles window.

Nazwa

Znaczenie

Automatycznie

Wyświetla style odpowiednie dla bieżącego kontekstu.

Wszystkie style

Wyświetla wszystkie style aktywnej kategorii stylów.

Zastosowane style

Wyświetla style zaznaczonej kategorii, które zostały zastosowane w bieżącym dokumencie.

Style niestandardowe

Wyświetla wszystkie style zdefiniowane przez użytkownika, które należą do zaznaczonej kategorii stylów.

Style znaków

Wyświetla style formatowania tekstu.

Style rozdziału

Wyświetla style formatowania nagłówków.

Style listy

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Style indeksu

Wyświetla style formatowania indeksów.

Special Styles

Wyświetla style formatowania główek, stopek, przypisów dolnych i końcowych, tabel oraz podpisów.

Style HTML

Wyświetla listę stylów przeznaczonych dla dokumentów HTML.

Style warunkowe

Wyświetla style warunkowe zdefiniowane przez użytkownika.

Hierarchicznie

Wyświetla style zaznaczonej kategorii w postaci hierarchicznej listy. Kliknij znak plus (+) umieszczony obok nazwy podpoziomu, aby zobaczyć zawarte w nim style.


Usuń

Naciśnij ten przycisk, aby usunąć bieżące przypisanie kontekstu do stylu.

Zastosuj

Click Apply to apply the selected Paragraph Style to the defined context.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!