Kolumny

Określ właściwości szerokości kolumny.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Tabela - Właściwości - Kolumny.


Dostosuj szerokość tabeli

Zmniejsza lub zwiększa szerokość tabeli ze zmodyfikowaną szerokością kolumn. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli Automatyczne wyrównanie lub Względna szerokość jest wybrana na karcie Tabela lub jeśli zostały zaznaczone wiersze tabeli.

Dopasuj kolumny proporcjonalnie

Zmień wszystkie pozostałe szerokości kolumn o taki sam procent jak zmieniana. Na przykład, jeśli zmniejszysz rozmiar kolumny o połowę, rozmiary wszystkich pozostałych kolumn zostaną zmniejszone o połowę. Ta opcja wymaga włączenia opcji Dostosuj szerokość tabeli.

Miejsce do dyspozycji

Wyświetla ilość miejsca dostępnego do dostosowania szerokości kolumn. Aby ustawić szerokość tabeli, kliknij kartę Tabela.

Szerokość kolumny

Określa szerokości kolumn tabeli.

Szerokości kolumn

Określa żądaną szerokość kolumny.

Strzałka w lewo

Wyświetla kolumny tabeli znalezione na lewo od bieżącej kolumny.

Strzałka w prawo

Wyświetla kolumny tabeli znalezione na prawo od bieżącej kolumny.

Prosimy o wsparcie!