Styl strony

Określ style formatowania i układ bieżącego stylu strony, w tym marginesy strony, główki i stopki oraz tło strony.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Styl strony.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Styl strony.

Z interfejsu z kartami:

Na karcie Układ wybierz Marginesy strony lub Rozmiar strony, lub Kolumny strony i kliknij Więcej opcji.

W menu Układ na karcie Układ wybierz Styl strony.

Z pasków narzędzi:

Ikona stylu strony

Styl strony

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + P

Z paska stanu:

Kliknij obszar Styl strony.

Z panelu bocznego:

Wybierz Widok - Style () – wybierz Style strony – otwórz menu kontekstowe dla wybranego stylu – Nowy/Edycja stylu.


Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Umożliwia określenie układu strony dla dokumentów jednostronicowych i wielostronicowych, jak również numerowania i formatów papieru.

Obszar (tło, wyróżnienie)

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Główka

Dodaje główkę do bieżącego stylu strony. Główka to obszar na górnym marginesie strony, w którym można dodać tekst lub grafikę.

Stopka

Dodaje stopkę do bieżącego stylu strony. Stopka to obszar na dolnym marginesie strony, w którym możesz dodać tekst lub grafikę.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Przypis dolny

Określa opcje układu przypisów dolnych, w tym linii oddzielającej przypis od treści dokumentu.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Siatka tekstu

Dodaje siatkę tekstu do obecnego stylu strony. Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy w oknie dialogowym Opcje w sekcji Języki i ustawienia regionalne - Ogólne została włączona obsługa języków azjatyckich.

Resetuj

Resetuje zmodyfikowane wartości na bieżącej karcie z powrotem do wartości z chwili otwarcia okna dialogowego. Jeśli Zastosuj zostanie użyte przed zamknięciem okna dialogowego, wartości zostaną zresetowane do wartości z ostatniego użycia Zastosuj.

Zastosuj

Stosuje modyfikacje na wszystkich kartach bez zamykania okna dialogowego. Nie można cofnąć za pomocą Resetuj.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca zmiany na wszystkich kartach. Jeśli użyto Zastosuj, to zmiany po ostatnim użyciu Zastosuj zostaną odrzucone.

Prosimy o wsparcie!