Warunek

W tym miejscu można zdefiniować styl warunkowy.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij prawym przyciskiem myszy akapit ze stylem Treść tekstu. Wybierz kartę Akapit - Edytuj styl - Warunek.

Wybierz Widok - Style (). Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny styl akapitu. Wybierz zakładkę Nowy - Warunek.


Style warunkowa są stylami akapitu, których właściwości zależą od kontekstu. Po zdefiniowaniu nie można zmienić warunkowych właściwości takiego stylu.

LibreOffice w następujący sposób stosuje właściwości akapitów stylów warunkowych (frazy wyświetlone pogrubioną czcionką odpowiadają nazwom pól okna dialogowego): Jeśli w akapicie sformatowany stylem warunkowym występuje Kontekst, z którym jest powiązany Zastosowany styl, zostanie użyty Styl akapitu z tego warunku. Jeśli z Kontekstem nie jest powiązany żaden styl, stosowane są atrybuty określone w stylu warunkowym. Poniższy przykład ilustruje te zależności:

  1. Otwórz pusty dokument tekstowy i napisz krótki list biznesowy z główką (Format - Styl strony - Główka).

  2. Zdefiniuj nowy styl akapitu, wybierając Nowy w oknie Style i zaznaczając w oknie dialogowym Styl akapitu wszystkie właściwości akapitu, które chcesz zastosować w liście służbowym. Nadaj utworzonemu stylowi nazwę "List służbowy".

  3. Kliknij zakładkę Warunek i zaznacz pole wyboru Styl warunkowy, aby określić nowy styl akapitu jako styl warunkowy.

  4. Zaznacz wpis główki w sekcji Kontekst, a w polu Style akapitu wybierz styl dla główki listu służbowego - na przykład standardowy styl akapitu "Główka". Można także wybrać własny styl.

  5. Aby powiązać styl akapitu z kontekstem, kliknij dwukrotnie wpis zaznaczony w polu listy Style akapitu lub przycisk Zastosuj.

  6. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Styl akapitu, a następnie sformatuj wszystkie akapity listu łącznie z główką, nowym warunkowym stylem akapitu o nazwie "List służbowy". (Po kliknięciu główki zastosowanie nowego stylu może wymagać wyświetlenia Wszystkich stylów lub Stylów niestandardowych na liście stylów.)

Tekst w główce będzie mieć teraz atrybuty określone w stylu główki akapitu, a reszta dokumentu zostanie sformatowana zgodnie z atrybutami określonymi w stylu warunkowym "List służbowy".

tip

Styl Treść tekstu został utworzony jako styl warunkowy. Dlatego także wszystkie oparte na nim style mogą być używane jako style warunkowe.


Styl akapitu, który zastosowano do kontekstu, jest używany podczas eksportu do innych formatów (RTF, HTML i inne).

Styl warunkowy

Zaznacz to pole, aby określić nowy styl jako styl warunkowy.

Kontekst

Tutaj można zobaczyć wstępnie zdefiniowane konteksty LibreOffice, w tym poziomy konspektu od 1 do 10, poziomy listy od 1 do 10, główka tabeli, zawartość tabeli, sekcję, krawędź, przypis, główkę i stopkę.

Zastosowane style

W tym miejscu znajduje się lista stylów akapitu zastosowanych do kontekstu.

Style akapitu

To pole zawiera listę wszystkich stylów akapitu, które można przypisać do kontekstu.

Grupy stylów

Są to grupy stylów, które można wyświetlić w oknie Style.

Nazwa

Znaczenie

Automatycznie

Wyświetla style odpowiednie dla bieżącego kontekstu.

Wszystkie style

Wyświetla wszystkie style aktywnej kategorii stylów.

Zastosowane style

Wyświetla style zaznaczonej kategorii, które zostały zastosowane w bieżącym dokumencie.

Style niestandardowe

Wyświetla wszystkie style zdefiniowane przez użytkownika, które należą do zaznaczonej kategorii stylów.

Style znaku

Wyświetla style formatowania tekstu.

Struktura dokumentu

Wyświetla style formatowania do strukturyzacji dokumentów.

Style listy

Wyświetla style formatowania list uporządkowanych i nieuporządkowanych.

Style indeksów

Wyświetla style formatowania indeksów.

Style specjalne

Wyświetla style formatowania główek, stopek, przypisów dolnych i końcowych, tabel oraz podpisów.

Style HTML

Wyświetla listę stylów przeznaczonych dla dokumentów HTML.

Style warunkowe

Wyświetla style warunkowe zdefiniowane przez użytkownika.

Hierarchicznie

Wyświetla style zaznaczonej kategorii w postaci hierarchicznej listy. Kliknij znak plus (+) umieszczony obok nazwy podpoziomu, aby zobaczyć zawarte w nim style.


Usuń

Naciśnij ten przycisk, aby usunąć bieżące przypisanie kontekstu do stylu.

Przypisz

Kliknij Zastosuj, aby zastosować wybrany styl akapitu do zdefiniowanego kontekstu.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!