Obraz

Formatuje rozmiar, pozycję i inne właściwości wybranego obrazu.

Zmiana niektórych właściwości wybranego obrazu jest również możliwa za pomocą skróty klawiaturowe.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Obraz - Właściwości - Obszar.

Na pasku Obraz (gdy wybrane są obrazy) kliknij

Ikona właściwości grafiki

Właściwości grafiki


Okno dialogowe Obraz zawiera następujące karty:

Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Opcje

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Opływanie tekstu

Określa sposób, w jaki tekst ma opływać obiekt. Można także określić odstępy między tekstem a obiektem.

Hiperłącze

Określa właściwości hiperłącza dla zaznaczonej grafiki, ramki lub obiektu OLE.

Obraz

Określa sposób odbijania i opcje łączy dla zaznaczonego obrazu.

Przytnij

Przycina lub skaluje zaznaczony obraz. Można także przywrócić oryginalny rozmiar obrazu.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Makro

Określa makro uruchamiane po kliknięciu obrazu, ramki lub obiektu OLE.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!