Inicjały

Formatuje pierwszą literę akapitu, aby uzyskać inicjał o wysokości kilku wersów. Akapit musi liczyć co najmniej tyle wierszy ile zostało określonych w polu Wiersze.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Akapit - Inicjały.

Wybierz Widok - Style i otwórz menu kontekstowe Nowy/Edycja stylu - Inicjały.


Ustawienia

Wyświetl inicjały

Umożliwia zastosowanie ustawień inicjałów do wybranego akapitu.

Cały wyraz

Wyświetla pierwszą literę pierwszego wyrazu akapitu jako inicjał, a pozostałe litery tego wyrazu jako dużą czcionkę.

Liczba znaków

Określa liczbę znaków do skonwertowania jako inicjały.

Linie

Wprowadź ilość wierszy, na którą powinna rozciągać się pierwsza litera licząc od pierwszego wiersza akapitu. Krótsze akapity nie będą mieć powiększonych pierwszych liter. Wybór jest ograniczony do 2-9 wierszy.

Odstęp od tekstu

Określa ilość wolnego miejsca do pozostawienia między inicjałem a resztą tekstu akapitu.

Zawartość

Tekst

Określa tekst wyświetlany jako inicjał zamiast pierwszej litery akapitu.

Styl znaku

Określa typ stylu formatowania do zastosowania dla inicjału. Aby wybrać styl formatowania bieżącego akapitu, wybierz opcję [Brak].

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!