Typ

Określa rozmiar i położenie wybranego obiektu lub ramki na stronie.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Image - Properties - Type tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Type tab.

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Type tab.


Rozmiar

Szerokość

Wprowadź szerokość, jaką chcesz dla wybranego obiektu.

Względne

Oblicza szerokość zaznaczonego obiektu jako procent szerokości obszaru wydruku strony.

Stosunek względnej szerokości

Określa, co oznacza 100% szerokości: obszar tekstowy (z wyłączeniem marginesów) lub całą stronę (w tym marginesy).

Wysokość

Wprowadź wysokość, jaką chcesz dla wybranego obiektu.

Względne

Oblicza wysokość zaznaczonego obiektu jako procent wysokości obszaru wydruku strony.

Stosunek względnej wysokości

Określa, co oznacza 100% wysokości: obszar tekstowy (z wyłączeniem marginesów) lub całą stronę (w tym marginesy).

Zachowaj proporcje

Po zmianie szerokości lub wysokości zachowuje proporcje tych wartości.

Rozmiar oryginalny

Przywraca oryginalne wartości rozmiarów zaznaczonego obiektu.

note

Ta opcja nie jest dostępna dla ramek.


Automatycznie

Automatycznie dostosowuje wysokość lub szerokość ramki, dopasowując ją do zawartości. Można także określić minimalną szerokość lub wysokość ramki.

Ikona notatki

Opcja Automatycznie jest dostępna tylko po zaznaczeniu ramki.


Zakotwiczenie

Określ opcje zakotwiczenia dla wybranego obiektu lub ramki. Opcje zakotwiczenia nie są dostępne po otwarciu okna dialogowego w oknie Style.

Do strony

Zakotwicza zaznaczenie do bieżącej strony.

Do akapitu

Zakotwicza zaznaczenie do bieżącego akapitu.

Do znaku

Zakotwicza zaznaczenie do znaku

Jako znak

Zakotwicza zaznaczenie jako znak. Wysokość bieżącego wiersza jest zmieniana, tak aby odpowiadała wysokości zaznaczenia.

Pozycja

Określa położenie zaznaczonego obiektu na bieżącej stronie.

Poziomo

Określa ustawienie wyrównania obiektu w poziomie. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję "zakotwicz jako znak".

w odl.

Określa odległość między lewą krawędzią zaznaczonego obiektu a punktem odniesienia wybranym w polu dla. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu wartości "Od lewej" w polu Poziomo.

dla

Określa punkt odniesienia dla wybranej opcji wyrównania w poziomie.

Rezultat działania wybranych opcji wyrównania jest widoczny w polu podglądu.

Odbij na parzystych stronach

Odwraca bieżące ustawienia wyrównania w poziomie na stronach parzystych.

tip

Aby dostosować układ obiektów na stronach parzystych i nieparzystych, można także skorzystać z opcji odbijania Obrazu.


Pionowo

Wybierz opcję pionowego wyrównania obiektu.

Ikona notatki

Jeśli obiekt jest zakotwiczony do ramki o stałej wysokości, dostępne są tylko opcje wyrównania "Do dołu" i "Do środka w pionie".


w odl.

Wprowadź ilość wolnego miejsca między górną krawędzią zaznaczonego obiektu a punktem odniesienia wybranym w polu Do. Ta opcja jest tylko dostępne, jeśli wybierzesz 'Od góry' lub 'Od dołu' (jako znak) w polu Pionowo.

dla

Wybierz punkt odniesienia dla wybranej opcji wyrównania w pionie.

Keep inside text boundaries

Utrzymuje zaznaczony obiekt w granicach układu tekstu, do którego ten obiekt jest zakotwiczony. Aby swobodnie zmieniać lokalizację obiektu w dokumencie, nie należy zaznaczać tego pola wyboru.

By default, the Keep inside text boundaries option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Zielony prostokąt przedstawia zaznaczony obiekt, a czerwony prostokąt reprezentuje punkt odniesienia dla wyrównania. Po zakotwiczeniu obiektu jako znaku prostokąt przedstawiający punkt odniesienia zmienia się w czerwoną linię.

Format - Zakotwiczenie

Format - Align Text

Please support us!