Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Styl strony - Kolumny.

Wybierz Widok - Style - Style strony, następnie otwórz menu kontekstowe dla wybranego stylu strony – karta Modyfikuj/Nowy - Kolumny.

Wybierz kartę Wstaw - Ramka - Ramka - Kolumny.

Wybierz kartę Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Kolumny.

Wybierz kartę Wstaw - Sekcja - Kolumny.

Wybierz przycisk Format - Sekcja - Opcje - karta Kolumny.


Można wybrać jeden z gotowych układów kolumn lub utworzyć własny. Zastosowanie układu do stylu strony powoduje aktualizację wszystkich stron, które używają tego stylu. Podobnie zastosowanie układu kolumn do stylu ramek powoduje aktualizację wszystkich ramek, które używają tego stylu. Można także zmienić układ kolumn dla pojedynczej ramki.

Ustawienia

Kolumny

Określa liczbę kolumn, które mają zostać umieszczone na stronie, w ramce lub sekcji.

Pola wyboru

Można także wybrać jeden z gotowych układów kolumn.

Podpowiedzi opisują każdy predefiniowany wybór.

Zastosuj do

Określa element, do którego ma zostać zastosowany układ kolumn. Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli to okno dialogowe zostanie otwarte poprzez wybranie polecenia Format - Kolumny.

note

Poniższe dwie opcje są dostępne tylko podczas formatowania sekcji.


Rozłóż zawartość równomiernie we wszystkich kolumnach

Równomiernie rozmieszcza tekst w sekcjach wielokolumnowych.

Kierunek tekstu

Definiuje kierunek tekstu w akapicie, dla którego włączona jest obsługa złożonego układu tekstu (CTL). Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy została włączona obsługa złożonego układu tekstu.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Podgląd układu kolumn ukazuje tylko kolumny bez otaczającego je obszaru strony.

Szerokość i odstęp

Autoszerokość

Tworzy kolumny o równej szerokości.

Jeśli pole wyboru Szerokość automatyczna nie jest zaznaczone, wprowadź opcje szerokości i odstępów dla kolumn.

Kolumna

Wyświetla numer kolumny, jej szerokość oraz odległość od sąsiednich kolumn.

Strzałka w lewo

Przesuwa widok kolumn o jedną pozycję w lewo.

Ikona strzałki w lewo

Strzałka w lewo

Strzałka w prawo

Przesuwa widok kolumn o jedną pozycję w prawo.

Ikona strzałki w prawo

Strzałka w prawo

Szerokość

Określa szerokość kolumny.

Odstępy

Określa odstęp między kolumnami.

Separator

Ta sekcja jest dostępna tylko jeśli wybrany układ zawiera więcej niż jedną kolumnę.

Styl

Wybierz styl formatowania linii separatora kolumn. Wybierz "Brak", jeśli nie chcesz użyć linii separatora.

Szerokość

Wprowadź szerokość linii separatora.

Kolor

Wybierz kolor linii separatora.

Wysokość

Określa długość linii separatora jako procent wysokości kolumny.

Pozycja

Określa ustawienia wyrównania linii separatora w pionie. Ta opcje jest dostępna tylko jeśli wartość Wysokość wynosi mniej niż 100%.

Prosimy o wsparcie!