Opcje

Określ właściwości wybranego obrazu, ramki lub obiektu OLE.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Obraz - Właściwości - Opcje.

Wybierz kartę Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Opcje.

Wybierz Widok - Style, następnie otwórz menu kontekstowe dla wybranej karty Styl ramki - Modyfikuj/Nowy - Opcje.

Wybierz kartę Wstaw - Ramka - Ramka - Opcje.

Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany obiekt, wybierz kartę Właściwości - Opcje.


Dostępność

Nazwa

Określa nazwę zaznaczonego elementu.

tip

Nazwa przypisana obiektowi, obrazowi lub ramce pozwala je później szybko odnaleźć w długim dokumencie.


Tekst alternatywny (tylko obrazy i obiekty OLE)

Wprowadź krótki opis istotnych szczegółów zaznaczonego obiektu dla osoby, która nie widzi obiektu. Ten tekst jest dostępny do użytku przez technologie wspomagające.

Opis

Wprowadź dłuższy opis obiektu, zwłaszcza jeśli obiekt jest zbyt złożony lub zawiera zbyt wiele szczegółów, aby można go było odpowiednio opisać za pomocą krótkiego tekstu alternatywnego. Użyj opisu, aby dodać dodatkowe informacje do krótkiego opisu znajdującego się w tekście alternatywnym. Ten tekst jest dostępny do użytku przez technologie wspomagające.

note

W przypadku obrazów Tekst alternatywny i Opis są eksportowane z odpowiednim znacznikiem w formacie HTML i PDF (pamiętaj, aby włączyć opcję Powszechna dostępność (PDF/UA) w eksporcie PDF).


Dekoracyjny

Oznacza element jako czysto dekoracyjny, niebędący częścią treści dokumentu i niemożliwy do zignorowania przez technologie asystujące.

Sekwencje (tylko ramki)

Poprzednie łącze

Wyświetla ramkę poprzedzającą wybraną ramkę w połączonej sekwencji. Aby dodać lub zmienić poprzednie łącze, wybierz nazwę z listy. Jeśli łączysz ramki, wybrana ramka i ramka docelowa muszą być puste.

Następne łącze

Wyświetla ramkę, która następuje po wybranej ramce w połączonej sekwencji. Aby dodać lub zmienić następnę łącze, wybierz nazwę z listy. Jeśli łączysz ramki, wybrana ramka i ramka docelowa muszą być puste.

Chroń

Określa opcje ochrony zaznaczonego elementu.

Zawartość

Zapobiega zmianie zawartości zaznaczonego elementu.

Zawartość zaznaczonego elementu może być kopiowana.

Pozycja

Blokuje pozycję zaznaczonego elementu w bieżącym dokumencie.

Rozmiar

Blokuje rozmiar zaznaczonego elementu.

Wyrównanie zawartości (tylko ramki)

Wyrównanie pionowe

Określa wyrównanie w pionie zawartości ramki. Oznacza to przede wszystkim zawartość tekstową, ale również wpływa na tabele i inne obiekty zakotwiczone na obszarze tekstu (zakotwiczone jako znak, do znaku lub akapitu), na przykład ramki, grafiki i rysunki.

Właściwości

Określa opcje tekstowe i opcje drukowania zaznaczonego elementu.

Edycja możliwa w dokumencie tylko do odczytu (tylko ramki)

Umożliwia edycję zawartości ramki w dokumencie tylko do odczytu (chronionym przed zapisem).

Drukuj

Uwzględnia zaznaczony element podczas drukowania dokumentu.

Kierunek tekstu (tylko ramki)

Określa preferowany kierunek przepływu tekstu w ramce. Aby użyć domyślnych ustawień przepływu tekstu strony, wybierz z listy opcję Użyj ustawień obiektu nadrzędnego.

Prosimy o wsparcie!