Styl listy

Tutaj możesz utworzyć styl listy. Style list są zorganizowane w oknie Style.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Style () i otwórz menu kontekstowe Nowy/Edycja stylu (dla stylów list).


Kiedy tworzony jest styl listy, stylowi przypisywana jest nazwa. Styl listy można zastosować do akapitów lub przypisać do stylu akapitu w sekcji Zastosuj styl listy na karcie Konspekt i lista.

Llisty uporządkowane i nieuporządkowane utworzone w oknie dialogowym Wypunktowanie i numeracja lub za pomocą ikon Przełącz listę uporządkowaną i Przełącz listę nieuporządkowaną paska Formatowanie używa formatowania bezpośredniego. Nie są to style list.

Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Nieuporządkowane

Wyświetla dostępne style znaków wypunktowania.

Uporządkowane

Wyświetla różne schematy numeracji, które możesz zastosować.

Konspekt

Wyświetla różne formaty, które można zastosować do listy hierarchicznej. LibreOffice obsługuje do dziewięciu poziomów konspektu w hierarchii list.

Obraz

Wyświetla różne grafiki, które można wykorzystać jako punktory na liście nieuporządkowanej.

Pozycja

Ustaw opcje wcięć, odstępów i wyrównania symboli numeracji, takich jak liczby lub punktory, na listach uporządkowanych i nieuporządkowanych.

Dostosuj

Ustawia opcje formatowania list uporządkowanych i nieuporządkowanych. Jeśli chcesz, możesz zastosować formatowanie do poszczególnych poziomów w hierarchii listy.

Resetuj

Resetuje zmodyfikowane wartości na bieżącej karcie z powrotem do wartości z chwili otwarcia okna dialogowego. Jeśli Zastosuj zostanie użyte przed zamknięciem okna dialogowego, wartości zostaną zresetowane do wartości z ostatniego użycia Zastosuj.

Zastosuj

Stosuje modyfikacje na wszystkich kartach bez zamykania okna dialogowego. Nie można cofnąć za pomocą Resetuj.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca zmiany na wszystkich kartach. Jeśli użyto Zastosuj, to zmiany po ostatnim użyciu Zastosuj zostaną odrzucone.

Prosimy o wsparcie!