Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Page Style - Columns tab.

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - Modify/New - Columns tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Columns tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Columns tab.

Choose Insert - Section - Columns tab.

Choose Format - Section - Options button - Columns tab.


Można wybrać jeden z gotowych układów kolumn lub utworzyć własny. Zastosowanie układu do stylu strony powoduje aktualizację wszystkich stron, które używają tego stylu. Podobnie zastosowanie układu kolumn do stylu ramek powoduje aktualizację wszystkich ramek, które używają tego stylu. Można także zmienić układ kolumn dla pojedynczej ramki.

Settings

Kolumny

Określa liczbę kolumn, które mają zostać umieszczone na stronie, w ramce lub sekcji.

Pola wyboru

Można także wybrać jeden z gotowych układów kolumn.

Tooltips describe each predefined selection.

Zastosuj do

Określa element, do którego ma zostać zastosowany układ kolumn. Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli to okno dialogowe zostanie otwarte poprzez wybranie polecenia Format - Kolumny.

note

The following two options are only available when formatting sections.


Rozłóż zawartość równomiernie we wszystkich kolumnach

Równomiernie rozmieszcza tekst w sekcjach wielokolumnowych.

Kierunek tekstu

Definiuje kierunek tekstu w akapicie, dla którego włączona jest obsługa złożonego układu tekstu (CTL). Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy została włączona obsługa złożonego układu tekstu.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Podgląd układu kolumn ukazuje tylko kolumny bez otaczającego je obszaru strony.

Szerokość i odstęp

Autoszerokość

Tworzy kolumny o równej szerokości.

If the AutoWidth check box is not selected, enter the width and spacing options for the columns.

Column

Wyświetla numer kolumny, jej szerokość oraz odległość od sąsiednich kolumn.

Strzałka w lewo

Przesuwa widok kolumn o jedną pozycję w lewo.

Left Arrow Icon

Strzałka w lewo

Strzałka w prawo

Przesuwa widok kolumn o jedną pozycję w prawo.

Right Arrow Icon

Strzałka w prawo

Szerokość

Określa szerokość kolumny.

Odstęp

Określa odstęp między kolumnami.

Separator

Ta sekcja jest dostępna tylko jeśli wybrany układ zawiera więcej niż jedną kolumnę.

Style

Wybierz styl formatowania linii separatora kolumn. Wybierz "Brak", jeśli nie chcesz użyć linii separatora.

Width

Enter width of the separator line.

Color

Select a color for the separator line.

Wysokość

Określa długość linii separatora jako procent wysokości kolumny.

Pozycja

Określa ustawienia wyrównania linii separatora w pionie. Ta opcje jest dostępna tylko jeśli wartość Wysokość wynosi mniej niż 100%.

Please support us!