Style w programie Writer

Poniższe informacje dotyczą stylów programu Writer, które można stosować za pomocą okna Style w menu bocznym Sidebar.

Jeśli chcesz, możesz edytować style bieżącego dokumentu, a następnie zapisać dokument jako szablon. Aby zapisać dokument jako szablon, wybierz Plik - Szablony - Zapisz jako szablon.

Kategoria stylu

Są to różne kategorie stylów formatowania.

Nazwa

Opis

Style znaku

Style znaku służą do formatowania pojedynczych znaków, całych wyrazów i fraz. W razie potrzeby style znaków mogą być zagnieżdżane.

Style akapitu

Style akapitu służą do formatowania akapitów, w tym do określania rodzaju i wielkości czcionki. Można również wybrać styl akapitu, który ma być zastosowany do następnego akapitu.

Style ramki

Style ramki umożliwiają formatowanie ramek tekstowych i graficznych.

Style strony

Style strony służą do organizowania struktury dokumentu oraz dodawania numerów stron. Można także określić styl strony następującej po podziale stron.

Style listy

Użyj stylów listy, aby sformatować listy uporządkowane lub nieuporządkowane.


Grupy stylów

Są to grupy stylów, które można wyświetlić w oknie Style.

Nazwa

Znaczenie

Automatycznie

Wyświetla style odpowiednie dla bieżącego kontekstu.

Wszystkie style

Wyświetla wszystkie style aktywnej kategorii stylów.

Zastosowane style

Wyświetla style zaznaczonej kategorii, które zostały zastosowane w bieżącym dokumencie.

Style niestandardowe

Wyświetla wszystkie style zdefiniowane przez użytkownika, które należą do zaznaczonej kategorii stylów.

Style znaku

Wyświetla style formatowania tekstu.

Struktura dokumentu

Wyświetla style formatowania do strukturyzacji dokumentów.

Style listy

Wyświetla style formatowania list uporządkowanych i nieuporządkowanych.

Style indeksów

Wyświetla style formatowania indeksów.

Style specjalne

Wyświetla style formatowania główek, stopek, przypisów dolnych i końcowych, tabel oraz podpisów.

Style HTML

Wyświetla listę stylów przeznaczonych dla dokumentów HTML.

Style warunkowe

Wyświetla style warunkowe zdefiniowane przez użytkownika.

Hierarchicznie

Wyświetla style zaznaczonej kategorii w postaci hierarchicznej listy. Kliknij znak plus (+) umieszczony obok nazwy podpoziomu, aby zobaczyć zawarte w nim style.


Prosimy o wsparcie!