Tabela

Określa opcje rozmiaru, pozycji, rozmieszczenia i wyrównania wybranej tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Tabela - Właściwości - Tabela.


Właściwości

Nazwa

Określa wewnętrzną nazwę tabeli. Nazwę tę można następnie użyć do szybkiej lokalizacji tabeli w Nawigatorze.

Szerokość

Określa szerokość tabeli. To pole wyboru jest dostępne tylko, jeśli opcja Automatyczne w obszarze Wyrównanie nie jest zaznaczona.

Względne

Wyświetla szerokość tabeli jako procent szerokości strony.

Wyrównanie

Określa opcje wyrównania zaznaczonej tabeli.

Automatycznie

Rozciąga tabelę w poziomie do lewego i prawego marginesu strony. Jest to ustawienie zalecane dla tabel w dokumentach HTML.

Z lewej

Wyrównuje lewą krawędź tabeli do lewego marginesu strony.

Lewy margines

Wyrównuje lewą krawędź tabeli do wcięcia wprowadzonego w polu Do lewej w obszarze Rozmieszczenie.

Z prawej

Wyrównuje prawą krawędź tabeli do prawego marginesu strony.

Do środka

Umieszcza tabelę w poziomie w środku strony.

Ręczne

Wyrównuje tabelę w poziomie w oparciu o wartości wprowadzone w polach Z lewej i Z prawej w obszarze Rozmieszczenie. LibreOffice automatycznie oblicza szerokość tabeli. Opcję tę należy zaznaczyć, aby określić poszczególne szerokości kolumn.

Odstęp

Z lewej

Określa ilość wolnego miejsca do pozostawienia pomiędzy lewym marginesem strony i krawędzią tabeli. Ta opcja nie jest dostępna, w przypadku zaznaczenia opcji Automatyczne lub Do lewej w obszarze Wyrównanie.

Z prawej

Wprowadź ilość wolnego miejsca do pozostawienia pomiędzy prawym marginesem strony i krawędzią tabeli. Ta opcja nie jest dostępna, w przypadku zaznaczenia opcji Automatyczne lub Do prawej w obszarze Wyrównanie.

Powyżej

Określa odstęp między górną krawędzią tabeli a tekstem powyżej tabeli.

Poniżej

Określa odstęp między dolną krawędzią tabeli a tekstem poniżej tabeli.

Ikona wskazówki

Aby wstawić akapit przed tabelą na początku dokumentu, główki lub stopki, umieść kursor przed dowolną zawartością w pierwszej komórce, a następnie naciśnij klawisz +Enter.


Właściwości

Kierunek tekstu

Definiuje kierunek tekstu w akapicie, dla którego włączona jest obsługa złożonego układu tekstu (CTL). Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy została włączona obsługa złożonego układu tekstu.

Prosimy o wsparcie!