Makro

Określa makro uruchamiane po kliknięciu obrazu, ramki lub obiektu OLE.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw/Format - Obraz - Właściwości - Makro.

Wybierz Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Makro.

Wybierz Narzędzia - Autotekst - Autotekst (przycisk) - Makro.

Wybierz Narzędzia - Mapa obrazkowa, następnie otwórz menu kontekstowe Makro.

Wybierz kartę Format - Znak - Hiperłącze, następnie przycisk Zdarzenia.


Zdarzenie

Zawiera listę zdarzeń, które mogą uruchamiać makro. Na liście znajdują się wyłącznie zdarzenia odpowiednie dla wybranych obiektów.

W poniższej tabeli przedstawiono listę typów obiektów i zdarzeń umożliwiających uruchomienie makra:

Zdarzenie

Wyzwalacz zdarzeń

Obiekt OLE

Obraz

Ramka

Autotekst

Obszar mapy obrazkowej

Hiperłącze

Kliknij obiekt

Obiekt zostaje zaznaczony

Mysz nad obiektem

Kursor myszy został przesunięty na obiekt

Uaktywnij hiperłącze

Kliknięto hiperłącze przypisane do obiektu

Mysz opuszcza obiekt

Kursor myszy został przesunięty z obszaru obiektu

Obraz został pomyślnie załadowany

Obraz został pomyślnie załadowany

Ładowanie obrazu przerwane

Ładowanie obrazu zostało przerwane przez użytkownika, (np. podczas pobierania)

Nie można załadować obrazu

Obraz nie został załadowany pomyślnie

Wpisz znaki alfanumeryczne

Wprowadzono tekst

Wpisz znaki niealfanumeryczne

Wprowadzono znaki niedrukowalne, takie jak tabulatory lub twarde spacje

Zmień rozmiar ramki

Zmiana rozmiaru ramki

Przenieś ramkę

Ramka jest przenoszona

Przed wstawieniem Autotekstu

Przed wstawieniem Autotekstu

Po wstawieniu Autotekstu

Po wstawieniu Autotekstu


Ikona notatki

Informacje na temat zdarzeń połączonych z formantami w formularzach można znaleźć w części Właściwości formantu lubWłaściwości formularza.


Przypisana czynność

Określa makro uruchamiane po zaistnieniu wybranego wydarzenia.

Ramki umożliwiają łączenie określonych zdarzeń z funkcjami, które określają, czy zdarzenie obsługiwane jest przez LibreOffice Writer, czy za pomocą funkcji. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy dotyczącej języka programowania LibreOffice Basic.

Makro z

Wyświetla listę programu LibreOffice i dowolnego otwartego dokumentu LibreOffice. Umożliwia wybranie lokalizacji, gdzie mają zostać zapisane makra.

Istniejące makra

Zawiera listę dostępnych makr. Wybierz makro, które chcesz przypisać do wybranego zdarzenia, a następnie kliknij przycisk Przypisz.

Przypisz

Przypisuje wybrane makro do wybranego zdarzenia.

Usuń

Usuwa przypisanie makra z zaznaczonego wpisu.

Prosimy o wsparcie!