Pozycja i rozmiar

Określa rozmiar i położenie zaznaczonego obrazu, ramki lub obiektu OLE na stronie.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz kartę Format - Obraz - Właściwości - Pozycja i rozmiar.

Wybierz kartę Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Pozycja i rozmiar.

Wybierz Widok - Style - Style ramek i otwórz menu kontekstowe Nowy/Edycja stylu - Typ.

Wybierz kartę Wstaw - Ramka - Ramka - Pozycja i rozmiar.

Z menu kontekstowego:

Wybierz zakładkę Właściwości - Pozycja i rozmiar.

Z interfejsu z kartami:

W menu Obraz karty Obraz wybierz kartę Właściwości - Pozycja i rozmiar.

W menu Obiekt karty Obiekt wybierz kartę Właściwości - Pozycja i rozmiar.

Przy pomocy klawiatury:

F4, then Position and Size tab.

Z paska stanu:

Kliknij obszar rozmiaru zaznaczonego obiektu i kartę Położenie i rozmiar.


Rozmiar

Szerokość

Wprowadź szerokość, jaką chcesz dla wybranego obiektu.

Względne

Oblicza szerokość zaznaczonego obiektu jako procent szerokości obszaru wydruku strony.

Stosunek względnej szerokości

Określa, co oznacza 100% szerokości: obszar tekstowy (z wyłączeniem marginesów) lub całą stronę (w tym marginesy).

Wysokość

Wprowadź wysokość, jaką chcesz dla wybranego obiektu.

Względne

Oblicza wysokość zaznaczonego obiektu jako procent wysokości obszaru wydruku strony.

Stosunek względnej wysokości

Określa, co oznacza 100% wysokości: obszar tekstowy (z wyłączeniem marginesów) lub całą stronę (w tym marginesy).

Zachowaj proporcje

Po zmianie szerokości lub wysokości zachowuje proporcje tych wartości.

Rozmiar oryginalny

Przywraca oryginalne wartości rozmiarów zaznaczonego obiektu.

note

Ta opcja nie jest dostępna dla ramek.


Automatycznie

Automatycznie dostosowuje wysokość lub szerokość ramki, dopasowując ją do zawartości. Można także określić minimalną szerokość lub wysokość ramki.

note

Opcja Automatycznie jest dostępna tylko po zaznaczeniu ramki.


Zakotwiczenie

Określ opcje zakotwiczenia dla wybranego obiektu lub ramki. Opcje zakotwiczenia nie są dostępne po otwarciu okna dialogowego w oknie Style.

Do strony

Zakotwicza zaznaczenie do bieżącej strony.

Do akapitu

Zakotwicza zaznaczenie do bieżącego akapitu.

Do znaku

Zakotwicza zaznaczenie do znaku. Jest to ustawienie domyślne dla obrazów.

Jako znak

Zakotwicza zaznaczenie jako znak. Wysokość bieżącego wiersza jest zmieniana, tak aby odpowiadała wysokości zaznaczenia.

Pozycja

Określa położenie zaznaczonego obiektu na bieżącej stronie.

Poziomo

Wybierz opcję wyrównania w poziomie dla obiektu. Wybór określa położenie obiektu względem regionu lub linii odniesienia wybranej z listy rozwijanej do. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli wybrano zakotwicz jako znak.

w odl.

Określa odległość między lewą krawędzią zaznaczonego obiektu a punktem odniesienia wybranym w polu dla. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu wartości "Od lewej" w polu Poziomo.

dla

Wybierz region lub linię odniesienia dla wybranej opcji wyrównania w poziomie. Dostępne są następujące opcje:

Należy pamiętać, że zestaw dostępnych opcji zależy od ustawień zakotwiczenia. W związku z tym nie wszystkie opcje wymienione powyżej mogą być wyświetlane ze względu na bieżący wybór zakotwiczenia.

tip

Możesz zobaczyć wynik ustawień wyrównania w oknie podglądu.


Odbij na parzystych stronach

Odwraca bieżące ustawienia wyrównania w poziomie na stronach parzystych.

tip

Aby dostosować układ obiektów na stronach parzystych i nieparzystych, można także skorzystać z opcji odbijania Obrazu.


Pionowo

Wybierz opcję wyrównania pionowego dla obiektu. Wybór określa położenie obiektu względem regionu lub linii odniesienia wybranej z listy rozwijanej dla.

tip

Możesz zobaczyć wynik ustawień wyrównania w oknie podglądu.


w odl.

Wprowadź ilość miejsca, jaką należy pozostawić od górnej krawędzi obiektu do regionu lub linii odniesienia wybranej z listy rozwijanej dla. Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy wybrane są następujące kombinacje Pionowo i Zakotwiczenie. W przypadku tych kombinacji możesz określić ilość miejsca do pozostawienia:

Pionowo

z zakotwiczeniem

Od góry

Górna krawędź wybranego regionu.
Wartości dodatnie przesuwają obiekt w dół, wartości ujemne w górę.

Do strony, Do akapitu, Do znaku lub Do ramki

Od dołu

Wybrana linia odniesienia.
Wartości dodatnie przesuwają obiekt w górę, wartości ujemne w dół.

Do znaku lub Jako znak


dla

Wybierz region lub linię odniesienia dla wyrównania w pionie. Obiekt można ustawić w odniesieniu do następujących regionów lub linii odniesienia:

Należy pamiętać, że zestaw dostępnych opcji zależy od ustawień zakotwiczenia. W związku z tym nie wszystkie opcje wymienione powyżej mogą być wyświetlane ze względu na bieżący wybór zakotwiczenia.

note

Jeśli obiekt jest zakotwiczony do ramki o stałej wysokości, dostępne są tylko opcje wyrównania "Do dołu" i "Do środka w pionie".


Utrzymaj w granicach tekstu

Utrzymuje zaznaczony obiekt w granicach układu tekstu, do którego ten obiekt jest zakotwiczony. Aby swobodnie zmieniać lokalizację obiektu w dokumencie, nie należy zaznaczać tego pola wyboru.

Domyślnie opcja Utrzymaj w granicach tekstu jest zaznaczona podczas otwierania dokumentu utworzonego w programie Writer w wersji starszej niż OpenOffice.org 2.0. Jednak ta opcja nie jest zaznaczona podczas tworzenia dokumentu lub otwierania dokumentu w formacie programu Microsoft Word (*.doc).

Zezwalaj na podział ramki pomiędzy stronami

Pozwala na kontynuację ramki na następnej stronie, gdy zawartość ramki nie mieści się już na bieżącej stronie. Treść wokół ramki zostanie zawinięta na ostatniej stronie.

Domyślnie opcja Zezwalaj na podział ramki pomiędzy stronami jest wyłączona podczas tworzenia ramki tekstowej w programie Writer. Opcja ta jest jednak zaznaczana w przypadku otwierania dokumentu w formatach Microsoft Word, zawierającego tabele pływające.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Zielony prostokąt przedstawia zaznaczony obiekt, a czerwony prostokąt reprezentuje punkt odniesienia dla wyrównania. Po zakotwiczeniu obiektu jako znaku prostokąt przedstawiający punkt odniesienia zmienia się w czerwoną linię.

Prosimy o wsparcie!