Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Image - Properties - Position and Size tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Position and Size tab.

Choose View - Styles - Frame Styles - open context menu Modify/New - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Position and Size tab.


Rozmiar

Szerokość

Wprowadź szerokość, jaką chcesz dla wybranego obiektu.

Względne

Oblicza szerokość zaznaczonego obiektu jako procent szerokości obszaru wydruku strony.

Stosunek względnej szerokości

Określa, co oznacza 100% szerokości: obszar tekstowy (z wyłączeniem marginesów) lub całą stronę (w tym marginesy).

Wysokość

Wprowadź wysokość, jaką chcesz dla wybranego obiektu.

Względne

Oblicza wysokość zaznaczonego obiektu jako procent wysokości obszaru wydruku strony.

Stosunek względnej wysokości

Określa, co oznacza 100% wysokości: obszar tekstowy (z wyłączeniem marginesów) lub całą stronę (w tym marginesy).

Zachowaj proporcje

Po zmianie szerokości lub wysokości zachowuje proporcje tych wartości.

Rozmiar oryginalny

Przywraca oryginalne wartości rozmiarów zaznaczonego obiektu.

note

Ta opcja nie jest dostępna dla ramek.


Automatycznie

Automatycznie dostosowuje wysokość lub szerokość ramki, dopasowując ją do zawartości. Można także określić minimalną szerokość lub wysokość ramki.

Ikona notatki

Opcja Automatycznie jest dostępna tylko po zaznaczeniu ramki.


Zakotwiczenie

Określ opcje zakotwiczenia dla wybranego obiektu lub ramki. Opcje zakotwiczenia nie są dostępne po otwarciu okna dialogowego w oknie Style.

Do strony

Zakotwicza zaznaczenie do bieżącej strony.

Do akapitu

Zakotwicza zaznaczenie do bieżącego akapitu.

Do znaku

Zakotwicza zaznaczenie do znaku

Jako znak

Zakotwicza zaznaczenie jako znak. Wysokość bieżącego wiersza jest zmieniana, tak aby odpowiadała wysokości zaznaczenia.

Pozycja

Określa położenie zaznaczonego obiektu na bieżącej stronie.

Poziomo

Określa ustawienie wyrównania obiektu w poziomie. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję "zakotwicz jako znak".

w odl.

Określa odległość między lewą krawędzią zaznaczonego obiektu a punktem odniesienia wybranym w polu dla. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu wartości "Od lewej" w polu Poziomo.

dla

Select the reference point for the selected horizontal alignment option. The following options are available:

Beware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


Odbij na parzystych stronach

Odwraca bieżące ustawienia wyrównania w poziomie na stronach parzystych.

tip

Aby dostosować układ obiektów na stronach parzystych i nieparzystych, można także skorzystać z opcji odbijania Obrazu.


Pionowo

Select the vertical alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


w odl.

Enter the amount of space to leave from the top edge of the object to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is active only when the following combinations of Vertical and Anchor are selected. For these combinations, you can specify the amount of space to leave from:

Vertical

with Anchor

From top

Top edge of selected region.
Positive values move the object down, negative values up.

To page, To paragraph, To character or To frame

From bottom

Selected reference line.
Positive values move the object up, negative values down.

To character or As character


dla

Select the region or reference line for the vertical alignment. The object can be positioned in relation to the following regions or reference lines:

Beware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

note

Jeśli obiekt jest zakotwiczony do ramki o stałej wysokości, dostępne są tylko opcje wyrównania "Do dołu" i "Do środka w pionie".


Keep inside text boundaries

Utrzymuje zaznaczony obiekt w granicach układu tekstu, do którego ten obiekt jest zakotwiczony. Aby swobodnie zmieniać lokalizację obiektu w dokumencie, nie należy zaznaczać tego pola wyboru.

By default, the Keep inside text boundaries option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Zielony prostokąt przedstawia zaznaczony obiekt, a czerwony prostokąt reprezentuje punkt odniesienia dla wyrównania. Po zakotwiczeniu obiektu jako znaku prostokąt przedstawiający punkt odniesienia zmienia się w czerwoną linię.

Format - Zakotwiczenie

Format - Align Text

Please support us!