Usuń

Usuwa zaznaczone kolumny z tabeli.

To polecenie jest dostępne tylko, jeśli kursor znajduje się w tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Choose Table - Delete - Columns.

On Table bar, click

Icon Delete Column

Usuń kolumnę


Please support us!