Konspekt i lista

Dodaje lub usuwa poziom konspektu, styl listy i numerację wiersza z akapitu lub stylu akapitu. Możesz także ponownie uruchomić lub zmodyfikować numer początkowy dla list numerowanych i numeracji wiersza.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Akapit - Konspekt i lista.

Kliknij akapit prawym przyciskiem myszy i wybierz kartę Akapit - Akapit - Konspekt i lista.

Kliknij akapit prawym przyciskiem myszy i wybierz kartę Akapit - Edytuj styl - Konspekt i lista.

Wybierz kartę Style - Edytuj styl - Konspekt i lista (Style akapitu).

Wybierz Widok - Style i otwórz menu kontekstowe i kartę Nowy/Edycja stylu - Konspekt i lista (Style akapitu).


  1. Aby zmienić opcje numeracji dla akapitów używających tego samego stylu akapitu, wybierz Widok - Style, a następnie kliknij ikonę Style akapitu. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl na liście, wybierz Modyfikuj, a następnie kliknij kartę Konspekt i lista.

  2. Aby zmienić opcje numeracji dla wybranych akapitów, wybierz Format - Akapit, a następnie kliknij kartę Konspekt i lista.

Konspekt

Poziom konspektu

Przypisuje poziom konspektu od 1 do 10 do wybranych akapitów lub stylu akapitu. Wybierz [Brak], aby usunąć poziom konspektu.

Zastosuj styl listy

Styl listy

Wybierz Styl listy, który chcesz zastosować do akapitu. Te style są również wymienione w oknie Style (), jeśli klikniesz ikonę Lista stylów.

Edycja stylu

Edytuj właściwości wybranego stylu listy. Te właściwości zostaną zastosowane do wszystkich akapitów sformatowanych przy użyciu danego stylu listy.

Ten przycisk jest wyłączony, gdy stosowana jest numeracja nagłówków. Wybierz Narzędzia - Numeracja nagłówków, aby edytować poziom konspektu i format numeracji.

note

Poziom konspektu i styl listy są od siebie niezależne. Użyj Narzędzia - Numeracja nagłówków, aby przypisać format numeracji do stylów akapitów używanych jako nagłówki w strukturze konspektu dokumentu.


Następne trzy opcje pojawiają się tylko wtedy, gdy edytujesz właściwości wybranego akapitu, wybierając Format - Akapit.

Rozpocznij numerację od nowa w tym akapicie

Rozpoczyna numerację od bieżącego akapitu.

Rozpocznij od

Zaznacz to pole wyboru, a następnie wprowadź liczbę, którą chcesz przypisać do akapitu.

Przycisk pokrętła "Rozpocznij od"

Określa liczbę, którą zostanie przypisana do akapitu. Numeracja następnych akapitów będzie kontynuowana od liczby wprowadzonej w tym polu.

Numeracja wierszy

Określa opcje numerowania wierszy. Aby dodać do dokumentu numery wierszy, należy wybrać Narzędzia - Numeracja wierszy.

Numeruj wiersze tego akapitu

Uwzględnia bieżący akapit w numeracji wierszy.

Rozpocznij ponownie od tego akapitu

Rozpoczyna numerowanie wierszy ponownie od bieżącego akapitu lub od wprowadzonego numeru wiersza.

Rozpocznij od

Określa liczbę, od której zostanie rozpoczęte numerowanie wierszy.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Następujące przyciski pojawiają się tylko w przypadku opcji Styl akapitu.

Zastosuj

Stosuje modyfikacje na wszystkich kartach bez zamykania okna dialogowego. Nie można cofnąć za pomocą Resetuj.

Resetuj do nadrzędnego

Wartości na tej karcie są ustawione na odpowiednie wartości stylu określonego w polu "Dziedziczenie po" w Organizatorze. We wszystkich przypadkach, także gdy "Dziedziczenie po" ma wartość "Brak", bieżące wartości na karcie określone w polu "Zawiera" są usuwane.

Prosimy o wsparcie!