Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Page Style.

Choose View - Styles - open context menu New/Modify (for Page Styles).


Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Strona

Umożliwia określenie układu strony dla dokumentów jednostronicowych i wielostronicowych, jak również numerowania i formatów papieru.

Area

Określa grafikę lub kolor tła.

Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Główka

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Stopka

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Przypis dolny

Określa opcje układu przypisów dolnych, w tym linii oddzielającej przypis od treści dokumentu.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Siatka tekstu

Dodaje siatkę tekstu do obecnego stylu strony. Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy w oknie dialogowym Opcje w sekcji Ustawienia językowe – Języki została włączona obsługa języków azjatyckich.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!