Opcje

Określa właściwości zaznaczonego obiektu, obrazu lub ramki.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Image - Properties - Options tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Options tab.

Choose View - Styles -open context menu Modify/New - Options tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Options tab.


Nazwa

Określa nazwę zaznaczonego elementu i powiązanych z nim łączy.

Nazwa

Określa nazwę zaznaczonego elementu.

Ikona wskazówki

Nazwa przypisana obiektowi, obrazowi lub ramce pozwala je później szybko odnaleźć w długim dokumencie.


Tekst alternatywny (tylko ramki przestawne, obrazy i obiekty)

Określa tekst wyświetlany w przeglądarce internetowej, gdy zaznaczony element jest niedostępny. Tekst alternatywny stanowi także pomoc dla osób niepełnosprawnych.

Poprzednie łącze

Wyświetla element (obiekt, obraz lub ramkę), który poprzedza bieżący element w sekwencji łączy. Aby dodać lub zmienić poprzednie łącze, należy wybrać nazwę z listy. W przypadku łączy do ramek zarówno ramka bieżąca, jak i ramka docelowa muszą być puste.

Następne łącze

Wyświetla element (obiekt, obraz lub ramkę), który następuje po bieżącym elemencie w sekwencji łączy. Aby dodać lub zmienić następne łącze, należy wybrać nazwę z listy. W przypadku łączy do ramek ramka docelowa musi być pusta.

Chroń

Określa opcje ochrony zaznaczonego elementu.

Zawartość

Zapobiega zmianie zawartości zaznaczonego elementu.

Zawartość zaznaczonego elementu może być kopiowana.

Pozycja

Blokuje pozycję zaznaczonego elementu w bieżącym dokumencie.

Rozmiar

Blokuje rozmiar zaznaczonego elementu.

Właściwości

Określa opcje tekstowe i opcje drukowania zaznaczonego elementu.

Edycja możliwa w dokumencie tylko do odczytu (tylko ramki)

Umożliwia edycję zawartości ramki w dokumencie tylko do odczytu (chronionym przed zapisem).

Drukuj

Uwzględnia zaznaczony element podczas drukowania dokumentu.

Przepływ tekstu

Określa preferowany kierunek przepływu tekstu w ramce. Aby użyć domyślnych ustawień przepływu tekstu strony, wybierz z listy opcję Użyj ustawień obiektu nadrzędnego.

Wyrównanie w pionie zawartości

Określa wyrównanie w pionie zawartości ramki. Oznacza to przede wszystkim zawartość tekstową, ale również wpływa na tabele i inne obiekty zakotwiczone na obszarze tekstu (zakotwiczone jako znak, do znaku lub akapitu), na przykład ramki, grafiki i rysunki.

Kierunek tekstu.

Please support us!